Hotărârea nr. 342/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, str. Strămoşilor nr. 49A, numar cadastral 144493 pentru investitia “Construire locuinte colective mici pe teren proprietate”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, str. Strămoșilor nr. 49A, numar cadastral 144493 pentru investitia “Construire locuinte colective mici pe teren proprietate”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 82940 din 23.08.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente.;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 852 din 29.03.2016 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 45295 din 26.04.2016 prin care domnul Mihalache Ovidiu loan depune spre avizare si ulterior spre aprobare documentatia Plan Urbanistic Zonal -Iași, str. Stramosilor nr.49A, numar cadastral 144493 pentru investitia “Construire locuinte colective mici pe teren proprietate”;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 461 din 02.12.2015;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din

16.11.2016;

Având in vedere avizul emis de Consiliul Judetean nr. 66/PUZ/2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 159 din 01.08.2017;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului MTCT 562/2003 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal pentru zone construite protejate;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- Iași, str.Stramosilor nr.49A, numar cadastral 144493 pentru investitia “Construire locuinte colective mici pe teren proprietate”.

(2)    Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 666,00 mp identificat cu numar cadastral 144493, CF 144493 si apartine lui Dudău Vlăduț Alin (cota si familiei Mihalache Ovidiu loan si Mihalache Claudia luliana (cota ^) conform Contractului de vânzare autentificat sub nr. 725/ 16.04.2015 de NP Udișteanu Sabina Elena.

(3)    UTR LA1 - locuinte colective medii si mari in ansambluri recent realizate cu P+10-P+4E niveluri.

(4) Utilizari permise - locuinte si amenajari aferente zonei de locuit.

(5) Utilizari permise cu conditionari - echipamente publice la parterul blocurilor (spatii comerciale, dispensare, gradinite).

(6)    Indicatori urbanistici: POT=40%, CUT=2,00mpADC/mp teren, regim de înălțime maxim P+3-4E, acoperis tip terasa, inaltime maxima 15m de la CTN.

(7)    Aliniament stradal - 10,0m de axul strazii Stramosilor,imprejmuire retrasa la 7,7m de axul drumului.

(8)    Față de limitele laterale ale terenului imobilul se va retrage la minim 3,0m spre nord si vest si la 4,00m față de limita dinspre est.

(9)    Se vor amenaja 12 locuri de parcare la nivelul solului, cu respectarea O.M.S. nr. 119/2015 si a Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 425/2007.

(10)    Anexa planșa „U2- reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(11)    Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Arhitectura si Urbanism, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Judetean Iasi, domnului Mihalache Ovidiu Ioan, domnului Duda Vladut Alin și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Arhitectura si Urbanism-Serviciul Autorizare Constructii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local,    Secretar, Denisa Liliana Ionașcu

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 342 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0


Mo% 1


'CTIUNEA 1-1

EXISTENT

PROPUS

topfe funcționale

Suprafața

Suprafața

mp

din tâtdl

mp

din totaî\

“vTj

1.Sîiprafata construita

00,00

0,00

266,40

40,00

2,Ș,uprafata amenajata(circulatii-parcaje)

666,00

100,0

199>l0^

30,00

$$jprafata teren plantat

0,00

0,00

199,80

30,00

pTOTAL teritoriu zona studiata

666,00

100

666,00

100


\    61R0U ARHITECTURA 3    \ \

arh lOAN ANGELA aut.nr.53/2003 IAȘI \

specificație

SEMNĂTURA

SC.

desenat

arh. IQ^N ANGELA

1/200

proiectat

arh. IOANANGELA

X-x

sef proiect

arh.lOAN ANGElX

"Nr~

X-—

TITLU P^ANS^o

reglementari URBANISTICE ZOMIFICARâ^OBILARE URBANIS'■ AîȘI


MUNICIPIUL

INSTITUȚIA •ARHITECTULUI SERVICIUL URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonalCa urmare a cererii adresate de Mihalache Ovidiu Ioan si Mihal domiciliul în județul Neamț, comuna Agapia, satul Agapja, telefi înregistrată la nr. 45295 din 26.04.2016,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenâj^râasteritofTului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite uhpatarul:

