Hotărârea nr. 450/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS. NATIONALA NR. 55, NUMERE CADASTRALE 126960 si 18901 pentru investitia “Extindere pe verticala a spatiului comercial existent ” pe teren proprietate privata si teren concesionat, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS. NATIONALA NR. 55, NUMERE CADASTRALE 126960 si 18901 pentru investitia “Extindere pe verticala a spatiului comercial existent ”

pe teren proprietate privata si teren concesionat, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 794 din 25.03.2016 si nr. 3154 din 20.09.2017;

Având în vedere cererea nr.47471 din 25.05.2015 si nr. 67053 din 30.06.2017 prin care SC MERCUR MARY SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOS. NAȚIONALA NR. 55, NUMERE CADASTRALE 126960 si 18901;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 138 din 31.03.2014;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 29.08.2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 174 din 19.09.2017;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 91703 din 18.09.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, SOS. NAȚIONALA NR. 55, NUMERE CADASTRALE 126960 si 18901 pentru investitia “Extindere pe verticala a spatiului comercial existent ” pe teren proprietate privata si teren concesionat, persoana juridica.

Suprafata totala a terenului studiat prin prezenta documentatie de urbanism este de 2476,0 mp din care suprafata teren de 1651mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 260/2005 (1508,0mp - NC 126960) si contractului de vanzare cumparare nr. 1592/2017 (143,0mp - NC18901) este detinut de SC MERCUR MARY SRL. Suprafata concesionata de 825,0 mp (419,0mp-NC155929, 41,0mp-NC155880 si 365,0mp-NC155885) conform contractului de concesiune nr. 120614/29.11.2016 incheiat intre Municipiul Iasi si SC MERCUR MARY.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:

UTILIZĂRI ADMISE

Se propune realizarea de locuinte colective cu spatii comerciale la parter, prin demolare constructie existenta.

In zona sunt permise orice fel de constructii si amenajari compatibile.

Indicatori urbanistici propusi:

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) POT = 71,80%;

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) CUT = 3,0 mpADC/mp teren;

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR H max = 25,0 m, Regim de inaltime = P+6E;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT - spatiu comercial pe limita de proprietate (aliniament existent) si 15,45 m fata de axul sos. Nationala;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR - aliniamente existente. Parcare amenajata pe teren concesionat.

Anexa 2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi; Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași; SC MERCUR MARY SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 450 din 31 octombrie 2017

3 / 3 la H.C.L. nr. 450 din 31 octombrie 2017