Hotărârea nr. 34/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi – ARSACIS si SC APAVITAL S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 incheiat intre

Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iași - ARSACIS si SC APAVITAL S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere referatul de specialitate nr. 20728 din 17.02.2017, întocmit de Direcția Generala Tehnica si de Investitii;

Având în vedere adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS înregistrată sub numărul 8495/26.01.2017;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la Actul Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS și SC APAVITAL SA;

Avand in vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ARSACIS nr. 26/28.12.2016, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Asociaților ARSACIS din data de

22.09.2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

1/ 3 la H.C.L. nr. 34 din 28 februarie 2017

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere prevederile art. 58 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă Actul Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA, fiind acordat mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, domnul Victor Chirilă, în numele și pe seama Municipiului Iași Actul Adițional nr. 18.

Art.2 Se aproba Actul Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, ARSACIS, SC APAVITAL SA, Directiei Generale Tehnice si de Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, prin aparatul de specialitate și SC APAVITAL SA si Directia Generala Tehnica si de Investitii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 34 din 28 februarie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 34 din 28 februarie 2017