Hotărârea nr. 357/2017

HOTĂRÂRE privind încheierea contractului de asociere în participațiune între Municipiul Iași, Ministerul Tineretului şi Sportului și Direcţia Județeană de Tineret şi Sport Iași, pentru sprijinirea şi promovarea sportului de performanţă – Sala Polivalentă Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea contractului de asociere în participațiune între Municipiul Iași,

Ministerul Tineretului și Sportului și Direcția Județeană de Tineret și Sport Iași, pentru sprijinirea și promovarea sportului de performanță - Sala Polivalentă Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 8 septembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere amendamentul nr. 88502/8.09.2017 aprobat in unanimitate in plenul sedintei privind introducerea draftului de Contract de asociere între Municipiului Iași, Ministerul Tineretului și Sportului și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași, ca anexă - parte integrantă a hotărârii, consemnat și în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 87500/06.09.2017 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000, legea educatiei fizice si sportului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea contractului de asociere în participațiune între Municipiul Iași, Ministerul Tineretului și Sportului și Direcția Județeană de Tineret și Sport Iași, pentru achiziționarea și montarea unei pardoseli flotante și a unei tabele de marcaj omologate, în incinta Sălii Polivalente din Iași, necesare pentru jocul de baschet, handbal, volei si futsal, conform normelor Uniunii Europene, respectiv FIBA/FRB, identificat în Anexa ce constituie parte integranta din prezenta hotarare

Art.2. Se împutenicește primarul Municipiului Iași să semneze toate documentele aferente contractului de asociere menționat la art.1.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice; Ministerului Tineretului și Sportului; Direcției Județene pentru Tineret și Sport Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locala; Direcția Juridică.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetateni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 357 din 08 septembrie 2017

2 / 2 la H.C.L. nr. 357 din 8 septembrie 2017