Hotărârea nr. 452/2017

HOTARARE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și Orașul Sevilla din Regatul Spaniei


Municipiul Iași Consiliul Local

privind aprobarea înfrățirii între Municipiul Iași din România și Orașul Sevilla din Regatul Spaniei

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

9 noiembrie 2017 ;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 108868/31.10.2017 intocmita de Serviciul Relatii Internationale;

Având în vedere avizul conform nr H 2-2/2284 al Ministerului Afacerilor Externe înregistrat la Primăria Municipiului Iași cu nr 108142/30.10.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă semnarea Acordului de cooperare / înfrățire între Municipiul Iași din România și Orașul Sevilla din Regatul Spaniei, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Mihai Chirica, să participe la evenimentul ”Primul Forum Global al administrației locale: destinație Sevilla”, însoțit de o delegație de 2 persoane din Primăria Iași, pentru a semna în numele Municipiului Iași Acordul de cooperare / înfrățire între Municipiul Iași din România și Orașul Sevilla din Regatul Spaniei.

Art.3. Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Relații Internaționale, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Serviciul Relații Internaționale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier Călin Scripcaru


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 452 din 9 noiembrie 2017

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 452 din 9 noiembrie 2017


ACORD DE COOPERARE ȘI ÎNFRĂȚIRE

între

Municipiul Iași, din județul Iași, România și

Orașul Sevilla din Regatul Spaniei

Municipiul Iași, din Județul Iași, România și Orașul Sevilla, din Regatul Spaniei, denumite în continuare ”Părți”,

Avînd în vedere relațiile tradiționale de prietenie și colaborare între autoritățile din România și Regatul Spaniei, bazat pe respect și sprijin reciproc, in diferite domenii de interes comun,

În dorința consolidării relațiilor de prietenie și de cooperare între autoritățile administrației publice locale,

Dorind stabilirea de parteneriate de colaborare în mai multe domenii de interes reciproc, pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică și socială, proiecte care să vină în beneficiul comunităților locale,

Au convenit următoarele:

Art.1

Municipiul Iași, din Județul Iași, România și Orașul Sevilla, din Regatul Spaniei se declară localități înfrățite.

Autoritățile administrației publice locale din cele două orașe vor colabora în domeniile menționate în prezentul Acord, în conformitate cu legislațiile în vigoare din România și Regatul Spaniei.

Părțile vor efectua schimburi de experiență în domeniul administrației publice locale și se vor informa reciproc cu privire la modalitățile de soluționare a problemelor celor două comunități.

Art. 2

Părțile vor dezvolta relații de cooperare, potrivit competențelor specifice conform legislațiilor în vigoare în statele lor și vor sprijini desfășurarea activităților de cooperare și de promovare a unor proiecte în următoarele domenii : administrație publică locală, educație, cultură, sport, sănătate, turism, protecția mediului și reducerea riscurilor de dezastre, agricultură, comerț, infrastructură rutieră, utilități publice (apă, canalizare, salubrizare, transport și iluminat public), asistență socială precum și alte domenii de interes comun identificate de părți.

Totodată, vor fi inițiate propuneri de proiecte comune în domeniile menționate în Acord, proiecte care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene.

Art. 3

Părțile au stabilit următoarele domenii de interes în vederea cooperării:

§ 1. Cooperare municipală

Autoritățile administrației publice locale vor stabili schimburi de experiență la nivelul serviciilor, departamentelor și instituțiilor specializate, vor încuraja relațiile de cooperare între persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în diferite domenii, inclusiv economic și între asociațiile și organizațiile neguvernamentale din cele două orașe. În cadrul cooperării vor fi incluse următoarele activități :

1.1 Domeniul educațional

Ambele părți vor sprijini derulare unor proiecte comune pentru îmbunătățirea procesului educațional și realizarea de schimburi de experiență. Vor sprijini colaborarea între școli, grădinițe, facilitând schimbul de copii, elevi și cadre didactice, precum și contactele cu mediul academic din Iași și Sevilla

1.2    Domeniul cultural și sportiv

Consolidarea cooperării reciproce în domeniul culturii, organizarea de evenimente și manifestări comune, intensificarea schimburilor între artiști, oameni de cultură, instituții și comunitați culturale, asociații și organizații neguvernamentale de profil

În domeniul sportului, vor sprijini colaborarea dintre cluburile sportive în vederea participării la diferite manifestări sportive organizate în Iași sau în Sevilla.

1.3    Domeniul sănătate

Intărirea colaborării în domeniul medical, inclusiv posibilitatea unor parteneriate comune în managementul sănătății și a clinicilor (transferul de cunoștințe și de bune practici în domeniul cercetării și dezvoltării serviciilor și tehnologiilor moderne).

1.4    Domeniul turism

Părțile se vor informa reciproc despre oportunitățile de promovare existente pe plan local sau internațional (expoziții, tîrguri, saloane) și vor derula proiecte comune în acest domeniu.

1.5    Domeniul protecția mediului înconjurător

Părțile vor dezvolta o colaborare reciprocă în domeniul informării și intervenției pentru protecția mediului înconjurător, reducerea riscurilor de dezastre și intervenția în situatii de urgență în vederea prevenirii și combaterii cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al localităților lor. O atenție specială va fi acordată schimburilor de experiență care se referă la tehnologiile cu emisii reduse de carbon, bio-energia și eficiența energetică.

§ 2. Cooperare economică

Părțile vor promova comunicarea și cooperarea între comunitățile oamenilor de afaceri, sprijinind oragnizarea de misiuni economice, schimburi de experiență, deschiderea de noi afaceri. Un obiectiv special va fi cooperarea business-to-bussines în domeniile industriilor creative, IT și alte domenii cu potențial ridicat de cooperare și încurajarea inestițiilor străine.

§ 3. Sprijinirea cooperării “people to people”

La nivelul administrațiilor celor două orașe vor fi efectuate schimburi de experiență cu privire la problemele specifice care apar la nivelul comunităților pe care le reprezintă și identificarea posibilităților de rezolvare a solicitărilor venite din partea locuitorilor. De asemenea, vor fi încurajate vizitele între locuitorii din municipiul Iași și din orașul Sevilla, și crearea de asociații care să contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc.

Întâlniri ale delegațiilor oficiale, conduse de primarii celor două orașe sau de către alți reprezentanți desemnați, vor avea loc periodic, în mod alternativ, în scopul identificări de noi domenii de interes comun și stabilirii modalităților de cooperare în viitor.

Art.5

Aspectele financiare:

Părțile vor suporta reciproc cheltuielile locale ocazionate de implementarea activităților aferente prezentului Acord, respectiv cazare, alimentație publică, alte cheltuieli specifice, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

Art. 6

Soluționarea diferendelor.

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de

Cooperare și Înfrățire se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Art.7

Prezentul Acord se încheie pe durată nedeterminată și produce efecte de la data semnării. Documentul poate fi modificat prin acordul scris al Părților. Modificările vor produce efecte de la data semnării. Fiecare Parte poate denunța Acordul prin notificare scrisă adresată celeilate Părți.

Încetarea prezentului Acord nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Denunțarea își produce efectele după trei luni de la data primirii respectivei notificări.

Semnat la Sevilla la data de .................., în două exemplare originale, în limba română și

spaniolă.


Pentru

Pentru

Orașul Sevilla,


din Regatul Spaniei


Municipiul Iași, din Județul Iași, România

Primar Mihai Chirica


Primar

Juan Espadas Cejas

5 / 5 la H.C.L. nr. 452 din 9 noiembrie 2017