Hotărârea nr. 338/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9D, numar cadastral 149212 întocmit în vederea construirii unei locuinte semicolectiva, pe teren proprietate privata, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9D, numar cadastral 149212 întocmit în vederea construirii unei locuinte semicolectiva, pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 970 din 05.04.2016;

Având în vedere cererea nr. 6179 din 19.01.2017 si cererea nr.81736 din 19.08.2017

prin care domnul Marin Cristian si doamna Marin Anca Nadia (initiatori ai documentatiei domnul Tincu Costica si doamna Tincu Elena) solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9D, numar cadastral 149212, întocmit în vederea construirii unei locuinte semicolectiva, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 589 din 16.11.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din

31.03.2017;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 54/PUZ/2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 145 din 18.07 .2017;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 81822 din 21.08.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului MTCT 562/2003 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal pentru zone construite protejate;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9D, numar cadastral 149212, întocmit în vederea construirii unei locuinte semicolectiva, pe teren proprietate privata, persoane fizice.

(2)    Suprafața terenului studiat prin PUZ de 1162,00 mp, identificat cu numar cadastral 149212 este proprietatea domnului Marin Cristian si a doamnei Marin Anca Nadia, drept transmis prin Contractul de vanzare cumparare nr. 1348/21.10.2016 si Contractul de partaj voluntar nr.1102/13.07.2017.

(3)    Elaborarea documentatiei urbanistice a fost demarata de domnul Tincu Costica si doamna Tincu Elena, care insa impreuna cu SC AXLE INTERNATIONAL SRL renunta la cotele detinute din proprietate conform Contractul de partaj voluntar nr. 1102/13.07.2017.

(4)    Prevederi PUG - R.L.U. aprobate anterior:

a)    UTR-CB7 Zona functiunilor complexe de importanta supramunicipala si municipala - alte unitati dispersate existente,

b)    indicatori urbanistici: POT=35%, CUT=1,0 mp.ADC/mp.teren, Hmax. conform

P.U.Z.;

(5) Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

a)    UTR-LC - zona locuintelor semicolective si functiuni complementare la nivelul parterului (biriuri si servicii).

b)    Indicatori urbanistici: POT max = 30%; CUT max. = 1,20 mp.ADC/mp.teren,

c)    Regim de inaltime D+P+1E+M, H max. = 12,50m (coama sau atic) si 10,00m (cornisa) masurata de la CTN;

d)    Regimul de aliniere principal este la distanta de 11,00 m fata de limita de proprietate si 22,00 m din axul Aleii Mihail Sadoveanu; Retragerile laterale de 3,0 m si retragerea posteriora 26,65 m fata de limita parcelei.

e)    Parcarile amenajate pe lot, 18 locuri supraterane (accesul spre parcare se va realiza de la cota de -2,75m).

f)    La faza D.A.T.C. proiectul se va aviza in cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbansim.

(6) Anexa U3 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte semicolective.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Arhitectura si Urbanism, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași, Consiliului Judetean lasi, doamnei Marin Cristian și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Arhitectura si Urbanism-Serviciul Autorizare Constructii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 338 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0


*

?. 3

3.

4 (


—fe»

-rnf-

.....-h,

-

>

PROFIL ALEEA MIHAiL SADOVEANU


SILAN~ TFRITGR AL

EXISTENT

PROPUS

Zone ^n&tîonata

....

....

-

300

TfOLl;t’« + QafUȘftdll

bbt.CO

s

Shslis verzi

2S3.4Q '

21 01

i hbcrft 1 x^'in n. 'iT 7iL;

.4162, DO

iâo,od

- !

-

11.; i >'• i

'—.....

nrnrxTT

IMÎHÎ


SC FLOYD RROJECT SRL

' 'J*'"

FlfZ - CONSTRUIRE LOCUINȚA SEMfCOLECTWÂPE TEREN PROPRIETATE ALEEA MIHAIL SADOVEANU, Nft. 9D, MUN. IAȘI, Nft. CAD. W212 Beneficiari: TlNCU COSflCĂ SI TÎNCU ELENA

