Hotărârea nr. 390/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM FN, NUMAR CADASTRAL 123915 Intocmit in vederea modificarii proiectului initial schimbare destinatie din show-room in imobil locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridical


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM FN, NUMAR CADASTRAL 123915 Intocmit in vederea modificarii proiectului initial schimbare destinatie din show-room in imobil locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1181 din 18.04.2016;

Având în vedere cererea nr. 54935 din 23.05.2016 prin care S.C. DAS

S.R.L. solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași SOSEAUA BUCIUM FN, NUMAR CADASTRAL 123915;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 518 din 27.04.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în

sedinta din 28.11.2016;

Având in vedere adresa Consiliului Judetean nr. 14628/375/U din

29.05.2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 164 din 19.09.2017;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 81825 din 21.08.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA BUCIUM FN, NUMAR CADASTRAL 123915, întocmit în vederea modificarii proiectului initial schimbare destinatie din show - room in imobil locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1500,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 410/06.03.2006, contractului de vanzare cumparare nr. 1589/07.07.2005 si actului de alipire nr. 182/24.01.2007 este detinut de catre SC DAS SRL.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse - Zona de teren pentru care se aplică acest regulament are suprafața de 1.500,0mp, si face parte, conform prezentei documentații PUZ, din UTR CC.

UTILIZĂRI ADMISE

-    locuinte colective, unifamiliale precum si functiuni complementare cu locuirea; -institutii, servicii și echipamente publice; - lăcașuri de cult; - sedii al unor companii și firme, servicii pentru înterprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; - servicii sociale, colective și personale; -comerț cu amănuntul și piață agro-alimentară; - depozitare mic-gros;

-    hoteluri, restaurante, agenții de turism; - loisir și sport în spații acoperite și descoperite; - parcaje la sol și multietajate, întreținere autovehicole mici; - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; - spații plantate - scuaruri, grădini de cartier;

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    Functiuni complementare cu cele de la capitolul - UTILIZĂRI ADMISE se admit locuințe la etajele superioare ale unor clădiri de birouri cu partiu special, incluzând spații pentru profesiuni liberale;

UTILIZĂRI INTERZISE - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; - construcții provizorii de orice natură; - depozitare en-gros; - depoztări de materiale refolosibile; - platforme de precolectare a deșeurilor urbane; - depoztarea sau vânzarea unor cantități mari de substanțe toxice sau inflamabile; - activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil în circulațiile publice sau din instituțiile publice; - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adicente; - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe platforme vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea și colectarea apelor meteorice;

Indicatori urbanistici:

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) POT = 50%;

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) CUT = 2,0 mpADC/mp teren;

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR H max = 18,0 m.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT - retragere fata de aliniament minim 14,50m fata de limita de proprietate (aliniament existent );

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR - minim 0,90m fata de limita proprietății laterale - nord ( aliniament existent ) - minim3,50m fata de limita proprietatii laterale - sud ( aliniament existent ) -minim 11,0 m fata de limita proprietatii posterioare - est ( aliniament existent )

Anexa P2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciului Autorizare Constructii; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; SC DAS SRL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Călin Scripcaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 390 din 29 septembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0- BILANȚ TERITORIAL \fi \ V\4 01    /.;

_ V ' c/\nc_U

AUTORIZAT CU AC nr. 441/27.03.2007

^PROFDS^uz 45x<

sU\ N V

su^f^F

*^***«^ \ \ \ >

(ta TER^J = ^.500,0 mp \ \


MUNICIPIUL

IAȘI


0

150%

2 2,0

3 3,0

<o

OG

rH


NUMARULJDE

“    ---J    H «n    ;    Zr. !    t }.- r- h

^650,

¥

VERIFICATOR

NUME    k

^CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

arca

s.c. artca i

J22 / 762 /1993

LR.L.

TR 3915504

beneficiar:

S.C. DAS S.R.L.

PR. NR. 48/2015

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:500

PLAN URBANISTIC ZONAL

in vederea construirii

MODIFICARE PROIECT INIȚIAL, SCHIMBARE DESTINAȚIE

DIN SHOW ROOM IN IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE in mun. lași, sosea BUCIUM, Nr.Cad. 123915

FAZA

P.U.Z.

