Hotărârea nr. 385/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Protejata IASI, STRADA SPLAI BAHLUI MAL STÎNG NR. 35A şi STRADELA SFÎNTUL ANDREI NR. 7 şi 9, NUMERE CADASTRALE 125150,143481,143676,131591,151091,150457, întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin demolare constructii existente, pe teren proprietate privata, persoana juridical


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Protejata

IASI, STRADA SPLAI BAHLUI MAL STÎNG NR. 35A și STRADELA SFÎNTUL ANDREI NR. 7 și 9, NUMERE CADASTRALE

125150,143481,143676,131591,151091,150457, întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin demolare constructii existente, pe teren proprietate privata, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2470 din 25.07.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 67438 din 28.06.2016 prin SC RAFANT COMPANY SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Protejata - Iași, STRADA SPLAI BAHLUI MAL STÎNG NR. 35A și STRADELA SFÎNTUL ANDREI NR. 7 și 9, NUMERE CADASTRALE 125150, 143481, 143676,

131591,151091,150457, întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin

demolare constructii existente, pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 762 din 06.09.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in

sedinta din data de 07.07.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr.172 din 19.09.2017 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 92368/19.09.2017 intocmită

de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.

839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului

și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării

Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Protejata IASI,

STRADA SPLAI BAHLUI MAL STÎNG NR. 35A și STRADELA SFÎNTUL ANDREI NR.

7 și 9, NUMERE CADASTRALE 125150,143481,143676,131591,151091,150457,

întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin demolare constructii existente, pe teren proprietate privata, persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2226,00 mp, conform contractelor de vanzare cumparare nr. 2686/2015, nr. 2685/2015, nr. 1174/2015, nr. 566/2015, nr. 1579/2015, este detinut de S.C. RAFANT COMPANY S.R.L.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 25,50 m masurat de la cota ±0,00 la atic, regim de inaltime S+D+P+7E;

•    POT max = 45 %;

•    CUT max = 3,5mpADC/mp.teren;

Regimul de aliniere principal este la distanta de 7,50m fata de axul strazii Sf. Andrei si 10,5m din axul strazii ce asigura legatura intre strada Splai Bahlui Mal Stang si stradela Sf. Andrei( pentru a se asigura rezerva de teren in cazul largirii strazii de la 6,0m la 14,0m profil carosabil);

Cladirea se va amplasa la o distanta de 4,0-5,0m fata de limita posterioara, fata de limita laterala cladirea propusa se va amplasa la o distanta de 3,0m..

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru extindere complex de birouri si functiuni complementare pe teren proprietate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciului Autorizare Constructii; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; SC RAFANT COMPANY, comuna Barnova, jud. Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Călin Scripcaru Consilier local,

Nr. 385 din 29 septembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

21

Împotrivă

1

Abțineri

2

*Domnul consilier local Boca Adrian Florin nu participa la vot.

+33,00(74,30)


HCL nr.385


iZAT SPRE NESCtf ANEXA jgVD/PUZ


mărândita .EA '


PLAN URBANISTSTZQNAL

REGLEMENtARI URBANISTICE - ZMIHKME


\ V<< LIMFA PI FUNClfUNl ALE CONÎ


WME RAFANT

fCTIILOR SI TERENURILOR EXISTENTE


CLĂDIRI PROPUSE - LOCUINȚE - DOTĂRI


'CONTUR DEMISOL / SUBSOL


CLĂDIRI PROPUSE - CONTUR ETAJE

CLĂDIRI EXISTENTE / CLĂDIRI EXISTENTE CE SE DEMOLEAZĂ


PLATFORME CIRCULAȚIE / PLATFORME PARCARI


ZONE SPATII VERZI, GRĂDINI DE FAȚADA


CIRCULAȚII


1 llillil STRĂZI EXISTENTE / LĂRGIRI PROPUSE- / Q <

,    ACCES AUTO/PIETONAlț---7 JL-Tj

| • ALINIAMENTE    ---

- ALINIERE LA STRADA

t- ALINIERE LATERALA / POSTERIOARA

•- RETRAGERE DE LA ALINIERE

Necesar locuri parcare conf. HCL 425/2007 - 90 locuri - spatii comerciale 2000, Omp: 100 = 20 locuri    7    ' ,

i-^ocuinte    5250,Omp: 75 =70 locuri

-12 locuri la nivelul solului sistem multipark -62 locuri la subsol sistem multipark - 16 locuri la demisol    v

