Hotărârea nr. 45/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 40,95 mp din Iaşi, str. Cehac, nr. 17, avand numar cadastral 18434, inscris in cartea funciara 126616, de pe DRAGAN VASILE pe MOISII GABRIEL RAMON


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privată a

Municipiului Iași, în suprafață de 40,95 mp din Iași, str. Cehac, nr. 17, avand numar cadastral 18434, inscris in cartea funciara 126616, de pe DRAGAN VASILE pe MOISII GABRIEL RAMON

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 15894/10.02.2017 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 55709/25.05.2016 prin care domnul Moise Stefan Ramon ,cu domiciliul in Iasi, strada Podu de Piatra, nr. 9, posesor al CI seria MZ nr. 199395, solicită transmiterea concesiunii terenului situat în Iași, strada Dr. Cehac, nr. 17, în suprafată de 40,95 mp, pentru care a fost incheiat contractul de concesiune nr. 67/04.06.2007;

Având în vedere HCL nr. 161 din 25.04.2007 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași a terenului în suprafață de 40,95 mp situat în Iași - Str. Dr. Cehac, nr. 17 ;

Având în vedere Contractul de concesiune cu nr. 67/04.06.2007 incheiat intre Municipiul Iasi si Dragan Vasile in conformitate cu HCL nr. 161/25.04.2007;

Având în vedere Actul de adjudecare imobil nr. 184 din 19.11.2014 ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 109247/31.10.2016 întocmit de

S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal nr. 92876/15.09.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția 1046/27.07.2016;

Având în vedere Procesul verbal de negociere redevente nr. 21933 din

21.02.2017;

Având în vedere prevederile art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a

administratiei publice locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba transmiterea concesiunii terenului situat în Iași, strada Dr. Cehac, nr. 17, în suprafată de 40,95 mp, identificat conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare, de pe Dragan Vasile pe Moisii Gabriel Ramon.

Art. 2. Durata concesiunii se stabilește, prin diminuarea duratei de concesiune initiala, de 10 de ani, stabilita prin HCL nr. 161/25.04.2007, cu durata producerii efectului contractului de concesiune nr. 67/04.06.2007, respectiv pana la data de 04.06.2017. Avand in vedere solicitarea dlui Moisii Gabriel Ramon, contractul se prelungeste cu 5 ani, respectiv de la data de 5.06.2017 pana la data de 4.06.2022.

Art. 3. Se însușește raportul de evaluare nr. 109247/31.10.2016, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L. pentru terenul situat în Iași, strada Dr. Cehac, nr. 17, în suprafată de 40,95 mp, care stabileste prețul de 182,87 euro/mp, respectiv de 7.489 euro pentru întreaga suprafață de 40,95 mp, echivalentul a 33.741 lei.

Art. 4. Redevența valorică a concesiunii va fi de 350 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art. 5. Se aprobă contractul de concesionare conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art. 7. Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea

funciară.

Art. 8. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; domnului Moise Stefan Ramon și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 10 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 45 din 28 februarie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 2 la HCL 45 din 28.02.2017

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr............./................

I.    TEMEIUL LEGAL AL CONTRACTULUI

Art. 1. Contractul se încheie în baza următoarelor prevederi legale:

Art. 136 alin 1 și 5 din Constituția Românie;

Art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locală, republicată, cu modificăruile și completările ulterioare;

Art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificarile și ulterioare;

HCL nr.161din 25.04.2007 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași a terenului în suprafață de 40,95 mp situat în Iași - Str. Dr. Cehac, nr. 17

HCL nr. 83/2016 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Procesul verbal nr. 119221 din 24.1.2016 al Comisiei de analiza a solicitarilor de concesiune a unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi , constituită prin Dispozitia Primarului nr. 1048/27.07.2016

c) Procesul verbal de negociere redevente nr. 21933 din 21.02.2017;

HCL nr........................... privind prelungirea concesiunii terenului proprietate

privată a Municipiului Iași, in suprafata de 40,95 mp, situat in Iasi, strada Cehac, nr.17 .

II.    Părțile contractante

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent reprezentat prin Primar - , pe de o parte, și

2. Moise Stefan Ramon ,cu domiciliul in Iasi, strada Podu de Piatra, nr. 9,avand CNP 1891227226771, posesor al CI seria MZ nr. 199395, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de .........................., la sediul concedentului, în temeiul Legii nr.

215/2001 republicată, al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. ..........................s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

III.    Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului este concesionarea terenului in suprafata de 40,95 mp, situat in Iasi, strada Cehac, nr.17, identificat prin schița ce face parte integrantă din contract.

IV.    Durata concesiunii

Art. 2

(1) Durata concesiunii este de la data semnarii prezentului document si pana la data de 04.06.2017.

