Hotărârea nr. 447/2017

HOTĂRÂRE privind dizolvarea Fundatiei ,, Iasi Capitala Culturala Europeana ”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind dizolvarea Fundatiei ,, Iasi Capitala Culturala Europeana ”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 124/2013 privind participarea Municipiului Iasi ca fondator unic al Fundatiei Iasi - Capitala Culturala Europeana, precum si aprobarea actului constitutiv si a statutului fundatiei, modificate ulterior prin HCL 218/2013, HCL 184/2014, HCL 287/2015 si HCL 356/2015, Statutul revizuit fiind validat prin Incheierea pronuntata de Judecatoria Iasi in data de 24.03.2017 si mentionat ca atare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Avand in vedere dispozitiile art. 7, art. 46 din Statutul revizuit, precum si dispozitiile art. 55 din OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

Avand in vedere ca, potrivit Statutului si Actului constitutiv ale Fundatiei Iasi Capitala Culturala Europeana, scopul principal pentru care aceasta a fost constituita consta in promovarea indentitătii culturale a Municipiului Iasi in straintate si in interiorul granitelor, avand ca tinta obtinerea titlului de ,, Capitala Culturala Europeana,,.

Avand in vedere respingerea candidaturii Municipiului Iasi la titlul de ,,Capitala Culturala Europeana a Culturii 2021,, in luna decembrie 2015,

Avand in vedere ca, la momentul actual, Fundatia Iasi Capitala Culturala Europeana nu mai desfasoara nici un fel de activitate, neavand angajati,

Dată fiind constatarea imposibilitatii indeplinirii scopului pentru care Fundatia Iasi-Capitala Culturala Europeana a fost constituita,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARĂSTE:

Art.1: Se constată dizolvarea Fundatiei Iași - Capitala Culturala Europeana, data fiind imposibilitatea indeplinirii scopului pentru care aceasta a fost constituita, in temeiul art. 55 OG 26/2000 si a art. 46 din Statutul revizuit.

Art.2: In conformitate cu prevederile Statutului revizuit al Fundatiei, Consiliul Director va decide in consecinta prezentei hotarari, in baza atributiilor proprii ce îi revin, asa cum acestea sunt stabilite la art.35 litera f) din Statut.

Art.3: Se imputerniceste domnul Primar Mihai Chirica sa semneze in numele si pentru Municipiul Iasi toate documentele necesare realizarii demersului judiciar avand ca scop dizolvarea Fundatiei.

Art.4: Copie de pe prezenta hotărare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Biroului Programe de Finantare a Societatii Civile, Directiei Juridice, Fundatiei Iasi- Capitala Culturala Europeana si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.5: Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Juridica, Biroul Programe de Finantare a Societatii Civile, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier

Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 447 din 31 octombrie 2017

3 / 3 la H.C.L. nr. 447 din 31 octombrie 2017