SEF PROIECT

arh. IONEL C. OANCEA

/WvA

PROIECTAT

arh. IONEL C. OANCEA

[f

DATA

APR.2016

titlu planșa: REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE

PLANȘA

P2

DESENAT

ing.CORNELIA OANCEA

Luu

NIVEL DEMISOL CU FUNCȚIUNE DE GARAJ - SC. 1/500

____________________ ______________- _ __ _ _ IUNICI

OBEFSE


IU


URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


80 9001


Aviz Plan urbanistic zonal


Ca urmare a cererii adresate de S.C. DAS S.R.L. , cu sediul in VLAICU NR. 187, înregistrată la nr. 54935 din 23.05.2016, în prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriyJLjj și u și completările ulterioare, se emite următorul:
Nr. 164 din 19.09.2017

pentru Planul urbanistic zonali întocmit în ve schimbare destinație din show-room in imobil I privata persoana juridica, SOSEAUA Bl^CTjJM F Inițiator: S.C. DAS S.R.L. ;    l

Proiectant: SC ARCTA SRL IAȘI;

Specialist cu drept de semnătură RUR:

Amplasare, delimitare, suprafață zon^

NUMĂR CADASTRAL 123915;

Suprafața terenului studiat pnp PUZ este de 1500,00 mp, conform contractului de vanzare cumpărare nr. 410/06.0T<2QO6'x:ontrăctului de vanzare cumpărare nr. 1589/07.07.2005 si actului dș    /îl\182/24.01.2007 este detinut de către SC DAS

SRL;

Prevederi PUG - R.LAL-Qprob    erior: PUD aprobat prin HCL nr.

117/22.05.2006

• UTR - CC Centru CC 1 - Utilizările adpnise existente și parțial teren;

CC 2 - p^rrpite o mailărgă diversitate de servicii publice și comerciale inclusiv posibilitatea de Iccalizare^aTjnor servicii municipale și a unor unități productive manufacturiere nepdkiante;

PROCENT(mAXIM D^QbjPARE A TERENULUI (POT) CCI + CC2 - conform PUZ cu următoarele recomandări pentru elaborarea acestuia: - în zona de șes - POTmax.= 50% ia de versanți construibili (stabili și consolidați) - POTmax.= 35% - în zona de ?OTmax^'45% - pe ansamblu suprafeței nete a centrului de cartier (exclusiv ;ntele publice și grădina de cartier) se recomandă ca 50% să fie afectat și curților de serviciu, restul suprafețelor să fie afectate circulației carosabile, și spțiilor plantate publice (30%) precum și parcajelor (20%).
ilarii proiectului inițial pe teren proprietate ASTRAL 123915;
seama de situația de inserție a centrelor de cartier ansambluri de locuințe în condiții foarte limitate de


COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) CCI + CC2 - conform PUZ cu următoarele recomandări pentru elaborarea acestuia: - în zona de șes - CUTmax.= 2,5 mp.ADC / mp.teren - în zona de versanți - CUTmax.= 1,0 mp.ADC / mp.teren - în zona de podiș - CUTmax= 2,5 mp.ADC / mp.teren.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse - Zona de teren pentru care se aplică a<te£ regulament are suprafața de 1.500,0mp, si face parte, conform prezentei docum^rft PUZ, din UTR CC.


UTILIZĂRI ADMISE

-    locuințe colective , unifamiliale precum si funcțiuni complementare cu loc

instituții, servicii și echipamente publice; - lăcașuri de cult; - sedii al unor ch firme, servicii pentru înterprinderi, proiectare, cercetare, expertizare^-consultanță diferite domenii și alte servicii profesionale; - servicii sociale, colecti) comerț cu amănuntul și piață agro-alimentară; - depozitare mic-gro


-    hoteluri, restaurante, agenții de turism; - loisir și sport îr/Șp^ții a< descoperite; - parcaje la sol și multietajate, întreținere autoVehîbole mic pietonale, pasaje pietonale acoperite; - spații plantate - scuarul, grădini UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

ii libere tartier;


