Hotărârea nr. 394/2017

HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii unei artere în municipiul Iaşi: “Aleea Lt. Col. Henry Watkins Anderson”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii unei artere în municipiul Iași:

“Aleea Lt. Col. Henry Watkins Anderson”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași din 19.09.2017;

Având în vedere avizul nr. 16/22.09.2017 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 92446./2017 întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru;

Având în vedere Ordonanța nr. 63/29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii “Aleea Lt. Col. Henry Watkins

Anderson”, aleii delimitate de stradela Bărboi și până în strada Elena Doamna, identificata conform Planului de situatie (Anexa A), parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Serviciul G.I.S.-Cadastru; Serviciului Autorizare Constructii; Direcției Locale de Evidență a Persoanelor; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul G.I.S.-Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Călin Scripcaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 394 din 29 septembrie 2017

Total consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 394 din 29 septembrie 2017