PRIORITĂȚI:    \? 7^z

înlocuirea rețelelor edilitare depășite/ extinderea rețelei de apa si canalizare si refacerea    /

imbracamîntS stradale;

-amenajarea unor spetii verzi de protecție intre    /

clădire si strada    ■'

Inaltimea la streasina se masoara de la cota cea mai înalta a CTN - ului. Se poate construi S+D+P+7E tara a depășii CUT-ul


3.SS    7.06

VAN VAR

7JO    -10Q

Mâr*—»/ JgL*

Dahj rutcnaî

SECTUfNE 1>1


S+O+P+7E

3-

45,0

2+25.50

4 3,5


ZoiwTunctîonald^    /

z PUZ C P . (mp)

S

|*

total

P«pus

m zona studiata PUZCP.(mp)

I*

feti"

mrHImtinzona

PUZCP(mp)

r

dncare propus n zona

reglementate PUZ C.P.(mp)

1 *

1 .Suprafața construita

1001.98

25.30

1710.05

40.00

363,00

16.30

1001.70

45,00

ZSuprafarfa amenajata

(cffculatiLparcaje)

128Z54

30,00

Î28Z54

30.00

667JBO

30.00

556.50

25.00

35uprafata teren plantat

1910.78

44.70

1282.54

30,00

1195.20

53.70

667,80

30,®

TOTAL teritoriu zona studiata

4275.13

100

4275,13

100

2226,00

100

2226,00

100


BIROU ARHITECTURA 3 arfe. IOAN ANGELA autnr. 53/2003 IAȘI

pr.

52/2015

specificație

NUNE

SEMNĂTURĂ

SC.

RIZCP-CCKSTO1GRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN

PROPRIETATE PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE las^ Splai BahU MM    St Andrei ir. 35a; 7,9

faza

PUZCP

desenat

arh, IOAN ANGELA f

_

1/500

proiectat

arfe. IOAN ANGELA

TITLU PLANȘA

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFtCARE -

pl.

U2

sef proiect

arfe.GALEAS.


MUNICIPIUL

IAȘIMUNICIPIU

DIRECȚIA ARHI’

URBANISM

BIROU DEZVOLTARE URBANA SI MONUMENTEB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonal


Ca urmare a cererii adresate de SC RAFANT COMPAN oraș Iași, Strada Sf. Maria , jud Iași înregistrată la

ev.ii nr. 350/2001


conformitate cu prevederile

cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:
ediul irfc ^orj/una Barnova, <f38 din 25.06.2016, în privind amene    .eritpriului și urbanismul,pentru Planul urbanistic Zonal Iași pentru investiția "construire de locuințe colective proprietate privata persoană juridica", laș STRADELA SFANȚUL ANDREI NR. 7 și 9,

131591, 151091,150457.

Inițiatori: SC RAFANT COMPANY


protejata întocmit pentru ructii existente pe teren ; BAHLUI MAL STĂNG NR. 35A și ALE 125150, 143481, 143676,


Proiectant: BIROU ARHITECTU Specialist cu drept de semnătură Amplasare, delimitare, suprafață zo RAFANT COMPANY conform contractului vanzare cumpărare nr. (?486/20 1579/2015.

Prevederi P.U.G.