• Funcțiuni complementare cu cele de la capitolul - UTILIZĂRI ADMISE se admit locuințe la etajele superioare ale unor clădiri de biroun^eu^partiu special, incluzând spații pentru profesiuni liberale;


ologic sau incomode ozitare en-gros; -deșeurilor urbane; -ice sau inflamabile; -


UTILIZĂRI INTERZISE - activități productive poluar prin traficul generat; - construcții provizorii de orice depoztări de materiale refolosibile; - platforme(dKprecoi depoztarea sau vânzarea unor cantități marLde activități care utilizează pentru depozitare și publice sau din instituțiile publice; - lucrări amenajările din spațiile publice și construcțiile pe parcelele adicente; - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea api r pe platforme vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea §i/oîdștare^ )eior meteorice;


Indicatori urbanistici:

PROCENT MAXIM DE OCUP, COEFICIENT MAXIM DE ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ AD AMPLASAREA CLĂDIR 14,50m fata de limi AMPLASARBA-CLĂD


PARCELELOR - mtqim 07 existent ) - mini minim ll,0rn fata


ERENUtCJI (POT) POT = 50%;


(TERENULUI (CUT) CUT = 2,0 mpADC/mp teren; IRILOR H max = 18,0 m.

NIAMENT - retragere fata de aliniament minim ( aliniament existent);


LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE ■ata de limita proprietății laterale - nord ( aliniament limita proprietății laterale - sud ( aliniament existent ) proprietății posterioare - est ( aliniament existent ).

ța de 19.09.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului nalizata documentația urbanistica si a fost avizata favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și verTdicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformi 63 alin. (2) lit, g) din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificările și completările ulterioare.

cu art.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în sco

P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de c

poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea

prevederilor acestuia.

ate a 18) emis de


ta de


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toa certificatului de urbanism nr. 1181 din 18.04.2016 (valabil PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.MUNICIPIUL IJSLȘ1


E INS SB-r ITT U TT ■ xst ARHITECTULUI SBFB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Nr. inregistrare: 43039 /


AVIZ DE OPORTUNITATE nr.5\.S din...^.^


Privind lucrarea: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - MODIFICARE PROI DESTINAȚIE DIN SHOW-ROOM ÎN IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE

Date generale de identificare:

Denumirea lucrării. P.U.Z.- MODIFICARE PROIECT INIȚ, SHOW-ROOM ÎN IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE

t

Localizarea: lași, soseaua Bucium, număr cacjăs'țral 12 Numele beneficiarilor: S.C. DAS S.R.L.

Proiectant S.C. ARTCA S.R.L. , arh. Ionel Oano
Propuneri referitoare la dofcqrnentatia urbanistica solicitată:

« Teritoriul care urmează să fie reglemfiptaSprin Planul Urbanistic Zonal: 1.500 mp teren studiat

Categoriile funcționale o Amenajări afera

• Reglementări obligatorii'

o Indicatorii urbanistici Se vor gfeigura fâate db 119/20
i eventuale servituti:

ce'bscarosabile și pietonale private, parcaje, etc.; eres public necesare:

%, C.U.T. 2,00mpADC /mp teren;

aferente funcțiunii propuse, cu respectarea O.M.S. nr.


- ului va cuprinde si propuneri de ilustrare urbanistică a conform Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor plicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si laborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;


ra locuri de parcare conform H.C.L.nr. 425/29.10.2007.


ARHITEC' arh. AnaMî


aM^Z


’U


E-mail: urbanism@primaria-iasi.ro Tel/fax: 0232-267582, 0232-267583, int. 126, 104, 169 0725321104, 0725321169JEkU MUNICIPIULUI I4L>I


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 45, lași, RO-700064 telefon: 0232-267828; fax: 0232-267837, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580
La solicitarea nr. 54935 din 23/05/2016 depusjs STRADA AUREL VLAICU NR. 187, va comunicar data de 28/11/2016 documentația de urba^m PUz Modificare proiect, schimbare destinație di teren proprietate privata persoana juridicaDAS SRL cu domiciliul in IAȘI, Comisiei de urbanism din


- se vor respecta condițiile din avizeUe^șgHcitate conform metodologiei de elaborare si continutului-cadru ai pl^nukfkurbanistic zonal.
•SEDHJTE COMISIE,

RN E LttJLf-JOJSTE AN U

lei, cu chitanța nr.


CUPRINSUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AlIKKUP.l./.

I.    DISPOZIȚII GENERALE

1.    Rolul R.L.U.

2.    Baza legală a elaborării

3.    Domeniul de aplicare

II.    REGULI DE BAZĂ PRIVIND TERENURILOR

4.    Reguli cu privire la

5.

6.

7.

8.

9.


pastrarea

patrimoniului natural și construit.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarfea, teresului public. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Reguli cu privire la asigurarea accesețofobhgatorii Reguli cu privire la echiparea edilit£

Reguli cu privire la forma șȚrHmens    ^r pentru construcții10.    Reguli cu privire la amplasarea

III.    ZONIFICAREA FUNCȚI0NA£

11.    Unități și subunități funcțj

IV.    PREVEDERI LA NIVEL FUNCȚIONALE

L - locuirea;

IS - instituții si servicii;

ID - unitati de producție si dej C - cai de comuni SP - spatii planta DS - destinați GC - gospodâricrcom nai a.

TE - echipaje edilita:

ITAȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR
I. DISPOZIȚII GENERALE 1. Rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic documentația de bază în aplicarea prevederilor din Planului Urbanist

caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor de pe teritoriu Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de Urba obligatorii la autorizarea executării construcțiilor de p^mtreagă suj face obiectul Planului Urbanistic Zonal.

Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanistic ZonălxKbgulamentul Local Urbanism aferent P.U.Z., constituie act de autoritate al administrați^ publice locale.

2. Baza legală a elaborării

La baza elaborării Regulamentului Local de Zonal, stă Regulamentul General de Urbanism a] elaborare si conținutul cadru al Planului Urbani aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 176(^/2000

ism aferent Planului Urbanistic idul privind metodologia de jcativ GM - 010 - 2000, 6, precum și prevederile


cu caracter de reglementare cuprinse în Planului Urbanistic General al municipiul:

3.    Domeniul de aplicare Prezentul regulament se aplici

1.500,0mp.

II. REGULI DE B TERENURILOR

4.    Reguli cu privire lâ p

patrimoniului nati

4.1.    Autorizarea e: prezentului P.U.Z.

4.2.    Utilizare, de Reglementări -

4.3.    ^Sunt /

Pprin P.U.Z. in suprafața de

MODUL DE OCUPARE A


integrității mediului și protejarea


mstrucțiilor se va face cu respectarea regulamentelor

a terenurilor s-a reprezentat grafic în P.U.Z. prin planșa țională - planșa P2.

industriale și manufacturiere poluante pentru aer, poate fi menținută în standardul prevăzut de lege. ajările exterioare, platforme, alei și străzi de acces, spații te, ^vbrdua masuri de sistematizare verticala, de racordare a rigolelor de elor pluVi^ si deversarea acestora in canalul colector stradal, li pentru asigurarea protecției sanitare a zonei:

i îndepărtarea reziduurilor și protecția sanitară a solului:

Se voiNșăliza rețele de evacuare a apelor menajere și pluviale, care sa fie dirijate către rețeaua de canalizare stradala.

Este interzisă răspândirea neorganizată direct pe sol ( curți, grădini, străzi, ocuri riverane, etc.) sau în bazinele naturale de apă a apelor uzate menajere șiindustriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecție sa: surselor și a instalațiilor centrale de alimentare cu apă.

4.6. Salubritate - generalități

Atât în scopul protecției mediului natural și antropic cât și în scopuJ    rarii

interesului public se pune tot mai accentuat problema îmbunătățirii servi» de salubritate.    /

Astfel, se vor căuta soluții , de amplasare eficientă a platfbrmeldr^goCpodărești, poziționarea judicioasă de containere și recipiente, evențtiăkcu sortare prealabila.