AVIZ

pentru Planul urbanistic zonal pentri/îhvestit

___S _ a _ n_______ _______________n    I _ _ Be locuințe colective

i, str.Stramosilor nr.49A,


mici pe teren proprietate

nr.cad./CF 144493,

Inițiator: Mihalache Ovidiu Ioan și Mihala,

Proiectant: BIROU ARHITECTURA 3,

Specialist cu drept de semnătură RUR:

Amplasare, delimitare, suprafață zona stu< totală de 666 mp, identificat cu proprietate PM Iași, la sud de st/de teren proprietate PM Iași.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aproba1,

• UTR LA cu subzona LAI ^>ona de-kfcuinte colective mari si medii in ansambluri recent realizate cin P+10XPV4 niveluri;

Prevederi P.U.Z. - RdL.U, |propune/- UTR LA cu subzona LAI, locuințe colective mari si medii in ansambluri recent realizate P+10-P+4 niveluri; regim de c

furț6țtyini pre'

H max ^X5,00 POT max'


generat de imNGELA

P.U.Z.: amplasament in suprafața invecinat cu: la nord de teren la est teren proprietate PM lași si la vest


ante: locuințe colective mici ;

rnisa/atic de la cota terenului natural;CUT max = zmpAOC/mp teren;

retragerea minima față de aliniament: retras la o distanta de 10,00m fata de limita de proprietate axul străzii Strămoșilor si 2,30m de la limita de proprietate; tragb<yiinime față de limitele laterale: 3,00m fata de limita proprietății lateral nga, 2,0©74,00m fata de limita de proprietate lateral dreapta;

rageri minime față de limitele posterioare :3,00m; rculații și accese: din strada Strămoșilor, se vor amenaja 12 locuri de parcare raterane;

ef ipare tehnico-edilitară: zona echipata edilitar.


în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 24.04.2017 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism pentru investiția «Construire locuințe colective mici pe teren proprietate" pentru amplasamentul situat în Iași, str.Stramosilor nr.49A, nr.cad./CF 144493.    O


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementari anexată spre neschimbare.    /^>    \

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și ver înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conforr


63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urJrânîsmjjl, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit P.U.Z.


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de coRstruire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respeht^yii întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale p^ certificatului de urbanism nr. 852 din 29.03.2016,


ROMANIA JUDEȚUL IAȘI

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘIBulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași Tel.: 0232 - 235100: Fax: 0232 - 210336: www.iff.ruNr. 12949/318 U /xd^.2017

Către,


Nr. de exemplare ÎS Exemplar

cZ_ /


MIHALACHE OVIDIUIOAN și MIHALACHE CLAUDIA IULIANA

AVIZ UNIC NR. ......./P.U.Z./2017

cu respectarea condițiilor impuse pr(n avizeDenumire: P.U.Z. - -Construire locuințe colective mici pe teren pro strada Strămoșilor, nr.49A, număr cadastral 144493.S teren

Elaborator: Birou Arhitectura 3 Dosar nr. : 12949/318 U din 05.05.2017

Beneficiari: MIHALACHE OVIDIU IOAN si MI H ALA    AUDIA IULIANA


e situat în Iași,


Se constată că documentația a fost elaborată în co

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului Ș ulterioare;

Legii 50/1991 privind autorizarea execut: modificările și completările ulterioare;


H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobarea Reg' 2002;

Ghidului GM-010/2000, aprobat cu

Avizul își pierde valabilitatea în con parcare reprezentate pe Planșa Reglementăodificările și completările construcții, republicată, cu i general de urbanism, republicată în


Consiliul Local al municipiului lași, prîh publicului afectat de propunerea P.U.Z. înainb prevederile Ordinului M.D.R.Ț. i)/f'27(h$2pi0, 47/19.01.2011.

Anexăm planșa „ReglemAT nîsZ76/N/2000.

e respectă numărul și configurația locurilor de are.

subordine, va asigura informarea și consultarea


erea spre dezbatere în plen, în conformitate cu în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.//*/

PREȘEDINTE, ing.drdMarteel P


SERVICIUL.


întocmit, arh.Daniela Șlincu 08.08.2017

îmi asum responsabil batea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmiți] ^cestui înscris oficial. .

A-

Document creat la Direcția Arhitect Șef

Serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului


-zonificare “ vizată spre nesGiimbare.