. UTR CA - z arhi1(ec^ural uri


îgela IOAN;

ată în P.U.Z.CP: 2226,00 mp, detinut de SC vanzare cumpărare nr. conform contractelor de 2685/2015, nr. 1174/2015, nr. 566/2015, nr.


in aria de^protectii anterior:

entrala>ițu^ta in afara perimetrului de protecție a valorilor istorice si {ce, subzona CA4 zona centrala cu clădiri medii(max P/3), situata etei tradiționale a localității dinspre sesul Bahluiului;se 'admit funcțiuni de intres general manageriale, tehnice, profesionale și lancarbxtenecomunicații, hoteluri, restaurante, parcaje de descongestionare a circulației centrală prbtejată (la sol și ulterior construite multietajat), comerț, servicii personale și jisir, edituri, sedii ziare, activități manufacturiere aferente.

ctiunNnterzise : activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul rat;constructii provizorii de orice natura, depozite en gros, depozitarea pentru vânzare a unor ități de substanțe inflamabile sau toxice, activități care utilizează pentru depozitare și producție vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;


amplasare clădiri fata de aliniament: clădirile vor fi retrase de la aliniament la o distanță egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele de pe laturile opusb ale străzii dar nu cu mai puțin de 3,0 m; fac excepție de la acesată regulă numai situațiile de marcar^prin plus de înălțime intersecțiilor și întoarcerile și racordările de înălțime a clădirilor pe străzile amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare: în cazul în


învecinează cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcelei, noua ele obligatoriu față de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate mai puțin de 4,0 m; distanța dintre clădirea unei biserici și limitele Iaterale\și__gpsterio3 parcelei este de minim 10,0 m; clădirile se vor retrage față de limita postericară la o distar puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe dar nu mai puțij; caracteristici parcela: conform PUZ ;


POT: maxim 50%;


CUT: maxim 4,0 mp. ADC /mp.teren; retrageri minime : conform PUZ.

UTR LA(partial)- Zona de locuit formată din ansamblul locuințe mari și medii (P+10 și P+4).

Utilizări admise: locuințe in proprietate privata; construcții aferente echipării tehnico-edilitare; amenajari aferente locuințelor, cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joac

Utilizări admise cu condiționări: locuințele socia4e/nu vor depăși 30% din numărul total al locuințelor; se admit echipamente publiceț la parterul blocurilor de locuit cu următoarele condiții: dispensarele de la parterul blocurilor cu acces separat de cel al locatarilor, cresele si grădinițele sa/âT^a ihsjJtîH^are exclusiva o suprafața minima de teren de lOOmp..


reclamelor si firmelor stridente care contravin conversia locuințelor in alte funcțiuni cu

Regîfn de inaltime : conf.PUZ. Caracteristici


Utilizări interzise: se interzice utiliza cerințelor zonei protejate; se int excepția celor menționate anteTΠP.O.T : conf.PUZ , C.U.T /<on parcela : conf.PUZ. Carac^eristi conf.PUZ, lateral : conf. PU in afara domeniului y,


etrice : conf.PUZ. Aliniament stradal : conf.PUZ. Accese : cf. PUZ -parcaje : pe lot, e cf. HCL 425/2007. Echipare edilitara : zona


parțial echipata edil

• Prevederi P.U.Z.


P/3), situata ir

? ari

Bahluiului;    [

regim de constr

uire:

funcțiuni adm

:seî\

personale;comertc

colective; parca

Je la

utilizări admise

CU CI

avand de preferința


J.u.l^po'p'jse - UTR CA4 - zona centrala cu clădiri mediițmax je protecție a siluetei tradiționale a localității dinspre sesul

izolat sau cuplat;

sedii de companii si firme;servicii sociale, colective si îanuntul; hoteluri, restaurante, agenții de turism;locuinte >i multietajate; spatii libere pietonela, spatii plantate;

nditionari: se admit locuințe la nivelurile superioare ale clădirilor, un partiu adaptat includerii in locuința a spatiilor pentru diferite

rore&țu consum T3^U ifpsqitutiile p


liberale; se admit restaurante de orice tip care comercializează pentru i alcoolice numai daca sunt situate la o distanta de de minim lOOm de lice si lacase de cult;se admit funcțiuni care nu permit accesul liber al u/Plicului cu condiția ca la nivelul parterului frontul la strada sa fie destinat unor spatii merciale, restaurante, servicii accesibile trecătorilor.