Proîectal

am FLORIN MREJERU

SfiâFâ

REGLEMENTĂRI URBANISTICE ZONIFICARE

;îafprolfte*

arh. FLORIN MREJERU

r

1/500

11/2016MUNICIPIUL IAȘI DIRECȚIA ARHITECTURA SI URBANISM


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonal


Ca urmare a cererii adresate de domnul MARIN CRISTIAN si do<

NADIA (inițiatori ai documentației domnul TINCU COSTICA si

ELENA), cu sediul in Iași, JUD.IASI, COMUNA REDIU, SA'QeQIU, STRMAJ/EALUL ZORILOR nr.32H, bloc C, MANSARDA, ap. 14, înregistrataîamr> 6179 idjn 19^01.2017 si la nr.81736 din 19.08.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completă r iîfesmbri o a re, se emite următorul:


pentru Planul urbanistic zonal întocmit în ve


semicolectiva, pe teren proprietate privata nr. 9 D, NUMĂR CADASTRAL 149212; Inițiatori: de domnul MARIN CRISTIAN si documentației domnul TINCU COSTICA si doa Proiectant: SC FLOYD PROJECT SR Specialist cu drept de semnătură Amplasare, delimitare, suprafațăii unei locuințe

(ce, ALEEA MIHAIL SADOVEANU

ia MARIN ANCA NADIA (inițiatori ai INCU ELENA);


SADOVEANU nr. 9 D, NUMĂR CADĂST Suprafața terenului studiat dHttPUZ d 149212 este la acest momorin MREJERU

P.U.Z.: Iași, ALEEA MIHAIL 12;

0 mp, identificat cu număr cadastral


atea domnului MARIN CRISTIAN si a doamnei


MARIN ANCA NADIA, drej 1348/21.10.2016 si co/ " documentației urbani ELENA care nașa imj din proprietate cpqform'' Prevederi PUG*


ansmiSspnh contractual de vanzare cumpărare nr. e partaj voluntar nr.1102/13.07.2017. Elaborarea

arata de domnul TINCU COSTICA si doamna TINCU LE INTERNATIONAL STL renunța la cotele deținute ctul de partaj voluntar nr.1102/13.07.2017.

v ate anterior:It


cu


UTR - CB7 ZOn^ funbtjuhilor complexe de importanta supramunicipala si municipala -alte unitati d^roersate e>dșț^nte, indicatori urbanistici: POT=35%, CUT=l,0 mp.ADC/mps^eren, Hmax. conform P.U.Z.;

Prevederi P.Lb^/^R.L.U. propuse: UTR- LC - zona locuințelor semicolective si rațiuni complembnțjzlre la nivelul parterului (birouri si servicii).

JiM^ator/ urbanistici:

POT max/= 30%; CUT max. = 1,20 mp.ADC/mp.teren,


Regim de înălțime D+P+1E+M, H max. = 12,50m (coama sau atic) si 10,00m (cornișa) masurata de la CTN;

Regimul de aliniere principal este la distanta de 11,00 m fata de limita de proprietate si 22,00 m din axul Aleii Mihail Sadoveanu;    Qy


Retragerile laterale de 3,0 m si retragerea posteriora 26,65 m fata de IfcQil parcelei.

Parcările amenajate pe lot, 18 locuri supraterane (accesul spre par^ se va realiza de la cota de -2,75m).

La faza D.A.T.C. proiectul se va aviza in cadrul Comisiei Tehnice de^    a

Teritoriului si Urbansim.în ședința din data de 23.03.2017 a Comisiei tehnice de ame urbanism a fost analizata documentația urbanistica si ir oala de avizata favorabil.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementckjjanexata și vizata spre neschimbare.


Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentn înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul|

63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privinA amenaja’rea modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și P.U.Z.


datelor și veridicitatea z, în conformitate cu aii. lui și urbanismul, cu


osit numai în scopul aprobării


Documentația tehnică pentru autorizarea e ^cutării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se

poate întocmi numai după aprob prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de I certificatului de urbanism nr. 970 di< PRIMĂRIA MUNICIPIUL

U.Z. obligativitatea respectării întocmai a


'sale pe toată durata de valabilitate a (2016 (valabil pina la 05.04.2018) emis de


ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI


Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași Tel.: 0232-235100;    Fax:0232 -210336; www.ice.ro

Nr. 10667/26 IU/


. 2017


Către,

Denumire:

Elaborator Dosar nr. : Beneficiar:

TINCU COSTICA si ELENA

AVIZ UNIC NR. ....2L..../P.M7201 cu respectarea condițiilor impuseșprhkavizeP.U.Z.-Construire locuință semicolectivă pe tereî municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9D, NC 149^ : SC FLOVD PROJECT SRL

10667/261U/10.04.2017 TÎNCU COSTICĂ si ELENASe constată că documentația a fost elaboratăfin conformitate

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teri ulterioare;

-    Legii 50/1991 privind autorizarea executării completările ulterioare;

-    H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobarea Re

-    Ghidului GM-010/2000, aprobat cu Ordinul

Consiliul Local al Municipiului Iași, publicului afectat de propunerea P.U.Z. în Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010, public;

Avizul îfi pierde valabilitatea în parcare prezentate pe planșa de Reglementă!