SECRETAR

LăcrămiJUDEȚULUI, a VERNICĂRHITECT1 ȘEF, na Maria TÎRZIU

Îmi asuft în totalitate responsabilitatea corectitudinii și


SERVICIU,

Anca MIHĂILESCU

îmi asum în totalitatefespmsabilitatea corectitudinii și legalității, in solidar cțwntpcmitorul inscrisuluiCONSILIULB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 45, lași. RO-700064 telefon: 0232-267828; fax: 0232-267837, Web: www.primaria-iasi.ro: e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Nr 45295 din ...............2017


AVIZ COMISIE DE URBAN


La solicitarea nr. 45295 din 26.94.2016 depusa de domnul doamna Mihalache Claudia Suliana, cu domiciliul in comunava comunicam ca in ședința Comisiei de urbanism urbanism PUZ pentru:

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE MICI PE


Teren cu nr. cadastral nr.144493 , inscri^sjn CF Strămoșilor, nr. 49A..S-AM XT,de 24/04/2017 documentația de

TA TE,


- se vor respecta prevederi ^vfreie solicitate prin Certificatul de urbanism, documentația se va intocp| c«    metodologiei de elaborare si continutului-cadru al

Planului Urbanistic Zonal.

VICEPRIMAR, '

GABRIEL HARABAGIUAUL feORN^UU BOIȘTEANU


SECRETAR COMISIE, MARIUS AURi mstiwt ozs\ ASmiTeC'TUI.WB ®GâS*


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200 Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Nr. înregistrare; 102.251/03.11.2015.


AVIZ DE OPORTUNITATE nr....\h?. dinPrivind lucrarea: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Zs^ -\Qonst colective mici pe teren proprietate.

Date generale de identificare:Denumirea lucrării: P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE MICI PE TEREN PROPRIETATE.

Localizarea:    Intravilanul municipiului lași.

str. Strămoșilor nr. 49 A.


Numele beneficiarilor:


MIHALAC VIDIU IOAP MIHALACHE CIZÂUDIA lUf

Propuneri

• Teritoriul care urmeaza_sa fie r£

666,00 mp.

Categoriile functi o Amenajări parcaje, etci;

Reglementari obJjgatoriK aviz£ sf studii necesare sau dotări de interes public: o PipoentuLdecupare va fi de P.O.T.: 40 %; C.U.T.: 2,00;

vde reglementari cu planșa de mobilare urbana, isa.

scrisa a P.U.Z. - ului, la secțiunea "funcțiuni permise” si cea de "funcțiuni p( “Ai^e cu condiționări” se va inscrie doar funcțiunea aprobata de acest aviz sau fiXncjHuni str bporbftlementare.

^sigura locuri de parcare conf. H.C.L. 425/29.10.2007.

^ne?

rectxnaMarea CTATU lași.

&ata.la documentația urbanistica solicitata: tat prin Planul Urbanistic Zonal:

Itarii si eventuale servituti:


acces, carosabile si pietonale private,ARHITECT SEF, arh. Ana Maria Tirziu


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE


1.    ROLUL RLU


Regulamentul Local de Urbanism aferent Pianului Urbanistic Z documentația de baza in aplicarea prevederilor din Planul Urba avand caracter de reglementare si care cuprinde prevederi refe de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor studiat.


2.    BAZA LEGALA A ELABORĂRII

Prezentul regulament a fost elaborat in baza:

-    Legea 50/1991 republicata cu modificările si CQKipletari

-    Regulamentul General de Urbanism;

-    PUG Municipiul lași - Studiu de fundamentare B.

URBIS 90 București si Habitat Proiect S.A. lași

MENT

- ELABORARE MICI PE TEREN trict la proprietatea enuntata


3.    DOMENIUL DE APLICARE AL ELEMENTELOR DE

Elementele de regulament ale PLAN URBANISTIC ZON


PUZ + RLU - -“CONSTRUIRE LOCUINȚE COLEG PROPRIETATE” lași, str. Strămoșilor nr. 49a, s mai sus care are următoarele vecinătăți:

-    la Nord - teren prop. PM lași - bloc d

-    la Sud - str. Strămoșilor Qy


-    la Est - teren prop. PM lași - blocab^ocuin


-    la Vest - teren prop. PM lași Zona studiata are in compon

onstructii si este amplasata in prafata de 666,00mp si este unitate teritoriala LA1- zona de locuințe izate cu P+1G- P+4 niveluri.intravilan municipiul lași. Teritoriul Iu situata in intravilanul municipiului la colective mari si medii in ansambluri dțaqeiate particulară.