utilizări interzise:activitati productive poluante; construcții provizorii de oeice natura; depozite en gros; depozite de materiale refolosibile;stationarea si gararea autovehicolelor in construcții multietajate; autobaze si statii intreti; platforme de precolectare a deșeurilor urbane.;


H max = 25,50m corpurile inalte( S+D+P+7E) masurat de la CTN la cprnjsa;

POT max = 45%;

CUT max = 3,5mpADC /mp.teren;

amplasarea clădirilor fata de aliniament: clădirile se amplaseaza pe al in care inaltimea maxima la cornișa nu depășește distanta di laturile opuse străzii; clădirile vor fi retrase de la aliniame plusul de inaltime al clădirii fata de distanta dintre aliniame străzii dar nu mai puțin de 7,5m din axul stradelei/SfSandrei si pe latura de sud- vest si 10,5m din axul străzii ce Bahlui Mal stâng si stradela sf. andrei(pentru a asigu lărgirii străzii de la 6,Om la 14,Om profil carosabil)amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si respecta distantele minime egale de 3,Om fi clădirile se vor retrage fata de limita poster) limitele laterale: pe limita de proprietate po circulații si accese:parcela este construib carosabil de minim 3,5m lățime dintr-O/Ckculatie de trecere legal obtinut prin una din continue la strada se va asigura un acces pasaj dimensionat astfel incat șaA permită incendiilor.

posterioare ale parcelelor: se vor de limitele laterale ale parcelei; istanta de 4,0-5,Om. față de im l,0m;

are asigurat un acces a/in mod direct sau prin drept vecinate; in cazul fronturilor in curtea posterioara printr-un autovehicolelor de stingere a

edilitar.

ul de inaltime nu pot varia la autorizație fata


echipare tehnico-edilitară: zona este volumetria construcției, proporția POT, 3SUT si fi de soluția prezentata in planșa dei tehnice de amenajare a teritoriului și lizata si avizata favorabil.

nă cu planșa de reglementări anexată și vizată spre


Prezentul aviz este valabili rjumai neschimbare.

Elaboratorul și be înscrisurilor cuprin

alin. (2) lit. cW


răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea

face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art......63

DOI privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările

și completările

Prezentul P.U.Z.


aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării


tațiâsțeftRică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se cmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 4328 din 30.12016 emis de PRIMĂRIA MUNICIPffuJtUI IAȘI.Alexandri


MUSTIATA
ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘIBulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro


Nr. 24842/795U /    2017

Către,S.C. RAFANT COMP AN Y S.R.L.

AVIZ UNIC NR.. tSL. .../P.U.Z.C.P./2017 cu respectarea condițiilor impuse prin avize


Denumire: P.U.Z.C.P. „Construire locuințe colective pe teren existente44, în suprafață de 2.226,00 mp, situat în intri Mal Stâng nr. 35A și Stradela Sf. Andrei nr. 7-5-9.

Elaborator: BIROU ARHITECTURĂ 3 Dosar nr.: 24842/795U/06.09.2017 Beneficiar: S.C. RAFANT COMPANY S.R.L.


xoprietai

tul municip
Se constată că documentația a fost elaborată în conformitate cu prevederile: Legii'nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu tfKxlifjcăNe și completările ulterioare, H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general /e/urba^iștmremiblicată în 2002, Ordinului M.T.C.T. nr. 562/2003.    (J //>

Consiliul Local al Municipiului Iași, prin structurile clin subordine, va asigur» informarea și consultarea publicului afectat de propunerea P.U.Z.C.P. înainte de supunerea Spre dezbatere în nleiKițvcor/forrnitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010, publicat în Monitorul Oficial al Româwei?țmytea I, nr. 47/JJZ01.2011.