Anexăm planșa „Reglementări ttpbanisstrucții, republicată, cu modificările șicntului general de urbanism, republicată în 2002;

176/N/2000.

urile ahi^jti bord ine, va asigura informarea și consultarea spre dezbatere în plen, în conformitate cu prevederile 1 al României, partea I, nr. 47/19.01.2011.

u se respectă numărul și configurația locurilor de itice.

6nificare“ vizată spre neschimbare.Dr. Ing. Măricel PO

O


întocmit, îmi asum ri legalitatea întoci

'SECRETARUL JUDEȚULUI,

Lăcrămioara VERNICĂîmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului.

ARHITECT ȘEF,

Ana Mariă TÎRZIU

Imi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului.

ȘEF SERVICIISAUV.T.,

Anca MIHĂILESCU

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Cons. Juridic Răzvan CRISTEA

îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii• legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisulREGULAMENT LOCAL DE URBANISM


I. DISPOZIȚII GENERALE

1. ROLUL RLURegulamentul Local de Urbanism este o documentație cu caract^d^re'bH^ments care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilo/r yși dș/i^sliz^ a construcțiilor.

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritaȚesal'A^minisk^ției publice

Locale.


2. BAZA LEGALĂ

Regulamentul Local de Urbanism va fi elabora} conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal, aprobat indicativ GM-01-2000.Prezenta documentație va parcurge toateSștâf vederea introducerii în intravilan a terenului stjuckat pe br


3. DOMENIUL DE APLICARE Planul Urbanistic Zonal împrei/lajcy norme obligatorii pentru autorizarea eye/utărij

II. REGULI DE BAZA P


ștologiei de elaborare și A.T. nr. 176/N/2000,


necesare de avizare în elor obținute.


ulamântyZ Local de Urbanism aferent, cuprinde trufiilor.


4. Reguli cu priviri ăstrarfe^Jfritegrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

întreținerea șl buna func iahg^ instalațiilor locale de alimentare cu apă (fântâni) se asigură de către deținător prin instituire^ rimetrelor de protecție sanitară.

Amplasare^ f&i^tânilonâs puțin 10 m de orice sursă de poluare:
5,    1 li cu priviriNar siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Auftxizî sg executării construcțiilor și amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale se iirevedeKlpr ț.10 din R.G.U. în spiritul acestui articol, în aceste zone se pot autoriza doar constri)cțflle care au'drept scop limitarea riscurilor naturale. Alte categorii de construcții pot fi te doar după eliminarea factorilor naturali de risc și cu respectarea prevederilor Legii2I


nr.10/1995 privind calitatea în construcții.6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor vor respecta prevederile RGUyȘl"

funcție de specificul construcțiilor.

Orientarea față de punctele cardinale. La autorizarea construcțiilor se va ține sehmâ'pexfăF' posibil, de prevederile art.17 din RGU (Anexa 3). în mod special, pentru constrycțtil^de locuințe, amplasarea acestora trebuie făcută astfel încât, pentru toate încăperile de locuit

sud (cea mai favorabilă) să se asigure durata minimă de însorire de 1 oră și ji iarnă.

Amplasarea față de aliniament (aliniamentul este linia de demâ>SățiâSQtre str public și limita spre stradă a parcelei - domeniu privat).

Regimul de aliniere stabilit prin prezenta documentație este diferit în funcție de categoria străzii pe care este amplasată parcela. Față de zona de protecție a drumului public, la limita căreia se află gardul spre stradă al parcelei, construcțiile se amplasează la 5 m distanță, pentru a se putea realiza un spațiu verde de protecție. Această distanță va/fi resp/cjâtă, aftmci când nu contrazice prevederile art. 23 din R.G.U.


