Hotărârea nr. 337/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, Stradela Uzinei nr. 6, numar cadastral 139997, întocmit în vederea consolidarii, reparatiei si extinderii locuintei existente pe teren proprietate privata, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, Stradela Uzinei nr. 6, numar cadastral 139997, întocmit în vederea consolidarii, reparatiei si extinderii locuintei existente

pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 461din 19.02.2016;

Având în vedere cererea nr. 21620 din 21.02.2017 prin care Tarniceriu Daniela si

Prunianu Paul Radu solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - Iași, stradela Uzinei nr. 6, numar cadastral 139997;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 570 din 16.11.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 31.05.2017;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 64/PUZ/2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 160 din 01.08.2017;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 81821 din 21.08.2017 intocmită de Directia

Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului MTCT 562/2003 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal pentru zone construite protejate;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, Stradela Uzinei nr. 6, numar cadastral 139997, întocmit în vederea consolidarii, reparatiei si extinderii locuintei existente pe teren proprietate privata, persoane fizice.

(2)    Suprafața terenului studiat prin PUZ-CP de 235,19 mp, detinut in baza Certificatului de mostenitor nr.180/03.11.2008.

(3)    Prevederi PUG - R.L.U. aprobate anterior:

a) UTR - CP Zona centrala situata in interiorul perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice,

b) indicatori urbanistici: POT=50%, CUT=0,8 mp.ADC/mp.teren, Hmax. conform P.U.Z.-C.P.;

(4) Prevederi P.U.Z.C.P. - R.L.U. propuse:

a)    Indicatori urbanistici:UTR- POT=47%, CUT=0,94mp/ADCmp, Regim de înălțime: P+1E, Hmax.=8,0 m (la cornișă măsurat de la CTN);

b)    amplasarea cladirii fata de aliniament: Regimul de aliniere existent este de minim 7,50 m pana la limita de proprietate - spre stradela Uzinei;

c)    Aliniamentul posterior este pozitionat la distanta minima de 0,45 m fata de limita proprietatii.

d)    Aliniamente laterale: 2,00m (pe latura vestica a proprietatii) si 3,0m (pe latura estica).

(5) Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Arhitectura si Urbanism, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Judetean Iasi, doamnei Tarniceriu Daniela și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Arhitectura si Urbanism-Serviciul Autorizare Constructii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local,    Secretar, Denisa Liliana Ionașcu

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 337 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

CP


47%

P+1E

0,94

8,0 m


nr.337^017

^161pud/puz 3l-OS ,Y ____20

Arhta'^Z^


! en în fo <

\ beneficiari lui rjin ijBS# ,U2 22

MUNICIPIUL

P.O.T.

(uJC.U.T.

SI REGIM DE ÎNĂLȚIME

JSTENTÂ CE URMEAZA înălțime maximă [DATĂ ST FXTTNSĂ


BILANȚ TEBOTOIOM

ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

LOCUINȚE

94,92

40,35

110,00

47,00

CIRCULAȚIE

40,45

17,20

54,64

23,00

SPAȚII VERZI, CURȚI, GRĂDINI

99,82

42,45

70,55

30,00

TOTAL

235,19

100

235,19

100


ZOÎ^ CONSTRUIBILĂ JONA CIRCULAȚIE SPAȚII VREZI, CURȚI, GRĂDINI


nume , Tâ37A?<r

î    , rft

S.CȚCOLKRQÎECT S.R.L

nume


carh. G. Costea


arh CZ C* r>e+oa


ulutect

__


_l_

semnătură i cerința


G.


-Â+-


Scara

1/250

Dataîneficiâfr

TARNICERIU DANIELA si PRUNIANU PAUL RADU


REGLEMENTARI URBANISTICE

7AMTCTCADC


Pr.nr.