Avizul Unic își pierde valabilitatea în numărul locurilor de parcare reprezentate înțP.U.Z.C.P., precum și orice alte prescripții ale/ Anexăm planșa „Reglementări urbanistice(îmi asum în totalitate responsabijitateăxmrecti rșUegalității, în solidar pdTfttocmitOTulînschsul

, SERVICIUf JURIDIC/Wî l    ADMINISTRATA

cons>tf\ Răzvan CRISTEAițisîe îiL^are nu sunt respectate configurația și nșa „R®gleîîîentări urbanistice - zonificare“ din mentației urbanistice.

care44 vizată spre neschimbare.


îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ARHITECT ȘEF,

Ana Maria/TÎRZIU


îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

B-dul Ștefan cei Mare și Sfint nr. 45. lași. RO-700064 telefon: 0232-267828: fax: 0232-267837, Web: www.primaria-iasi ro: e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Coci Fiscal: 4541580


Nr. 67438 din


2017


AVDZ COMISIE IDE URBANISM

La solicitarea nr. 67438 din 28.06.2016 depusa de S.C. RÂFÂNT CQI^PANY S.R.L. cu ->miciliul in jud. IAȘI, com. Bârnova, sat Vișan, Strada Sfânta Mstria nr. 18, va comunicam ca in ședința Comisiei de urbanism din data de 07.07.2017 documentația de urbanism Plan Urbanistic pentru Zona Construita Protejata pentru:    (f //] nt’

Construire locuințe colective prin demolare cor?stmctii existaptș/ps teren proprietate privata, persoană juridică


IAȘI, STRADA SPLAI BAHLUI MAL STÂNG N SA și'&IȘÂOELA SFÂNTUL ANDREI NR. 7 și 9, NUMERE CADASTRALE 125150,143481,l£ ,131591,151091,150457.


Se vor respecta condițiile continutului-cadru al

conform metodologiei de elaborare si


pentru zona construita protejata.lei, cu chitanța nr.


SECRETAR COMISIE, MARIUS AUI


dinMUNICIPIUL IAȘI E ©»E ST g -E" CLCir E

ARHITECTUL-UI SEF SERVeCIUL. URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: wviw.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Nr68115 din


Ca urmare a cererii adresata de S.C. RAFANT COMPANY/S>R.L. cu"sed Bârnova, strada Sf. Maria nr.18, înregistrată la nr. 68115 d 4>Q7.20 prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și completările ulterioare, se emite
AVIZUL DE OPORTUNITAT

pentru elaborarea Planului urbanistic zonaj^ntru C proprietate prin demolare construcții existe S teren = 2.226 mp, număr cadastral 125ințe colective pe teren lași,'Stradptâ Sf. Andrei nr. 7, 9 ,

676,12679,151091,150457 și CarteFunciară nr. 125150, 143481, 143676, 131591, 151091, W3457.

cu respectarea următoarelor condiții:

1.    Teritoriul care urmează să fie reglementat prirLR^Z.: Conform anexei la prezentul aviz, este delimitat la Nord de teren nr. cad. 17/49 și stradela Sf. Andrei, la Sud de cale de acces , la Vest de teren nr. cad. 18425/1 și nr. cagj 18425/2, te Est de drum de acces.

2.    Categoriile funcționale ale dezvoltării\srevdntuale servituti: locuințe colective.

3.    Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime) POT maxim = 45 %,


CUT maxim = 3,50 cornișă de 25,50 m construibilă, con 4. Dotări|^)de inf extinderea /d interesat, aî >nor

regim de înălțime S+D+P+7E, înălțime maximă la de ia cota cea mai înaltă a terenului natural (CTN) în aria robat prin HCL 163/1999.


ublic necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: rețetelor edilitare, dacă este cazul, se vor face de către investitorul ii autorizației de construire.


6.    Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z:

conform Certificatului de Urbanism nr 2470 din 25.07.2017 emis de Primăria Municipiului

lași si aviz C.R.M.I. Moldova.

» »

7.    Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de inforrrteire>'lM

consultare a publicului: respectarea procedurii prevăzute în H.C.L. nr. Ș4/2fc.02.2Qi privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în ela    ,u

revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului în Municipiul lași?