In prezent terenul este neconsț Reglementările zonei Pe baza acestui regul

Pentru stabilirea elementelor aspecte:

•    reambuîareaplanșa aferenta Regulamentului Urbanistic, era autorizații de construire.

fost necesar sa fie clarificate următoarele


•    delimitarea c|

•    identificări

•    identific:

CAPITOLUL II

R


si întocmirea de plan topografic; ntelor existente; a terenurilor:

melor de echipare tehnico-edilitara.

A PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR IRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI

PRO'

Autorizarea e extravilan eMe permisa


PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

rii construcțiilor si amenajărilor pe terenurile agricole din htru funcțiunile si in condițiile stabilite de Lege; orizastoa executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa toate tipurile de construcții si amenajari specifice localităților, cu respectarea iilor impuse de lege si de prezentul Regulament,


izarea funcționala a terenurilor s-a reprezentat grafic in P.U.Z. prin planșa de ementoi<uft>anistice - Zonificare.

Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor care prin amplasament,

;tiune, volumetrie si aspect arhitectural, conformare si amplasare goluri raport gol -materiale utitizate, invelitoare, paleta cromatica, etc.depreciaza valoarea peisajului,

terzisa;

REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI APARAREA

INTERESULUI PUBLIC

use Ia ectelorAutorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor in zone riscuri naturale cu excepția acelora care au drept scop limitarea acestora este interzisa conform articolului 10 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor in zonele expuse Ia ns precum si in zonele de servitute si de protecție ale sistemelor enengie electrica, conductelor de gaze, canalizare, cailor d altor asemenea lucrări de infrastructura este int< construcțiile si amenajările care au drept scop preveni sau limitarea efectelor acestora conform articolului 11 d;n R

Asigurarea echipării tehnico-edilitare in localitate se va fac 13 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor se va face cu compatibilității dintre destinația construcției si funcțiune, conform articolului 14 din R.G.U.

gnditia asigurării dominanta a zonei


Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția respectării indicilor

rin documentațiile de urbanism si si Anexa nr 2 din R.G.U.) ica se va face in baza

a2 cu art. 16 din R. G. U.

E OBLIGATORII


19/2014 pentru aprobarea modul de viață al populației;


maximi admisibili P.O.T. si C.U.T. stabi precizați in Centificatul de urbanism (

4.


Autorizarea executării lucrărilor de uftilita documentațiilor de urbanism aprobaltgfsi REGULI DE AMPLASARE SLREJRAGERfl

-    Orientarea față de punctele cardinale Se vor respecta prevederii^ Ordinului nr.

Normelor de igienă și a recornandărilorprivî

-    Amplasarea față de drumurile publice

Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuit (locuințe și dotări

complementare) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor

-    Amplasarea față de aliniament

-    retras față d/șrfiNatfrișnbpe minim 2,30 metri (10,00m din axul str. Strămoșilor^lei

Zarceîă în raport cu alte construcții se va face cu prinse în Ordinul Ministerului Sanatatii nr.

respectare 119/2014 astfel de


16 și 17. Amplasarea viitoarelor construcții se va face aperile de locuit sa existe o durata minima de 1 14 h

solstitiul de iarna.

cțiilorfață de limitele laterale ale parcelei use vor fi independente, cu condiția ca locuințele aflate pe arceldte adiacente sa nu fie afectate de construcțiile propuse, prin respectarea nfeisdistamp minime de 3,00m;


lasarea construcțiilor față de limitele posterioare ale parcelelor:

ădirile principale se vor amplasa la o distanță de cel puțin 3,00 -<00m față de limită, cu condiția să nu stanjeneasca insorirea parcelei vecine;

Clădirile se pot amplasa pe limita, în condițiile alipirii de un calcan existent, cu condiția sa nu depașeasca înălțimea de 4 m.

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

a.    Accesele se vor face conform cu planșa de reglementari;

b.    Accesele in imobile vor avea cota pardoselii ridicata Ia minimum 0,20m fata de cota finita a trotuarului;

c.