7. Reguli cu privire la asigurarea acces


Accese carosabile. Se vor respecta CUPRINZÂND PRECIZĂRI, DETALIERI APROBAREA REGULAMENTULUI NR.21/N/2000 și Codul civil, art. 616-0M

Având în vedere că autorități situate în intravilan, la locuinteJemrwtamilia 4.11.1. din ANEXA Nr.4 la

carosabile pentru fiecare condiție, se va solicita Accese piet


rile art.25 din RGU, precizările din GHIDUL FICĂRI PENTRU ELABORAREA Șl URBANISM, aprobat cu ORDINUL MLPAT


ază, în principal, autorizații pentru locuințele es și lot propriu se vor urmări prevederile pct. se stabilesc condițiile, tipurile și numărul de accese


cție. în cazul în care nu se poate respecta această eritoriale de pompieri.

prevederile art.26 din R.G.U. precizările din GHID și Codul


civil, art. 619. Art. 616 prevede că proprietarul al cărui teren este înfundat și nu are ieșire la calea publică - situație care poate fi deakîntâlnită în cazul parcelărilor incorect făcute în adâncime - poate reclama o tr/Sfeje pe l^cul vecinului său. Trecerea (servitutea de trecere) trebuie făcută astfel încât să pricinuiasp ,c6t mai puțină pagubă proprietarului terenului de la stradă.Regu+i •privire la echiparea edilitară


realizarea de rețele edilitare pe teritoriul comunei se vor respecta obligațiile rezultate din


aplicarea prevederilor art.13 și art.28 din R.G.U.9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor

Parcelarea.

în cazul oricărei parcelări, definită ca operațiunea de divizare a unor suprafețe d\teren îrT? sau mai multe loturi alăturate, se vor respecta prevederile art.30 din RGU și detaji©4+te^din GHIDU CUPRINZÂND PRECIZĂRI, DETALIERI Șl EXEMPLIFICĂRI PENTRU

APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, aprobat c NR.176/N/2000.

Se vor menține actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile par stradală determină caracterul specific al zonei.

în caz de reparcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate rr^gz să permită amplasarea clădirilor în bune condiții (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) și cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil.    /

în cazul parcelelor, lățimea minimă a frontului la stradă trebuie să fie 8,Om (în cazul locuințelor cuplate la calcan), respectiv 12,Om (locuințe izols^e^u patru fațade).    J

Condițiile de mai sus se aplică atât parcelelor cu forme geometrice regulate cât și celor neregulate. în cazul concesionării, se vor respecta/^îtgrafeț&țe stimulate în Legea nr.50/1991.

înălțimea construcțiilor.

Autorizarea executării construcțiilor se documentațiile urbanistice. Regimul de în diferența de înălțime să depășească c - R.G.U.).

Aspectul exterior al construc

La autorizarea construc

De asemenea, în sco

-    modul de am

-    să nu fie ampl

-    să nu fie fol
respectarea regimului de înălțime prevăzut în vax a din înălțimea medie a zonei, fără ca douăTSvfeluri clădirile imediat învecinate (v.art.31


evederile art.32 din R.G.U. adării spațiului public, autoritățile locale vor urmări: nexelor gospodărești în cazul locuințelor;


cu fațada posterioară spre stradă;

lă și finisaje care să degradeze imaginea străzii.


lasarea de spații verzi și împrejmuiri


Spatii (verzi. Se voNg^pecta prevederile art.34 și Anexa 6 din R.G.U. împrejmuiri. Se vor respecta prevederile art.35 din R.G.U. și se va da o deosebită a imprsjmiMțlor spre strada principală. Ele sunt de interes public pentru că participă la pațiului ceritral al localității. Nu se recomandă construirea la aliniament a unor garduri ai înalte de 2m. De asemenea, este interzisă împrejmuirea cu sârmă ghimpată către drumul


public.


III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

11. Unități și subunități funcționale

Asigurarea compatibilității funcțiunilor în cadrul propunerilor de dezvoltan realizează cu respectarea art.14 din RGU și a prevederilor privind amplasarea zonelor funcționale stabilite ale localității, cuprinse în Anexa 1 a RGU.

în vederea asigurării compatibilității funcțiunilor, autorizarea «cecbtării construf țină seama și de "Normele de igienă și recomandările privind mediul de Vt^tăXnopulc cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014.

Zonele funcționale stabilite sunt puse în evidență în planșa 3 - Reglementări Urbanistice Zonificare. Limita Unității Teritoriale de Referință (UTR) coincid£_£u limita de proprietate a parcelei studiate.