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de v^r ;e a Certificatului de urbanism nr. 2470 din 25.07.2017 emis de Primăria® NOTA: - prezentul aviz este valabil numai însoțit urbanistice vizatăArh. Alexan'


REGULAMENT DE URBANISM

CAP.I DISPOZIȚII GENERALE 1.1 Aria de aplicare a regulamentului


r


Elementele de regulament ale Planului Urbanistic Zonal PUZ CP- “ELABO PUZ + RLU - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE” - lași, S


Bahlui Mal Stâng, std. Sf. Andrei nr. 35A, 7, 9, lași se refera strict la propriei enuntata mai sus care are următoarele vecinătăți:


-    la Nord - teren prop. nr. cad. 17149, 18425/2 si std. Sf. An intre corp clădire propusa cu regim de inaltime S+D+P+7E/s proprietate Toma C - P spațiu comercial si locuintș^la etaj;

-    la Sud - strada


-    la Est - strada si std. Sf. Andrei

-    la Vest - teren prop. nr. cad. 18425/1.

Teritoriul luat in studiu are o suprafața de 2226,OOmp.

Pe terenul studiat se propune construirea unui imobil S+ D+P+5 destinația de locuința colectiva cu spatii de dotări la parter si etaj 1.

cu Regulamentul, ejarea 38 din 06.1.2. Alte prescripții complementare care potacțâo

a)    Prescripțiile ce decurg din Legea Nr. 422/20 monumentelor istorice, cu completări le publ 20.11.2006,cu intrarea in vigoare la data de

ntru modificarea și protecția

geologice ca zone de 6, cu intrarea în vigoare


b)    Prescripțiile ce decurg din Legea nr. 25^tkn 28.0 completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2bQQ, >

patrimoniului arheologic și declarar interes național publicat in M.O. np la data de 15 iulie 2006

rivind unele măsuri pentru

ERNULUI ROMÂNIEI nr. 27/27 etarea Legii nr. 350 / 2001 privind


c)    Dispoziția nr. 4300/VN/03.11.2005 a îmbunătățirea activității in domeniul


"'-■J


d)    Prescripțiile ce decurg din august 2008, pentru mod amenajarea teritoriului și

(UTR)și alte subunități, după caz: ial LA1.


1.3    Divizarea in unități teritoriala d zona studiata se incadrează'IrTUTR C

1.4    Alte condiționări (aviz^sîsșotîsntare)

-    avizul. Comisiei Zonale'a Monumentelor Istorice lași

-    PUG-municipiul lasKstudiioe fundamentare - Relații periurbane elaborate de Urbis '90 București si HabntătPr^iQC^SA lași.


1.5    Definire PQT<

Pitfohentui ăe. ocupare aie terenului (POT) este un indice urbanistic de bază care indică prosentuaî gradul de ocupare cu construcții a unei parcele de teren.


'al de Urbanism, (HGR. Nr. 525/1996 cu modificările și entru zonele construite protejate POT - urile se stabilesc rbanism specifice PUZ-CP.

câemtuB de utilizare al terenului este tot un indice urbanistic de baza (ndicăsprîh<aport numeric, gradul de utilizare al terenului respectiv, regimul de depihde conformarea volumetrică a obiectivului în cadrul parcelei. DISPOZIȚII APLICABILE IN ZONA


EA DE REFERINȚA SI CARACTERUL ACESTEIA Zona studiata se onscrie in UTR CA4 - "zona centrala cu clădiri

ax.P+3E), situata situata in aria de protecție a siluetei tradiționale a localității

dinspre sesul Bahluiului" si LA - locuințe colective mari si medii in ansambluri regent realizate cu P+10 - P+4 niveluri.