10/2016


Faza

PUZMUNICI

DIR


PIU


1ANISM


RA SIB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Aviz Plan urbanistic zonal

Ca urmare a cererii adresate de TARNICERIU DANIELA SI PRU sediul in Iași, BULEVARDUL TUTORA nr.7A, bloc E3, sc. D, etaj nr. 21620 din 21.02.2017, în conformitate cu prevederitesLegii m amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și OQmplgtările următorul:AVIZ

Nr. 160 din 01

pentru Planul Urbanistic pentru Zona Const consolidării, reparației si extinderii locuinței exis persoane fizice, STRADELA UZINEI NR. 6, N! Inițiatori: TARNICERIU DANIELA SI PRUNI Proiectant: SC COLIPROIECT SRL;

Specialist cu drept de semnătură RUR Amplasare, delimitare, suprafață zona NUMĂR CADASTRAL 139997;

Suprafața terenului studiat prin moștenitor nr.180/03.11.2008 Prevederi PUG - R.L.U. aproîntocmit în vederea proprietate privata, L139997;


Gheorghiteanu

în P.U.Z.: Iași, STRADELA UZINEI NR. 6, 235719 mp, detinut in baza certificatului de


UTR - CP Zona centrala si si arhitectural urbanistic Hmax. conform P.U.Z.-

Prevederi P.U.Z.C.,Indicatori urbanis; Hmax. = 8(6 jn (la - amplasarea 7,50 m pana la li Atffflair

perimetrului de protecție a valorilor istorice nistici: POT=50%, CUT=0,8 mp.ADC/mp.teren,


proptise:

7%, CUT=0,94mp/ADCmp, Regim de înălțime: P+1E, măsurat de la CTN);aliniament: Regimul de aliniere existent este de minim proprietate - spre stradela Uzinei;

rior este poziționat la distanta minima de 0,45 m fata de limita


M'iiamenteJ&terale: 2,00m (pe latura vestica a proprietății) si 3,Om (pe latura


în ședința din data de 01.08.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, documentația urbanistica fost analizata documentația urbanistica si avizata favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexata și, spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și ver/ înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în confo


63 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism' modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în P.U.Z.


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de'constr poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea'res prevederilor acestuia.

.A.C.) se tocmai a


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 461 din 19.02.2016 (valabil pina la 19.02.2018) emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.


AlexaROMANIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași Tel.: 0232-235100;    Fax:0232-210336; www.icc.ro

Nr. 16450/46 IU/


. 2017


Către,


TARNICERIU DANIELA, PRUNIANU PAUL RA

AVIZ UNIC NR.......Z.Z..../P.U.Z./201

cu respectarea condițiilor impus^lxin avi:


Denumire: P.U.Z.-C.P.- Consolidare, reparare și extindere

situat în mun. Iași, str-la Uzinei nr. 6, St= 235,19 mp.

Elaborator : SC COLIPROIECT SRL Dosar nr. : 16450/461 U/l2.06.2017

Beneficiar : TĂRNICERIU DANIELA, PRUNIANIJ/P . RADU


Se constată că documentația a fost elaborată în confor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriu^ și urba^ ulterioare;

Legii 50/1991 privind autorizarea executării^ ărilob^e'txqistrucții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobarea Re Ordinul MLPAT nr. 562/2003.


entului general de urbanism, republicată în 2002;


Avizul îți pierde valabilitatea în co parcare prezentate pe planșa de Ri Consiliul Local al Municipiului la publicului afectat de propunerea P.U.Z. înainte


Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010, nublkat în M Anexăm planșa „RegLX PREȘEDINTE,


nu s^respectă numărul și configurația locurilor de istice.

in subordine, va asigura informarea și consultarea ea spre dezbatere în plen, în conformitate cu prevederile Ticial al României, partea I, nr. 47/19.01.2011.

onificare" vizată spre neschimbare.


Ui JUDEȚULUI,

VERNICĂ


îmi asurtfin totalitate resrfoilsabilitatea corectitudinii și legalității, m solidar cu întocmitorul înscrisului.

ARHITECT ȘEF,

Maria TÎRZIU

. a\

îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, îifsdlidar cu întocmitorul înscrisului.

