Hotărârea nr. 408/2017

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iași pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 105326/20.10.2017 întocmit de către

D.E.F.P.L;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societatii Salubris S.A. nr. 1 din 19.10.2017;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții rectificate pentru anul 2017;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 239/2002, privind înființarea Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune;

Având în vedere faptul că Societatii Salubris S.A. are ca unic acționar Consiliul Local

Iași;

Având în vedere nota de fundamentare a Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale -republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților;

Având în vedere art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri și de cheltuieli a Societatii Salubris S.A. Iasi, pentru anul 2017, conform Anexelor 1-4 care fac parte din prezenta hotarare.

Art.2 In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Societatii Salubris SA Iasi și Instituției Prefectului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Societatea Salubris SA Iasi.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local,    Secretar, Denisa Liliana Ionașcu

Boca Adrian Florin

Nr. 408 din 31 octombrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 408 din 31 octombrie 2017