Hotărârea nr. 426/2017

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 18821/27.11.2002 încheiat între Municipiul Iaşi şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 18821/27.11.2002 încheiat între

Municipiul Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 95063/26.09.2017 întocmită de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea nr. 13536/06.02.2017 formulată de Mitropolia Moldovei

și Bucovinei;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 351/30.09.2002, precum și contractul de comodat nr. 18821/27.11.2002 încheiat între Municipiul Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei;

Avand in vedere propunerea formulata, aprobata in unanimitate in plenul sedintei si consemnata in procesul verbal al sedintei, in sensul ca durata contractului de comodat nr. 18821/27.11.2002 încheiat între Municipiul Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru imobilul situat în municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 53, județul Iași se prelungeste, cu un nou termen de 10 ani;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr.

18821/27.11.2002 încheiat între Municipiul Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru imobilul situat în municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 53, județul Iași, cu un nou termen de 10 ani.

Art. 2. Imobilul va fi utilizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei-Arhiepiscopia

Iașilor pentru desfășurarea activităților specifice Centrului de Conservare și Restaurare a Patrimoniului de Artă Creștină “Resurrectio”.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional ce se va încheia la contractul de comodat nr. 18821/27.11.2002 în baza prezentei hotărâri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului

Iași; Mitropoliei Moldovei și Bucovinei - Arhiepiscopia Iașilor, Direcției Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de

Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 426 din 31 octombrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 426 din 31 octombrie 2017