Se va solicita de către administrația locala, in cadrul docuryfefttatiilor de eliberare a autorizației de construire planul de sistematizare-vețtteala a intregii zone, urmarindu-se in mod special:

® scurgerea apelor pluviale se va face in lupe^S str; de categoria a N-a;

•    accesul se va face cu trepte si cu ramp< asigura intervenția mijloacelor de stinge

•    asigurarea unor inaltimi de trepte exterioare cm;

•    asigurarea pantelor de scurgen platformele cu circulații pietona| canalizarea acestora;^X.

•    terasarea terenului (platfq[m8^iduri\dd*Sj<r^, etc.) pentru asigurarea coSectarîT^cb^izatii-a^elor pluviale va respecta prevederile Codului Civîî de a nu permite evacuarea apelor pe terenurile alraN^pbprietati;

•    panta terenului in interiorul lotului va urca spre strada


sub un unghi d interzicerea s circulațiilor ad incli^î\?)imobil'


țonate mari, in afara

iilor (sub 75% din S teren,


6. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIP

a.    Toate clădirile vor fi răcori cauta soluții pentru a

b.    Se va acorda o aten energiei. Nu se ad rețelele se vor executa limita dintre

c.    Rețelele ma domeniul pe raKreteiete_eenlitare ce se vor realiza si se vor i lipea unor rețele; eciala problemelor vizuale ridicate de transportul le de gaze naturale sau electrice aeriene. Toate si vor trece pe sub domeniul public sau pe ta de minim 2,50m. fata de clădire; la mlwfn 6,00m de clădiri si vor trece pe sub centrale individuale;

naturale sau tablouri electrice decât in zonele lui larg si numai in nise;

(nod special evacuarea apelor pluviale din spatiile spre canalizarea pluviala existenta sau proiectata, rafetele de teren neconstruit prin rigole spreî va interzice prezenta surselor de apa in exterior (cu tilor pentru incendiu sau udarea spatiilor verzi) in scopul patrurîâerii eventualelor pierderi de apa in sol;

menajere se vor depozita in containere inchise si se vor evacua erioOM^j/contract cu primăria), a "bl îndepărtarea reziduurilor si protecția sanitara a solului: îndepărtarea apelor uzate- menajere si industriale se va face prin rețea de nalizare a apelor uzate. In lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de rîăli^are, unitățile sunt obligate sa-si prevada instalații proprii pentru colectarea, traheea si evacuarea apelor uzate menajere nevatamatoare populației.

• Esfe-mterzisa raspindirea neorganizata direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri riverane, etc. ) sau in bazinele naturale de apa a apelor uzate menajere si industriale. Este interzisa deversarea apelor uzate in zona de protecție sanitara a surselor si a instalațiilor centrale de alimentare cu apa.

Instalațiile mici de indepartare a apelor uzate de tipul haznalelor vidanjabile si nstatatiilor de preepurare se amplaseaza la cel puțin 10 m fata de cea mai

apropiata locuința.

•    în situația in care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord isra vor adopta soluții individuale de colectare si neutralizare a rezidurilor, cu masurilor de protejare a mediului.

s Precolectarea reziduurilor menajere, stradale se face in recipien menținute in buna stare, amplasate in condiții salubre, in spatii spe

Administrația locala va asigura precolectarea si evacuarea rez stradale.

•    Sistemul individual de indepartare a reziduurilor menajer localitati rurale, cu condiția prevenirii dezvoltării insectelor amplasare a depozitelor de reziduuri menajere se va aleg producă disconfort vecinilor si sa nu impurifice su^^loca

•    Rampele de depozitare controlata a reziduurilor menajere si'străd^l/, ca si cele pentru depozitarea reziduurilor industriale, se amplasează pe terenui i avizate de organele teritoriale de specialitate, in nici un caz pe maluikpeloFUa distanta de zonele de locuit, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr.536 /2306.1997.
• Aprovizionarea cu apa potabila a locailitatil intravilanului

Pentru aprovizionarea cu apa pot

onstructiilor aflate in afara

e pot folosi:

de calitate din Standardul


Surse subterane - ce indep de Stat - Apa potabila o Surse de suprafața - ce?

Standardul de Stat - Apa p după tratare - apa potabila.