Fiecare zonă funcțională - formată din una sau mai culoare.

L    - Zona pentru locuințe

TE    - Zona pentru echipare tehnico-eșlilrî^ră

C - Zona pentru căi de comunicat

ariRxs-^analizat în detaliu fiecare zonă iviziuni cu funcțiuni specializate. Se disting astfel:


Pentru o și mai eficientă stabilire a r funcțională, rezultând subzonele funcți L - Zona de locuințe cu subzonele:

• Lc    - locuințe semicolectivefcu mj m S+P+2+

TE- Zona de construcții aferente eci.ipării t&bfiicgX edilitare cu subzonele:

TEa    - zons( d(e consNjcțîbqpspodărire ape - canalizare:

TEel    - z#rîa aferentă sistenWui de alimentare cu energie electrică

C - Căi de comunicaț|e/6i coh^trubtii aferente cu subzonele:

• C.r - zona

IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR Șl SUBZONELOR FUNCȚIONALE DIN INTRAVILAN^

LOCUINȚE

e subzî

c - locuințe semicolective cu maxim S+P+2+Î

Funcțiunea dominantă a zonei

•    Locuirea.

Funcțiunile complementare admise ale zonei

•    Rețele tehnico-edilitare și construcții aferente;

Utilizările permise:

• Construcții de locuințe;

*    Spații de birouri, farmacii activități care să nu afecteze funcția predomina/

Utilizări permise cu condiții:


•    Comerț, servicii, activități care să nu afecteze funcția predominantă

Interdicții temporare

•    Pe terenurile cu risc de alunecare până la întocmirea stp ^tehnice locale și stabilizarea versanților.


Interdicțiile permanente în zonele de protecție a rețelelor electrice; Pentru construcțiile și amenajările care nu su

Orientarea față de punctele cardinale Se recomandă evitarea amplasării Orientarea se va face astfel încât regula însoririi minime - 1,5 ore la

ormitotxelor;

ătate din numărul încăperilor să se respecte


Amplasarea față de Amplasarea obligatop Retragerea este pejamentul clădirilor existente;

că se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale.

parcelei

fare fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății vecine; rinime necesare intervențiilor în caz de incendiu;


jurarea respirării normelor de însorire și prevenire a incendiilor, între fațadele cu strucțiilor amplasate pe aceiași parcelă se recomandă o distanță minimă egală cu te din înMimi clădirii cele mai înalte, dar nu mai mică de 3m.


Amplasarea față de drumurile publice

•    Construcția de locuințe este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor.

Accese carosabile

•    Accese carosabile pentru mijloacelor de stingere a incendiilor;


Accese pietonale

•    Autorizarea construcției de locuințe este permisă numai dacă se asigură accj6s/< piet^^țe;

Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente

•    Autorizarea construcției de locuințe este permisă dacă există posibiTtfgteăsțacordarii de noii consumatori la rețelele existente;


• Devierea rețelelor publice se realizează de către investiț după caz, în condițiile contractelor întocmite ci^uîjpizorii înălțimea construcțiilor

Autorizarea construcțiilor se face cu respecțtafea îr caracterului zonei.

Aspectul exterior al construcțjfl’ Nu se autorizează construcțiile învelitoare, paletă cromatică, etc.

rin aspect arhitectural, materiale utilizate, peisajului și a cadrului construit.


Procentul deOcupan

POT - procentul de ocup    primă raportul dintre suprafața construită și suprafața

terenului considerat.

Confidentul d(M tegre al Terenului

• CUT- coefid nivelelor (suprafa


utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor așurată) și suprafața terenului.

Spații verzi și plantate

Pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de tif i locuire, dar nu mai puțin de 2mp/locuitor.

împrejmuiri

Se recomandă împrejmuiri tradiționale în acord cu arhitectura clădirilor;

Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie să intre în contradicție cu aspectukțenȘr^al zonej. Nu se recomandă construirea ia aliniament a împrejmuirilor opace mai înalte a/2m.

V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚASECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ Art. 1 - UTILIZĂRI ADMISE Locuințe semicolective și funcțiuni com/îe>ient

Locuințe unifamiliare și colective michs axim 3-6 apartamente Art. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONI Nu este cazul.

Art. 3- UTILIZĂRI INTERZIS Se interzic orice funcțiune cacfe ni    atibile cu funcțiunea de locuire.

