Hotărârea nr. 401/2017

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 26/28.02.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 26/28.02.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 94702 / 25.09.2017, întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 26/28.02.2017, privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași;

Având în vedere prevederilor art. 13, lit. ”a” și ”b”, art. 46A1, lit. ”e”, art. 59, lit. ”b” și ale art. 60, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014 -

2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Articolul 1 din Hotărârea nr. 26 din 28.02.2017 privind aprobarea

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași se modifică astfel: Se aprobă actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași și schimbarea denumirii, conform anexei nr. 1 - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de creștere Iași (PMUD Iași), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Articolul 2 din Hotărârea nr. 26 din 28.02.2017 privind aprobarea

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași se modifică astfel:

- Elaborarea, implementarea și monitorizarea Planul de Mobilitate Urbană

Durabilă pentru Polul de creștere Iași (PMUD Iași) se va realiza după cum urmează:

1.    Elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă sau din buget local - Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare

2.    Monitorizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă ale unităților administrativ-teritoriale din Zona Metropolitană Iași - Asociația Zona Metropolitană Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Asociației Zona Metropolitană; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare; Asociația Zona Metropolitană; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Călin Scripcaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 401 din 29 septembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 401 din 29 septembrie 2017