Sursele, construcțiile si instalațiile centrale de alimentare cu apa potabila si rețelele de distribuție se vohRroieja prin instituirea:ines^s-ceiiditiile de calitate din

- categoria I de folosința si numai


o Zonelor de o Zonelor Asigurarea uno gospodărești si

50 I / om /    alatii locale

talatii centrale

calamitate trebuie asigurat un necesar minim de apa spunzator unui consum de 12 ore. ctionare a instalațiilor locale de alimentare cu apă ( asigura prin instituirea perimetrelor de protecție sanitara enajareăxQianica a instalațiilor care constă in:

Amplasarea in amonte de orice sursa poluanta rejmuirea pe o raza de 3 m

uzarea terenului din jur in panta (4-5 cm la m ) spre exterior si impermeabilizare (betonare)

Impermeabilizarea pereților pentru impiedicarea infiltrațiilor laterale

Asigurarea cu ghizduri circa 70 cm deasupra solului si 60 cm sub nivelul solului

Atribuția apei trebuie sa fie continua Se interzic racorduri, comunicații si legaturi ale rețelei de apa potabila cu rețele de apa destinate altor scopuri
tie samtaracu regim sever

ponform regtementarilor in vigoare

de apa potabila pentru a satisface nevoile


REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

- O parcela se considera construibila daca îndeplinește cumulațfv^irmatoarele condiții:

o Pentru construcții insiruite, suprafața minima a parcelei deH^O'njp., front la strada mininim 8 m, acces corosabil ocazional in Iu limitei posterioare;


o Pentru construcții cuplate, parcela trebuie sa aiba o s 250 mp, front la strada minim 12,0 m;

o Pentru construcții izolate, parcela trebuie sa aibajtsuprăfata mi 350 mp, front la strada minim 12,0 m.


Parcelele trebuie sa aiba forme regulate, avand de năgâla p £ perpendiculare pe strada sau pe circulația pietonala majora.

8. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VER

REJMUIRI

hlor vor fi


a.    Spatiile exterioare, intre aliniament si linia de retrageri amenajate cu grădini de fațada;

b.    Se va evita impermeabilizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția constri/ctilor. Spatiile neocupate de construcții vor fi plantate cu un arbore la fiecare 1Q0mp Arborii vor fi plantați la minim 2,00rffaMimita proprietății;

c.    Spatiile pietonale se vor amenaja jeXTTnpbiTjQr urban adecvat, in concordanta cu caracterul fun lor de aceleași avize de specia


împrejmuirile spre stretel v< care un soclu de 0,30 m;

e.    împrejmuirile vor fi du

f.    Nu se admite utilizar împrejmuirilor din z'

g.    Gardurile dintre propri - ZONIFICARE>UNCTIO

UNITATI SI SUBU Zona studiata pr unitate teritoriala de referința'

Zona LA- zona de locuit formata din colective mari si me cu subzona LA1 -f P+10- P+4 niveluri


CAPITOLUL 4.
state, aceasta se constituie intr-o singura

ambluri noi recent realizate cu locuințe


ctive mari si medii in ansambluri recent realizate cu

CAPITOLUL IV

Zona LA1 -locuințe niveluri

LA1a -lodtHpfi


■DERI L7VNIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR rîbNALE

\e compune din următoarele subzone si unitati teritoriale de referința dive mari si medii in ansambluri recent realizate cu P+10 - P+4

ari si medii situate in zona de proiective a monumentelor de blice aferente ansamblurilor recent realizate chipamente publice aferente ansamblurilor recent realizate situate in zona de onumentelor de arhitectura


te publice propuse

ente publice propuse in zona de proiective a monumentelor de arhitectura

Clarificarea diferențierii apartenenței terenurilor publice (circulații publice, echipamente publice, spatii plantate publice, fasii de teren aferent rețelelor edilitare publice) de cele care vor revenii in indiviziune proprietarilor urmând a fi gestionate de asociațiile de locatari

Eliminarea cauzelor disfunctionalitatilor si poluărilor care nemrffîhmesc locuitorii

Refacerea amenajărilor exterioare si in special a spatiilor plantate pentru copii

Extinderea si completarea echipamentelor publice Ameliorarea aspectului

Diminuarea insecurității si infractionalitatii prin delimitarea / i> spatiilor aferente locuințelor colective pe grupări de blocuri-    Introducerea unor rezolvări alternative civilizate la pn garajelor individuale

-    Adecvarea la situația de localizare in zona de prote arhitectura.