SECȚIUNEA II: COt    PLASARE, ECHIPARE Și CONFORMARE A

Art. 4 - CARAtZ    PARCELEI (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

>ste de 1162 mp și are formă de trapez.

Bchidere la Aleea Mihail Sadoveanu, din partea de est, și

J!P5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

5trageras’sle la aliniament este la 11,00 m de limita de proprietate și 22,00m distantă

■,xul drumului.


ART. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Aliniamentul lateral din partea de nord si sud va fi la 3,00 m față de/fiptffa de proprietate.

Aliniamentul posterior din partea de vest va fi la 26,65 m față de limita de pro

ART. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚ AL PARCELĂ

Distanta dintre clădirile de pe același parcela va fi de minim 3,00ART. 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE în toate cazurile este obligatorie asigurarea a incendiilor, minim 4,00 m.


ART. 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLE

Staționarea autovehicolelor se va realiia în interidisJ f surcelei studiate. Locuința va avea 18 locuri de parcai^Jco\rform HCL).


IBILA A CLĂDIRILOR cota + 0,00. la cota + 0,00.

ART. 11 - ASPECT Aspectul clădirii

arhitectura clădirilor d    care se află în relații de vizibilitate.

^T. 12 - CONECHIPARE EDILITARA

dăc


îr fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

<orc


jrea la sistemele modeme de telecomunicații bazate pe

cabluri ae fibre optice;

îe interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile » dispunerea'vizibilă a cablurilor TV - internet - telefonie;ART. 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPATII PLANTATE Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;


Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;


în zona de șes se vor evita speciile de plop, stejar, arin, salcie, fag?    cu c

prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de furyd


ART. 14- ÎMPREJMUIRI

-    conform PUZ cu următoarele recomandări în vederea elaborării

-    gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de 1,70 m>. r avea un soclu opac de circa 0,30 m, partea superioară fiincp^Hzată din fier forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu;


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE

ART. 15 - PROCENT MAXIM DE OC POT maxim = 30%

ART. 16-COEFICIENT M CUT maxim = 1,20

4. REGLEMENTARI PENTRU ADMINISTRATA ENERGIE, TELEKOM)

• La eliberare prevederil^ReguARĂ ZGENERAL AL PUZ-ULUI, PRECUM Șl DEȚINĂTORII DE UTILITĂȚI (APAVITAL, E-ON

răspunzătoare, de prob'


de Urbanism administrația locală va impune toate rbanism a PUZ-ului, în caz contrar făcându-se apărute în zonă, în timp. Solicitanții vor fi avertizați la eliberarea șktfp    conMucție că nerespectarea proiectului se sancționează conform

Legii 453/    , iar Sodr^tăȚje de Asigurări nu vor accepta asigurarea clădirii.

njstratia locală va obliga beneficiarul să anunțe și I.S.C. lași de începerea de ex< țtQ, pentru urmărirea respectării prevederilor din Autorizația de Construcție. ISe vor îrttbcmi studii geotehnice și de stabilitate locală (sistem de fundare, (ea colectării și canalizării apelor de suprafață.


•    Se va utiliza panta terenului prin prevederea de demisoluri parțiale (spre zona mai joasa a terenului);

•    Se vor verifica periodic lucrările de asigurare a stabilității terenului în zona de pant de administrația locală;

•    Se vor elimina treptat construcțiile provizorii pe măsură ce imobile moderniza

•    Rețelele de canalizare ce se vor realiza vor fi verificate lunar de păug^APAVITALc

administrația locală, în scopul decolmatării acestora pentru asigurare^scu/g«Ki âpelor pluviale;    / /    ) )

•    Se vor verifica periodic rețelele de apă potabilă de câtreA^AVITAL in/copul eliminării posibilității pierderilor pe rețea și infiltrării apei în teren, având drept consecință scăderea rezistenței terenului.

•    Administrația locală are obligația de a comunica regiilor susmenționate prevederilor prezentului regulament de urbanism și să urmărească resp^ctaremaoestuia.

•    Pentru realizarea obiectivelor propuse est® nec0araâesb)ectarea prevederilor

Regulamentului Local de Urbanism al PUZ-ufw/    __/ I

•    Schimbarea ulterioară a unor indicatori_deârt|Hzâce a unita4ifor teritoriale este posibilă cu aprobarea Consiliului Local lași pe baza u ocumerrțațîNjrbanistice.Sef proiect,


arh. Florin Mrejeru.30