Colectarea deșeurilor menajere și stradale se va face la nivel de zoîră, subzonă, sau gospodărie individuală prin pubele modeme, cu rotile sau cu saci din material plastic.

Soluționarea problemelor legate de salubrizare se face în'-fimctie de zonificarea funcțională prevăzută în documentațiile urbanistice.

La poziționarea și dimensionarea punctelor normele și actele normative în vigoare prec salubrizare ale zonei nu vor afecta cadrul - urbanistic,

5. Reguli cu privire la siguranța cbnsfrructiiior


olectare se vor avea în vedere caracterul zonei. Măsurile de cțional și compozițional.

a apărarea interesului public.

,sau a amenajărilor în zonele expuse la x>p limitarea efectelor acestora, este


5.1.    Autorizarea executării construcții riscuri naturale cu excepția acelora careinterzisă.

5.2.    Autorizarea executării construcțiilor se^a face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

5.3.    Autorizarea executării poristrucțiilbs^se va face cu condiția respectării indicilor

maximi admisibili P.O.T. și C.U.T. precum si a inaltimii maxime si aliniamentelor stabilite prin P.U.Z.    / / Z/X y

5.4.    Se admit subsoluri utile sau tehnologice sau, după caz, demisoluri.

6.    Reguli de amplasare și retragerrmjTiime obligatorii

6.1.    Aliniamentele sunt stabilite prin memoriu de prezentare P.U.Z. și sunt marcate pe planșa de reglementari urbanistice - planșa P2.

6.2.    Distantele minimeacceptate sunt - conform subcapitol 3.5.2 din Volum I -Memoriu de prezentai:

7.    Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

rizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel este permisă

Reguli cu t

7.1kĂutQri;


numai dacă:


•    există pc^ibilitateăxje acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinației construcției?și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor;

•    se asigura-accese pietonale corespunzătoare importanței și destinației construcției.

teguli cu privire la echiparea edilitară

L Lucrările de îmbunătățire, extindere sau mărire de capacitate a rețelelor /se vor realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după8.2.    Parcările se vor asigura in incinta proprietăților, respectind in vigoare la data autorizărilor de construire.

8.3.    Se permite realizarea de parcări suplimentare, supraterane s parcelele construibile pentru asigurarea numărului de parcări necesare.

9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentnreonstruc


9.1.    Conform prevederilor P.U.Z. parcela se consideră co, cumulativ următoarele condiții:

- parcela este accesibilă de la un drum public/ctxrespectar|

amentului minima de


General de Urbanism, aprobat prin HG 525/1996 sf\gre\o sui 1.500,0mp.


10.Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi și împrej

10.1.    Conform bilanț teritorial propus prin prezentul P.U.Z.

10.2.    Gardurile stradale vor avea înălțimea de^naxim 2,Om, din care soclu 0,40m dublat sau nu de gard viu si se va putea executa pe limita de proprietate.


III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

11. Unități și subunități funcționale.


ent are suprafața de 1.500,0mp, si CC.

ITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR


Zona de teren pentru care se aplică face parte, conform prezentei documentafii/PUZ

unitari funcționale :


locuire;


cai de comunicați' spatii plgntate, agri

finala?

echipare edil ita

V. UNITA


E DE REFERINȚA

îAȚsUKLIZAREA FUNCȚIONALĂ iRIADMISE

nte colective), unifamiliale precum si funcțiuni complementare cu locuirea; fii, servicii și echipamente publice; lăcășpri de cult;


dii al unor companii și firme, servicii pentru înterprinderi, proiectare, cercetare, ertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

-/Servicii sociale, colective și personale;

omerț cu amănuntul și piață agro-alimentară; epozitare mic-gros;


-    hoteluri, restaurante, agenții de turism;

-    loisir și sport în spații acoperite și descoperite;

-    parcaje la sol și multietajate, întreținere autovehicole mici;

-    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

-    spații plantate - scuaruri, grădini de cartier;

Art. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

•    Funcțiuni complementare cu cele de la capitolul

•    se admit locuințe la etajele superioare ale unor clă incluzând spații pentru profesiuni liberale;

