Hotărârea nr. 422/2017

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017, a anexei nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017, a anexei nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr.

93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 8 martie 2006, republicată;

Având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 154/24.04.2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 104674 din 19.10.2017,

întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017 cu bunurile din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă completarea Anexei 4, - Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului, din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A., cu bunurile din Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces-verbal semnat de către reprezentanți ai Municipiului Iași în calitate de Autoritate Contractantă și reprezentanți ai Societății Companiei de Transport Public Iași S.A. în calitate de operator și încheierea unui act adițional la contractul nr. 93289/16.09.2016.

Art. 3. Celelalte prevederi din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016 rămân neschimbate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Direcției de Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Juridice; Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcția Juridică; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 422 din 31 octombrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 422 din 31 octombrie 2017