Hotărârea nr. 36/2017

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 109/29.04.2016


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași

nr. 109/29.04.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 19788/16.02.2017 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 19244/16.02.2017 a Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic-Comunitatea Evreilor Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 109/29.04.2016 privind transmiterea, fără plată, din proprietatea Municipiului Iași în proprietatea Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic a imobilului (construcție și teren aferent) situat în Iași, str. Elena Doamna nr. 15;

Având în vedere prevederile Legii nr. 239/12.07.2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

Având în vedere prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 999/2008 privind recunoașterea Statutului Federației Comunităților Evreiesti din România - Cultul Mozaic, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul Secretarului de Stat pentru Culte nr. 95/18.11.2014;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 84/31.03.2016 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi a terenului în suprafață de 1540 mp, cu destinația de curte-cale de acces, situat în municipiul Iași, str. Elena Doamna nr. 15, județul Iași, având număr cadastral 154147 și înscris în Cartea funciară provizorie nr. 154147 a UAT Iași.

Art. 2. Se aprobă modificarea art 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 109/29.04.2016 și se completează în sensul transmiterii, fără plată, din proprietatea Municipiului Iași în proprietatea Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic a terenului în suprafață de 1540 mp, cu destinația de curte-cale de acces, situat în municipiul Iași, str. Elena Doamna nr. 15, județul Iași, având număr cadastral 154147 și înscris în Cartea funciară provizorie nr. 154147 a UAT Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Directiei Juridice; Federației Comunităților Evreiesti din România-Cultul Mozaic și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat si Directia Juridica.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 36 din 28 februarie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 36 din 28 februarie 2017