Art. 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

-    activități productive poluante, cu risc tej generat;

-    construcții provizorii de orice natură;

-    depozitare en-gros;    Q

-    depoztări de materiale refolosibile;


bstante toxice sau inflamabile;


-    platforme de precolectare a deșeuri Iqr

-    depoztarea sau vânzarea unor cantități mari

-    activități care utilizează pentru depoz -e 'și producție terenul vizibil în circulațiile publice sau din instituțiîheqntrblic

-    lucrări de terasament de natură să afecte amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele/âdît

-    orice lucrări de terasament c^r/p$ot să provoace scurgerea apelor pe platforme vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea și colectarea apelor meteorice;

SECȚIUNEA II: A CLĂDIRIL'AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE

Art. 4 - CAR    KALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME,

DIMENSIUNI)

Parceia/sesconsideră construibilă dacă se respectă următoarele condiții:

este accesibilă de la un drum public cu respectarea îtului General de Urbanism, aprobat prin HG 525/1996.


ASAREA CLĂDIRILOR FAȚA DE ALINIAMENT

retra^ereXfata de aliniament minim 14,50m fata de limita de proprietate nt existent)

liniamentul poate fi depășit doar de construcții pentru instalații de genul , sau posturi de transformare elctrice.


ART. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚA DE LIMITELE LAT POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    minim 0,90m fata de limita proprietății laterale - nord ( aliniam

-    minim3,50m fata de limita proprietarii laterale - sud ( aliniament

-    minim 1 l,0m fata de limita proprietarii posterioare - est ( aliniament

ART. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ Dl ACEEAȘI PARCELĂ    Av

•    Se vor respecta distanțele minime necesare ipteryențiilbrÎîricaz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

•    Se vor respecta indicatorii urbanistici stabiliți prin prezentul PUZ
ART. 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Cu respectarea Regulament general de ur SECȚIUNEA 2 - Reguli cu privire la |asigu ART.26, respectiv :


Accese carosabile

• Autorizarea executării, posibilități de acces lă

strucțiilorNe&te permisă numai dacă există urile publice, direct sau prin servitute, îȚ'Caracteristicile acceselor la drumurile intervenția mijloacelor de stingere a


conform destinație, publice trebuie incendiilor.

In mod excepți îndeplinire^eondițiil de pompî

Numărul    îgurâria acceselor prevăzute la alin. (1) se determină

confipfnu    ir. 4 ia Regulamentul General de Urbanism aprobat prin

HG

Orice acces Irumurile publice se va face conform avizului și iutorfeati£kșț e de construire, eliberate de administratorul acestora.
e autoriza executarea construcțiilor fără zute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale


Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este isă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și ariei construcției.

In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri


proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privatăȚ*r^v2 de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să p3rmiță/circîîi^ția persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice-de-d^plasar


ART. 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

9

■ Staționarea autovehiculelor se admite numai în i

ART. 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRIL

•    H max = 18,0 m.

ART. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

•    Investițiile se vor integra în caractejuTgeperal al zonei, folosindu-se finisaje de calitate, rezistente la u;


ART. 12 - CONDIȚII DE ECHIPAIU0DILn

■    Investițiile se vor racorda la rețelele tehmco^eclilitare publice existente ;

■    Se va asigura în mod ^sp^cial eVacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

ART. 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚI

■    suprafețele libere și si Regulamentul

■    spațiile neconst: vor fi înerbate.TATE

te vcKrefcpecta bilanțul teritorial propus precum rbanism;

e de accese, parcari și trotuare de gardă


ART. 14 - IMPREJMI

■ gardurile! stradale'Apr^avea înălțimea de maxim 2,0 m, din care soclu 0,40m, dublate sau nu de gard viu si se vor putea realiza pe limitele de prpnrifetate.

SECȚIUîâv TERENULUIITAȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A’ROCLMM AXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT = 50%

- COLTTCIIXT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT = 2,0 mpADC/mp teren
F 52 AR-PG 8.2.3/ed.l,rev.O

Pag. 9din 9