OCUPAREA SG UTILIZAREA TERENULUI

1. Natura ocupării si utilizării terenului (construcții existente protejate, construcții existente neprotejate, spatii neconstruite protejate) o In zona studiata se propune demolarea unor clădiri existente fara impdrtânta istorica sau arhitecturala (Aceasta nu aparea in Lista Monumentelor Istori aprobata de MCC in 2004 si reactualizata in 2010) si construirea unei clâorri noi . In schimb amplasamentul se afla in perimetrul cunoscut suJrdJerftxpirea Curtea Domneasca din lasi-sit arheologic inscris in lista monu cod 1IS-I-S-A-03504/2004.o Se propune ca orice intervenție ulterioara in zona st a sa obținerii certificatului de descărcare arheologică

2.


Topuri admise de ocupare si utilizare Utilizări admise:

se admit locuințe individuale si colective, funcțiuni publice de inferșsjgeneral manageriale, tehnice profesionale si financiar bancare, telecomunicații, hoteluri, restaurante, parcaje de decongestionape-a-cjrculatiei in zona centrala


protejata (la sol si ulterior construcții multietaj si colective, loisir, edituri, sedii ziare, activita Utilizări admise cu condiționări: /~-\ se admit restaurante de orice tip cais comercializi

servicii personale aferente.

ru consum băuturi


OOm de instituțiile

licului cu condiția ca la hor spatii comerciale,


alcoolice numai daca sunt situate la o distanta de publice si de lăcașurile de cult;se admit funcțiuni care nu permit a nivelul parterului frontal spre strada restaurante, servicii accesibile trec

3.


Topuri Interzise de ocupare

Se interzic următoarele utiliza activitati productive polua/tefcu generat;

construcții provizorii de orice nâti depozitare en gros; depozitarea pentri toxice;

depozitari de platforme activitati c circulațiile luBcafri de tera construcțiile de p£nologic sau incomode prin traficul antitati mari de substanțe inflamabile sau refolosttefe;


a deșeurilor urbane;

u depozitare si producție terenul vizibil din stitutiile publice;


I de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si lele adiacente;

craqcfâs erasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe vedtqjsdau care impiedica evacuarea si colectarea apelor rice.ternari diverse

ca orice intervenție ulterioara in zona studiata sa se faca in urma btinerii'dedicatului de descărcare arheologică

IB DE OCUPARE A TERENULUI

aracteristicâ ale parcelelor (forma, mărime, dimensiuni, declnvstati)

Pentru clădirile cu funcțiuni publice si locuint parcela se considera const/Gîtoila daca respecta cumulativ următoarele condiții: suprafața minima a parcelefv fi de 1500 mp cu front la strada de minim 20,0 m, are acces dintr-un drum public cu latimea de minim 6,00 m.

implantarea constauctBiBor «n raport cu caste de circulație

Clădirea se va amplasa pe aliniament (limita separatoare dintre domemi public si privat) sau se va retrage cu maxim 7,50m din axul std. Sf. Anctreî str. amplasate pe latura de sud - vest si 10,50m din axul str. ce asigura legătură intre str. Splai Bahlui Mal Stâng si std. Sf. Andrei ( pentru a^ asigura rezerva de teren in cazul lărgirii străzii de la 6,00m la 0;OOm pro carosabil) .

Bor


Implantarea construcțiilor in raport cu limitele setfferatoar&Jale Clădirea se va amplasa la o distanta de 4,00 -5,00m fata de limita posterioara. Fata de limita laterala clădirea propusa se va^mbtasa distanta de 3,00m;


Implantarea construcțiilor unete in raport cu altele pe aceea: distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi înălțimea la cornișă a clădirii celei mai îna


cu

tru fațadele cu camere r hu la mai puțin de 3.00 lipite pe calcanul


locuibile; distanța se poate reduce la jumăț^t

metri, dacă fronturile opuse nu au camen clădirilor existente;    /"x

Procentul de ocupare al terenului iW maxim admis pentru aceasta zona va fi Bnaltimea construcțiilor


truibilă este de : avea în vedere <3 rea însoririi construcțiilor (conform de igienă și recomandărilor u a nu aduce prejudicii clădirilor


Regimul maxim de înălțime propus pe tru zonâx^j S+D+P+7E. La stabilirea înălțimii» con rucțiilor se respectarea normativelor legate de

Ordinului nr. 119 pentru aproțj privind modul de viață al învecinate sub aspectul î 25,50m la cornișa masur

mai inalta a CTN-ului.


