Hotărârea nr. 444/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Constructie Protejata IASI, Strada SEMNULUI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 147863, întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin demolare locuinta existenta si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Constructie Protejata IASI, Strada SEMNULUI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 147863,

întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin demolare locuinta existenta si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 2865 din 10.10.2014 si 3250 din 02.10.2017eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 10780 din 04.02.2015 prin care domnul PASCAL ALEXANDRU si doamna PASCAL ALEXANDRA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construcție protejata - Iași SEMNULUI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 147863, întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin demolare locuinta existenta si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice ;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 267 din 20.11.2014;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 09.06.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr.183 din 19.10.2017 ;

Avan in vedere Avizul Unic nr. 89/PUZ.CP/2017 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 104422/18.10.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru Constructie Protejata IASI, Strada SEMNULUI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 147863,întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin demolare locuinta existenta si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

488,00 mp detinut de domnul PASCAL ALEXANDRU si doamna PASCAL ALEXANDRA conform contractului de vanzare cumparare nr. 990/09.09.2014.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 12,00 m masurat de la CTA la streasina sau atic la cornisa, regim de inaltime P+2E+M;

•    POT max = 50 %;

•    CUT max = 1,85 mpADC/mp.teren;

Regimul de aliniere principal este la distanta de 2,00m fata de limitele de proprietate catre strada Semnului si strada Gospodari;

Retragerea fata de limita laterala nord- est este de 3,00 m.

Retragerea fata de limita posterioara din partea de nord-vest este de 5,00 m. Anexa 2.1 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta

hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective prin demolare locuinta existenta si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice .

Art.4. Anterior obtinerii Autorizatiei de construire se va solicita si obtine avizul Arhitectului Sef pentru volumetrie.

Art.5. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean lasi; Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași domnilor PASCAL ALEXANDRU si PASCAL ALEXANDRA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 444 din 31 octombrie 2017

3 / 3 la H.C.L. nr. 444 din 31 octombrie 2017