CAPITOLUL V - UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA LA 1 -locuințe colective mari si medii in ansambluri recerttfeă/izate î niveluri

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA Art.1 UTILIZĂRI PERMISE

-    Locuințe

-    Amenajări aferente zonei de locuit -Art.2 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

-    Se admit echipamente publici la pa

■ dispensarele de la parter sa aiba * cresele si grădinițele o suprafața

-    se admite conversia locuințe, aprovizionarea cu produse unei raze de servire de 2

Art.3 UTILIZĂRI INTERZISE

-    se interzice conversi anterior;

-    se interzice utiliza depozite, aliment locuințele;

-    se interzice zonei.

SECȚIUNEA II : CO CLĂDIRILOR Art.4 - CARAC

4.1.

CRespec1 condiții:

’ recent realizate c>+10 - P+4


r|

le mp.

in spatii comerciale exclusiv pentru


tersectii de străzi si in limitele


funcțiuni cu excepția celor menționate


deja au făcut obiectul conversiei pentru activitati de natura sa incomodeze


r si firmelor stridente care contravin cerințelorASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A

E PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

rilor PUZ, parcelele se considera construibile daca


ementari aferenta PUZ-ului si cumulativ următoarele
upraTStf^pninima a terenului este de 500,00mp.

arce la este accesibila dintr-un drum public sau de la un pietonal ce poate ba^cidental carosabil cu latimea minima de 3,50m si o lungime de maxim 30,0Dm

Parcelele trebuie sa aiba forme regulate, avand de regula părțile laterale rpendiculare pe strada sau pe circulația pietonala majora.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Alinierile sunt prezentate in planșa de regulament cu linie roșie continua; alinierea la str. Strămoșilor va fi de 7,70m din ax. Retragerea de la aliniere va fi de de 2,30m (1Q,Q0m din axul străzii). Clădirile pot avea “ieșinduri” (console, bowindou-ri,etc.) si retrageri locale in funcție de studiul volumelor construite.BBfa

IArt. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

6.1.    Construcțiile noi se vor amplasa la distanta de :

-    4,00m fata de limita de est a proprietății;

-    3,00m fata de limita de vest a proprietății;

-    3,00m fata de limita de nord a proprietății


6.2.    In toate cazurile se va tine seama de condițiile de protecție fi si alte norme tehnice specifice;

Art. 7- CIRCULAȚII SI ACCESE


7.1.
7 2

7.3

7.4

o

I-

7.5

r.....

I--

7.6

_> _J


Pentru a fi construibile toate parcelele trebuie sa ai publica sau privata, sau sa beneficieze de servitute cu latimea de minim 3,50 m si o lungime de rh^xim accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloace grele.

Accesul in zona se face prin str. Strămoșilor limitrofa a de sud;

Accesele se vor face conform cu planșa de reglementari;

Accesele in imobile vor avea cota pqMos£R(jidicata la minimum 0,20m. fata de cota finita a trotuarului.

Circulația in zona studiata se fac


lasamentului pe lăture


amplasamentului pe latuțcfde sud profil continuu de carosabil ciytxlatime de ~ 3,15m lățime, pe ambele lat

Se va solicita de către adiZinfetrat^lo eliberare a autorizației de\c<f>nstruirein cadrul documentațiilor de de sistematizare verticala a

mod special:

elor pluviale se va face in lungul străzilor

,ll-a ;întregii zone, urmarindiXse

• scurgere

se v a


ace cu trepte, cat si cu rampe ce vor rventia mijloacelor de stingere a incendiilor; unor inaltimi de trepte exterioare de maxim 15
ea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe latformele cu circulații pietonale sau carosabile si alizarea acestora;

fasarea terenului (platforme, ziduri de sprijin, etc.),


pentru asigurarea colectării si canalizării apelor pluviale va respecta prevederile Codului Civil de a nu permite Z> \    evacuarea apelor pe terenurile altor proprietăți;

~    ® panta terenului in interiorul lotului va urca spre strada

sub un unghi de minim 2%;

TÂnofoAREA AUTOVEHICOLELOR

. Toate dadirile vor avea parcajele si garajele in interiorul loturilor;

Garajele pot fi realizate la demisolul sau parterul clădirii sau pot fi construite separat;

tru zona studiata parcajele se vor rezolva in interiorul lotului din str. amosilor; dimensionarea suprafeței necesare pentru parcari se face conf.