(2) Dupa expirarea termenului initial, contractul de concesiune se prelungeste cu 5 ani de la data 5.06.2017 si pana la data de 04.06.2022.

V. Redevența

Art. 3

Redevența este de 350 Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflatie in cazul in care redeventa se transforma in moneda nationala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redeventa nu va fi mai mica decat valoarea acesteia in lei, la data incheierii prezentului act, respectiv 1.350 lei/ an .

I. Plata redevenței

Art. 4

(1)    Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO31TREZ40621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

(2)    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2017.

(3)    Începând cu anul 2018, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

(4)    Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

(5)    Pact comisoriu :

Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei pana la care era obligat sa faca plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi necesara semnarea sau punerea in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti.

(6)    Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

VI DREPTURILE PARTILOR

Art. 5 Drepturile concesionarului

(1)    Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul ce face obiectul contractului de concesiune.

(2)    Concesionarul are dreptul de a executa lucrarile de reabilitare si amenajare a bunului.

Art. 6 Drepturile concedentului

(1)    Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

(2)    Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

(3) Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare, anuntand in prealabil in scris concesionarul

(4) Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu.

II. Obligațiile părților

Art. 7 - Obligațiile concesionarului

(1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de

continuitate și de permanență a imobilului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

(2)    Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.

(3)    Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

(4)    Concesionarul este obligat să plătească redevența.

(5)    Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

(6)    Conform art.36 alin. 1 si 2 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, concesionarul are obligatia sa solicite emiterea autorizatiei de construire si sa inceapa constructia in termen de un an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului. In caz de incalcare a obligatiei prevazute la aliniatul 1 concesionarea isi pierde valabilitatea. Exceptie fac situatiile in care autorizatia nu s-a obtinut din vina autoritatilor locale emitente .

Concesionarul este obligat sa execute lucrari de reabilitare/ modernizare/amenajare pe cheltuiala sa, fara pretentii viitoare fata de proprietar, cu obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare si cu respectarea prevederilor legislative in domeniu.

(7)    Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc).

(8)    Concesionarul are obligatia de a permite accesul proprietarului bunului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

(9)    Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

(10)    Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

(11)    Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(12)    La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, imobilul, in mod gratuit si liber de orice sarcini sau sa solicite superficia/folosinta/vanzarea conform prevederilor legale.

(13)    În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(14)    Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de modernizare/amenjare sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate.

(15)    Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

(16)    Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

(1)    Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2)    Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

(3)    Transmiterea concesiunii asupra terenurilor , in conditiile art.41 din Legea nr. 50/1991-republicata, privind autorizarea lucrarilor de constructii, se face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

III. Încetarea contractului de concesiune

Art. 9

(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

a)    prin acordul de voință al părților de la data restituirii de catre concesionar a bunului concesionat ;

b)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

d)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, concesionarul fiind obligat sa achite folosinta bunului pana la predarea efectiva catre concedent. Folosinta terenului se calculeaza conform art.3 -cuantumul lipsei de folosinta teren reprezentand 1/12 din valoarea anuala a redeventei, adica 29,17 euro/luna.Plata se va efectua lunar pana la ultima zi a lunii in curs. Pentru nerespectarea acestei obligatii se calculeaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare ;

e)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

f)    în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 13 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

g)    in cazul neindeplinirii cumulative a obligatiilor de a solicita emiterea autorizatiei de construire si inceperea constructiei in termen de cel mult un an de la data incheierii contractului de concesiune ; in acest caz contractul de concesiune inceteaza de drept, fara punere in intarziere si fara nici o alta formalitate ;

i)In cazul in care interesul national sau local o impune , prin rascumpararea unei concesiuni , care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesiunea, la propunerea concedentului ;In acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii.In acesta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune.

IV. Răspunderea contractuală

Art. 10

(1)    Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

(2)    Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

V. Litigii

Art. 11

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, în măsura în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

In măsura în care partile nu ajung la o solutie pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI. Alte clauze

Art. 12

Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 13

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 14

Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

Art.15

La încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului pentru nerespectarea prevederilor art.7alin. 6 si 13, bunurile vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

- bunul de retur, constând in imobilul concesionat, se va reintoarce, în posesia concedentului; concesionarul nu va avea pretentii asupra lucrarilor executate

- bunurile proprii, constand din bunuri achizitionate de concesionar, ce pot fi ridicate fara a afecta functionarea imobilului pot reveni concedentului, în măsura în care

acesta își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

VII. Definiții

Art. 16

(1)    Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2)    Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract privind concesionarea imobilului din Iași - strada Cehac, nr.17, s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Bunul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

Presedinte de Sedinta

Gabriel Mihai Surdu

9 / 9 la H.C.L. nr. 45 din 28 februarie 2017