Hotărârea nr. 399/2017

HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 93422/21.09.2017, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Contractul de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007;

Având în vedere Referatul nr. 94142/25.09.2017 al Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare - Serviciul Administrativ;

Având în vedere HCL 15/28.01.2014 privind completarea Anexei 1 la Contractul de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 491/2007 privind delegarea

gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A., prin contract de concesiune;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicata;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 153/2017 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007, in sensul ca spatiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 22, 23 identificate in planul anexat, din incinta imobilului situat in sos. Nationala nr. 43, corpul C2, etajul I, se retrag din folosinta de S.C. Salubris S.A.

Art. 2. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze actul aditional la Contractul de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007.

Art. 3. Predarea spatiilor nominalizate la art.1 din prezenta hotarare se face prin proces verbal incheiat intre reprezentantii S.C. SALUBRIS S.A. si reprezentantii Directiei Fond Locativ.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Fond Locativ; SC Salubris SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; SC Salubris SA.; Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Călin Scripcaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 399 din 29 septembrie 2017

Total consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 399 din 29 septembrie 2017