HCL 425/2007 necesar 12 locuri de parcare supraterane.

9 - INALTSMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 9.1. Inaltimea la streasina sau atic, a clădirilor noi proiectate va fi cea prevăzută prin planșa de reglementari - maxim 15,Q0m la cornișa (P+3-4E), inaltime masurat de ia cota cea mai inalta a CTN-ului.Art. 10 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 10.1,


Art.


10.2.

10.3.

10.4.


10.5.


10.6.


11.2.


11.3.

11.4.

11.5.

11.6.


Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea răspunde exigentelor actuale;

Volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu vecinaț Fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la a fațada principala;

Tratarea fațadelor va tine seama de faptul ca acestea se pe

Strămoșilor; finisajele exterioare vor fi: tencuieli, placaje_carami lemn.

Se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine z< materiale sau utilizarea improprie a materialelor;

Acoperirea clădirilor va fi cu șarpanta si invelitoarea Se interzice utilizarea tablei zincate. Numarbkpwtifn de este de 6. Unghiul va fi de maxim 60°.

11 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA 11.1. Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare ce se cauta soluții pentru a suplini lipsa unor rețele;
locuitori, operisului

ealiza si se vor

Se va acorda o atentie speciala prob energiei. Nu se admit rețele de ga rețelele se vor executa îngropat si limita dintre proprietăți laXTdistant; rețelele magistrale vor fi la mijm^6,0Q public;

încălzirea se va realiza Nu se admit firide de ga inaccesible publicului I


vizuale ridicate de transportul electrice aeriene. Toate domeniul public sau pe fata de clădire;Se va asigura in mod spe pietonilor, spre pe suprafețeleiduale;

louri electrice decât in zonele anexe

numai in nise.

cuarea apelor pluviale din spatiile rezervate pioxjaî^existenta sau proiectata, precum si de onstr&il'prin rigole spre canalizare si se va
a in exterior (cu excepția hidrantilor pentru ’rzi) in scopul evitării pătrunderii eventualelor pozita in containere închise si se vor evacua u serviciul de salubritate al primăriei).

PLANTATE

noare, intre aliniament si linia de retragere a clădirilor vor fi radini de fațada;

evita irhRe?pneabilizara exagerata a terenului pentru tatirea microclimatului si pentru protecția constructilor. Spatiile

construcții vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100mp. Arborii fi pfența^i la minim 2,00m de limita proprietății;

pietonaîe se vor amenaja cu mobilier urban adecvat, in concordanta cu carasterbl funcțiunilor clădirii si condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si construcțiile.

REJMUIRI

rejmuiriîe spre străzi vor fi transparente la maxim 1,80m inaltime din re un soclu de 0,30m si o parte transparenta de 1,50m ; împrejmuirile vor fi dublate cu gard viu;

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate sau a împrejmuirilor din zidărie;

Gardurile dintre proprietăți vor avea maxim 2,20m inaltime;

La intersecția străzilor in unghi drept gardurile vor avea o tesitura la

450    O


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A___________

Art. 14 - PROCENTUL MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A TERENULUI (P&R,

14.1.    Procentul de ocupare al terenului maxim va fi de 40%

Art.1S - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL TERENULUI (C.U.T/

15.1.    Coeficientul maxim de utilizare al terenului va fi de maxi|

15.2.    Se va admite de către administrația locala, construcția de depășirea C.U.T.-ului numai in cazuri justificate prin intocrnireâ Planuri Urbanistice Zonale ce se vor aviza in cadțz local lași.


Art.16 - MODIFICĂRI ALE P.U.Z.

16.1. Orice modificare a P.U.Z.-ului se fac^nCKQai in

prin reactualizarea sa si numai prin avizarea noii tis a sa in cadrul Primăriei Municipiului lașii


SECȚIUNEA IV

Art. 17 - RECOMANDĂRI SPECIALE PENTRU DEȚINĂTORII DE ENURI IN ZONA P.U.Z.-ului