Hotărârea nr. 350/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea exercitarii dreptului de preemtiune de catre Municipiul Iasi cu privire la imobilul situat in Iasi, str. Cuza Voda, nr. 41, proprietatea domnului Crisu Ciocînta Catalin Gheorghe


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea exercitarii dreptului de preemtiune de catre Municipiul Iasi cu privire la imobilul situat in Iasi, str. Cuza Voda, nr. 41, proprietatea domnului Crisu Ciocînta Catalin Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Social Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Raportul intocmit de catre Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat inregistrat sub nr. 84713/29.08.2017;

Avand in vedere Raportul intocmit de catre Directiei Generale Economica si Finante Publice Locale inregistrat sub nr. 85463/31.08.2017;

Avand in vedere instiintarea privind intentia de vanzare a imobilului inregistrata sub nr. 78935/08.08.2017, depusa de domnul Crisu-Ciocinta Catalin-Gheorghe, in calitate de proprietar al imobilului din Iasi, str. Cuza Voda nr. 41;

Avand in vedere adresa Directiei Judetene pentru Cultura Iasi nr. 2212/08.08.2017;

Avand in vedere Extrasul de carte funciara pentru informare nr. 47125/05.04.2017;

Avand in vedere Contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1280/30.06.2017 la BNP Asociati Necula Ioana si Mahu Maria Cristina;

Avand in vedere Decizia CNSLR Fratia Filiala Iasi nr. 1/24.04.2008;

Avand in vedere Sentinta Civila nr. 905/28.01.2008 pronuntata de Judecatoria Iasi-Sectia Civila in dosarul nr. 24227/245/2007;

Avand in vedere Actul de alipire autentificat sub nr. 1794/01.11.2013 la BNP Asociati Necula Ioana si Mahu Maria Cristina;

Avand in vedere Referatul de admitere (alipire imobile) al OCPI Iasi referitoare la numerele cadastrale 121777, 124773, 121741 si 121702 UAT Iasi, pentru imobilele din Iasi, str. Cuza Voda nr. 41;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicata;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă exercitarea dreptului de preemtiune, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001, de catre Municipiul Iasi cu privire la imobilul situat in Iasi, str. Cuza Voda, nr. 41, inscris in Lista monumentelor istorice publicata in Monitorul Oficial nr. 113 bis din 15.02.2016, poz.:1002, cod: IS-II-m-B-03849, proprietatea domnului Crisu-Ciocînta Catalin-Gheorghe.

(2) Imobilul prevazut la art. 1 alin. 1 din prezenta hotarare se compune din:

a)    teren construit si neconstruit, in suprafata totala de 2258 mp (real masurat 2261 mp), intabulat in Cartea Funciara nr. 145415 a Municipiului Iasi, identificat cu numar cadastral 145415,

b)    constructie - C1, regim de inaltime D+P+M, cu suprafata construita la sol de 621 mp, intabulata in Cartea Funciara nr. 145415 a Municipiului Iasi, identificata cu numar cadastral 145415-C1 cuprinde:

- demisol cu suprafata utila de 143.53 mp (4 camere, hol, casa scarii);

parter cu suprafata utila de 413 mp (11 camere, 6 holuri, 2 grupuri sanitare, casa scarii);

- etaj cu suprafata utila de 430.79 mp (10 camere, 3 holuri, grup sanitar, casa scarii);

- terasa etaj cu suprafata de 22.32 mp,

-    un balcon de 7.33 mp si unul de 13.11 mp;

c)    construcție - C2, cu suprafața construita la sol de 198 mp, intabulata in Cartea Funciara nr. 145415 a Municipiului Iasi, identificata cu numar cadastral 145415-C2;

d)    constructie - C3, cu suprafata construita la sol de 67 mp (3 camere, o baie, o bucatarie) intabulata in Cartea Funciara nr. 145415 a Municipiului Iasi, identificata cu numar cadastral 145415-C3.

Art.2 (1) Se constituie Comisia de negociere a pretului de achizitie al imobilului, care se compune din:

a)    Surdu Mihai Gabriel -consilier local

b)    Postolache Andrei-consilier local

c)    Boca Adrian Florin-consilier local

d)    Piftor Daniel-consilier local

e)    Vintila Iordan-consilier local

f)    Ignat Etienne-consilier local

g)    Palaga Letitia-Director-Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

(2) Pretul maxim de achizitie al imobilului pana la care Comisia prevazuta la art. 2 alin. 1 din prezenta hotarare poate negocia cu vanzatorul este de 3.750.000 lei fara TVA.

Art.3 Cheltuielile ocazionate cu redactarea si autentificarea contractului de vanzare-cumparare vor fi suportate atat de vanzator cat si de cumparator in cote egale, cu exceptia cheltuielilor privind impozitul din transferul proprietatilor imobiliare si cheltuielile privind radierea ipotecilor, care cad in sarcina exclusiva a vanzatorului.

Art.4 (1) Imobilul va fi achizitionat liber de sarcini, neafectat de dezmembraminte ale dreptului de proprietate sau alte drepturi reale si sa nu faca obiectul vreunui litigiu cu privire la proprietate.

(2) Vanzatorul se obligă să obțină încheierea de radiere a ipotecilor înscrise la acest moment în favoarea creditorului, încheiere emisă de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași, și să prezinte Primăriei Municipiului Iași acest document, împreună cu actul de radiere a ipotecilor în formă autentică.

(3) În situația în care vanzatorul nu îndeplinește obligația prevăzuta la art. 4 alin. 2) din prezenta hotarare, de a prezenta încheierea de radiere a ipotecilor înscrise la acest moment în favoarea creditorului, emisă de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași, și actul de radiere a ipotecii în formă autentică, atunci contractul se desființează de plin drept, simplul fapt al neexecutării obligației reprezentând punere în întârziere, părțile fiind puse în situația anterioară.

Art.5 Se mandateaza Primarul Municipiului Iași sa semneze, in numele cumparatorului, contractul de vanzare-cumparare al imobilului.

Art.6 Imobilul care se achizitioneaza de catre Municipiul Iași va avea destinatia de Muzeu dedicat Centenarului Marii Uniri.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economică și Finanțe Publice Locale, Directiei de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Juridice, domnului Crisu-Ciocinta Catalin-Gheorghe, reprezentat prin avocat Otilia Birnaz și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Comisia prevazuta la art. 2 alin 1 din prezenta hotarare, Directia Juridica si Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 350 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

4/ 4 la H.C.L. nr. 350 din 29 august 2017