Hotărârea nr. 395/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea revenirii Cinematografului „Republica” la denumirea inițială: Cinematograful „Trianon”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea revenirii Cinematografului „Republica” la denumirea inițială: Cinematograful „Trianon”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași din 19.09.2017;

Având în vedere Sentința nr 70/2016 a Curții de Apel Iași, Secția Contencios Administrativ Fiscal cu privire la transferul dreptului de proprietate al sălilor de cinematograf „Victoria”, „Republica”, „Dacia”, „Tineretului” împreună cu terenurile și bunurile mobile aferente din domeniul privat al statului și din administrarea RADEF „România Film” în domeniul public al autorității locale Municipiul Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 313/2017 cu privire la preluarea din domeniul privat al Statului și administrarea RADEF „România Film” București, în domeniul public al Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local Iași a Cinematografelor Victoria, Republica, Dacia, Tineretului;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 133/11.04.2017, cu privire la aprobarea organigramei Municipiului Iași prin care a fost constituit, la nivelul Primăriei Municipiului Iași, Compartimentul Centenar, în cadrul Serviciului Coordonare Programe Culturale;

Având în vedere Avizul cu nr. 17/26.09.2017 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 90249./14.09.2017, întocmit de către Compartimentul Centenar;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revenirea Cinematografului „Republica” situat in municipiul Iasi, strada Alexandru Lapusneanu, nr. 12 la denumirea inițială: Cinematograful „Trianon”, în contextul evenimentelor culturale dedicate marcării Centenarului Marii Uniri (1918-2018).

Art. 2. Se va modifica titulatura Cinematografului „Republica” cu noua denumire de Cinematograful „Trianon” în inventarul public al Municipiului Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Coordonare Programe Culturale - Compartimentul Centenar, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Direcției de Evidență Patrimoniu Public și Privat, Ateneului Tătărași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Coordonare Programe Culturale - Compartimentul Centenar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat, Ateneul Tătărași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Călin Scripcaru Consilier local,

Nr. 395 din 29 septembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 395 din 29 septembrie 2017