Aspectul exterior al clădirilor Se recomanda realizareajjnei linii simple (drepte materiale de finisai Autorizarea e: exterior intră


i care sa genereze o arhitectura cu plastica arhitecturala adecvata zonei, din xterioNțin'tsele durabile si cu o coloristica calda; construcțiilor care prin conformare, volumetrie și aspect ie cu aspectul general al zonei și depreciază valorile

general ac Construcții dominant al Extind


smului și arhitecturii, este interzisă.


'propie prin volumetrie și proporții de tipul iilor din zona înconjurătoare.


lădirilbRta^liționale se vor face în spiritul construcției inițiale. leTateraîe și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel

cu cele principale și în armonie cu acestea.

î tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate in'voiUFqul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu azeViaturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi ncepute intașa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al nstrucțiilor sau al zonei înconjurătoare


erasele care sunt vizibile de pe cote inalte (fie de pe clădiri sau teren) vor fi obligatoriu circulabile sau plantate.

8.


9.

o


Daca construcțiile vor avea prevăzute panouri solare, acestea vor fi înglobate in șarpanta, vor fi integrate imaginii de ansamblu.

Accese si circulații

Accesul pietonal si auto in zona se face din str. Splai Bahlui Mal Stâng, strada de legătură si std. Sf. Andrei.

Staționarea autovehlcolelor si pavaje Se vor organiza parcari conform HCL nr.425/2007 necesar conf. HCL 425/2007 - 90 locuri

-    12 locuri la nivelul solului sistem multipark

-    62 locuri la subsol sistem multipark

-    16 locuri la demisol

Parcarea autovehiculelor se va face numai in incintAleile din incinta vor fi realizate din pavele carosabile^

Trotuarele se vor executa numai din pavele pentru a perrrwte rețelele edilitare pozate subteran si vor fi delimitate de caros de maxim 10 cm inaltime;

Echipare cu rețele tehnico-edilitare

Toate construcțiile vor fi racordate la utilitati: ap^/eanalizare, gaze naturale


pentru consum menajer sau incalzire, energi Toate clădirile racordate la rețelele edilitare realizate din materiale durabile, perfect etan infiltrații, cu consecințe negative asupra jstabilitatii Toate rețelele si branșamentele se vor

șlefonie, cablu TV; racordurile e orice risc de


o Se va asigura evacuarea rapida a a colectoare prin sistematizarea verti

o Se interzice amplasarea antenei publica sau care afecteza vecinata'

, Spatii libere si spatii planta’

aliza ingrc

r metebripe la rețeaua de canalizate si rigot

rin satelit iîrlocuri vizibile din circulația tructura de rezistenta a clădirii.11

o

o


ublicexx fi tratate ca grădini de fațada; ese si trotuare de garda vor fi puțin unul la fiecare 100 mp teren, e arterele de circulaitie cu plantații


spatiile libere vizibile din circulațiile spatiile neconstruite si neocdpat inierbate si plantate cu arbi sti sf afboți se recomanda protecția imobilelor fat înalte;


se recomanda pro presupun o insorir care permit o desfrunziți p se recoma delimiteze


se<ewnanda


leloTnfFentate spre punctele cardinale ce aximxin perioadele calde ale anului cu specii de arbori maxima,sar pe perioada rece a anului sunt total o insorire maxima;

garduri vii, din arbuști (de ex. buxus) care e de spatiile plantate; de plantații de aliniament la arterele de 7, r in decupaje realizate in trotuare si proteja

cu grătare metalice.

u froflojB de a proteja, a securiza, a izola sau a feclnatati agresive


amen aiul fata nEbesteroazul MILITAT! S«AME DE UTILIZARE A TERENULUI îfteienîuRn^im de utilizare al terenului (CUT) admis este 3,5 taytii de depășire a-CUT    .

îate.fi depășit numai-prin reactualizare PUZ.

/ Întocmit,


Conform fisei de responsabilități»■