ȘEF SERVICIU U.A.T.,

Anca MIHĂILESCU

/    SERVICIUL JURIDIC

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Cons. Juridic Răzvan CRISTEA

-    -Ai

îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, inspHdar cu întocmitorul înscrisul

Document creat la Direcția Arhitect ȘefAVIZ COMISIE DE URBALa solicitarea nr. 21620/21.02.2017 depusa de TARNICERILbQANtELA SI PRUNIANU PAUL RADU cu domiciliul in municipiul IAȘI, bd. TUTORA NR. 7A/I3L/E3, SC. D, ET.2. AP.10, va comunicam ca in ședința Comisiei d£-~ud?anism din data de 31.05.2017 documentația de urbanism PUZ pentru:

Consolidare, reparație si extindere l&cuinta 'ekist q<tferen proprietate privata, persoane fizice.

IAȘI, STRADELA UZINEI NR. 6, NUMAR/CAI    . 8234/1,cu respectarea condițiilor di conținutului cadru al Planului Uri* nr.176/ N/ 2000, indic/


late conform metodologiei de elaborare și Zonal, aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T.Achitat taxa Comisie de Urbanism


lei, cu chitanța nr.


din


VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ Capitolul I - Dispoziții generale


I. Dispoziții generale

-    Regulamentul Local de Urbanism se aplică, în cazul de față, la terenul în de 235,19 mp situat în intravilanul municipiului Iași, stradela Uzinei nr. 6.

-    Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic documentația de bază în aplicarea prevederilor din Planul Urba caracter de reglementare și care cuprinde prevedeți refer

terenurilor, la amplasarea construcțiilor și a amenajărilorXer^nte ace^

-    Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism sunt obliqatQrii la autorizarea

executării construcțiilor de pe întreaga suprafață de teren ce face's>abj£ctul Planului Urbanistic Zonal.


Odată aprobat împreună cu Planul Urbanistic Zoi    lentul Local de Urbanism

constituie act de autoritate al administratei pu


II. Dispoziții aplicabile în zonă

• Natura ocupării terenului

1.    Ocuparea și utilizarea terenu

Terenul în suprafață de    Kmp


upat de o clădire cu destinația de cortâtruită de 94,92 mp.Clădirea existentă


locuință cu regimul de înălțime pa se află într-o stare avansată de de

2.    Tipuri admise de ocupare

Terenul poate fi clădiri cu destinația de loci

construcții în proporție de maxim 47% ,numai de nexe gospodărești. utilizare


3.    Tipuri intet

Este interzi amplasa numai clă

ocentului de ocupare de 47%; pe teren se vor putea enționată la punctul 2.


4.    ^ofrdițion

Con i de ocupare a terenului

deristiciaie parcelelor


Pafo ^re forma regulată (dreptunghi) cu suprafața de 235,19 mp

2,48 m)xșro declivitate între limita posterioară și stradă variabilă de maxim 11

Implantarea construcțiilor în raport cu căile de circulație

Având în vedere că beneficiarul solicită consolidarea, etajarea și extinderea pe laterala stânga a locuinței existente distanțele față de căile de circulație nu se modifică.

3.    Implantarea construcțiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelelor

Extinderea locuinței existente pe latura laterală stânga se face până lafață de limita de proprietate, parcela vecină nefiind construibilă din cauza supraf/ mici.

4.    Implantarea construcțiilor în raport cu altele pe aceeași parcelă

Nu este cazul.

5.    P.O.T.

Procentul de ocupare al terenului în cazul clădirii existente e execuția lucrărilor de extindere acesta crește la 47,00%.

6.    înălțimea construcțiilor înălțime maximă a clădirii după etajare va fi de 8,00m

7.    Aspectul exterior al clădirilor

Se va armoniza cu aspectul clădirilor din zonă.

8.    Accese și circulații

Accesul pietonal și carosabil se va face din strzfdela/Uzrne'

9.    Staționări și parcaje

Pe latura dreapta a terenului se va ar

stradela Uzinei.

10.    Echipare cu rețele tehnico-ec

Amplasamentul studiat are acces la )ate rețeletejfehnico-edilitare

11.    Spații libere și spații plantat Spațiile rămase libere după finalizarea lucrărilor'fck «ostruire vor fi amenajate ca spații
verzi, suprafața acestora fiind de

12. Spații amenajate cu Nu este cazul.

• Posibilități maxime dejjtilizai

0,94 mp ADC/ mp teren

2.    Condiții de depăș CUT

de s