Hotărârea nr. 333/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată Iaşi, strada Alba nr.10, numar cadastral 140315, CF 140315 întocmit pentru construire locuinţe colective pe teren proprietate


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată

Iași, strada Alba nr.10, numar cadastral 140315, CF 140315 întocmit pentru construire locuințe colective pe teren proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 74519 din 24.07.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente ;

Având în vedere Certificatele de urbanism nr. 2119 din 23.07.2015 și nr. 2076 din 30.06.2017, eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 39942 din 13.04.2016 prin care doamna Surubaru Aglaia solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată -Iasi, strada Alba nr. 10, numar cadastral 140315 pentru «Construire locuințe colective pe teren proprietate ;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.474/ 27.01.2016 emis de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic si de stabilitate cu verificare Af și planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din

24.04.2017;

Având in vedere Avizul Unic emis de Consiliul Judetean Iasi nr. 55/P.U.Z./2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 128 din 17.05.2017;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului MTCT 562/2003 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal pentru zone construite protejate;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic pentru Zona Construită Protejată - Iași, strada Alba nr. 10, numar cadastral 140315 pentru « Construire locuințe colective pe teren proprietate ».

(2)    Suprafața terenului studiat este de 503 mp din acte, 507 mp real măsurată, identificat cu numar cadastral/CF 140315 si este proprietatea doamnei Surubaru Aglaia, conform Sentintei civile nr. 21701/ 14.12.2011, pronuntata in dosar nr. 12082/245/2011 al Judecatoriei Iasi, Sectia Civila, incheiere intabulare nr. 25416/2012 si nr. 100861/2013.

(3)    Se constituie o unitate teritoriala de referinta cu functiunea de locuire colectiva, retrasa de la aliniament, cu regim de construire discontinuu.

(4)    Utilizări permise - locuințe colective, parcaje, spații plantate, circulații și dotări aferente.

(5)    Indicatori urbanistici: POT=45%, CUT=4,00mpADC/ mp teren, regim de inaltime D+P+4E, înălțime maximă 16,00m (la streasina).

(6)    Regimul de aliniere al constructiilor: retragerea de la aliniament de 5,00 m fata de limita de proprietate dinspre nord est - calea de acces; 2,00 m lateral dreapta spre nord vest; 3,00 m lateral stanga, spre limita de proprietate din sud; 2,00 m fata de limita posterioara a terenului, spre vest.

(7)    Locurile de parcare necesare se vor asigura pe lot, la demisol si la nivelul solului, cu respectarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 425/2007.

(8)    Suprafata spatiilor verzi necesare obiectivului propus va respecta prevederile Hotararii de Guvern nr. 525/1996, iar pe proprietatea studiata se asigura toate dotarile obligatorii functiunii propuse, conform O.M.S. nr. 119/2014.

(9)    Anexa planșa „U2 - reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Arhitectura si Urbanism, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași, Consiliului Judetean lasi, doamnei Surubaru Aglaia și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Arhitectura si Urbanism-Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 333 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0


MUNICIPIUL

IAȘI

teren SURUBARU AGLAIA str. Alba nr. 10


---RETRAGERI ALINI,

CZ O Z0NAEDlFICABILA

CONSTRUCȚII EXIS'

——r-q CONSTRUCȚII SAU FRAGMENTE/ FAȚADE ALE UNOR CONSTRUCȚII CLASATE CA MONUMENTE ISTORICE    __

Județul IAȘI

L|MITAZ^Q^f^îBt®EW§NUI MONUMEN E—âNEXÂ~    I

CONSTRUdtttf^KH?USA {AMPREMTA DEMISOL)

sef,

..    7    *

TROTUARE+ALEIPIETONALSAUTO

SPATII PLANTATeJaMENAJATE;    £


suprafața

terenă*w~


ȚERE

ACCES AUTO/Plfe

TROTUARE+ALEI. SPATII PARCARE


CAROSABIL AUT^j


1

2

3

42.    INALTIMEAMÂXm.DEl

3.    PROCENT MAXIM DE^&RE TEREN 5IENT MAXIM UTILIZARE TEREN


P.U.Z.- C.P.Construire Io | lași, str. Alba nr. 10, (nr, cad. 140315) Bengficiar Surubaru Aglaia


PROIECTAT/RELEVAT


DESENATCTURÂ

Carmina


12/2015ROMANIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘIBulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași Tel.: 0232-235100;    Fax:0232-210336; www.icc.ro


Nr. 12591/308U/


A o./-


: 2017


Către,


ȘURUBARU AGLAIA

AVIZ UNIC NR. .../£....../P.

cu respectarea condițiilor impus


P.U.Z.-C.P.-Construire locuințe colective pe municipiul Iași, str. Albă nr. 10, St= 503 mp. Elaborator : BIA GHEORGHIȚĂ CARMINA Dosar nr. : 12591/308U/03.05.2017

Beneficiar : ȘURUBARU AGLAIA


Denumire:

Se constată că documentația a fost elaboratăSî/coHtdrmitatel

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriuHU sKurbam» ulterioare;

Legii 50/1991 privind autorizarea executării (lucrărilor d^onSțrucții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobarea Regufațnehtțilui general de urbanism, republicată în 2002; Ordinul MLPAT nr. 562/2003.


Anexăm planșa

din subordine, va asigura informarea și consultarea pre dezbatere în plen, în conformitate cu prevederile

hl al României, partea 1, nr. 47/19.01.2011. re nu se respectă numărul și configurația locurilor anistice.


țstice - zonificare“ vizată spre neschimbare.


1 SECRETARUL JUDEȚULUI,

Lăcrămioara VERNICĂ


îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului.

ARHITECT ȘEF,

Ana MariaTÎRZIU


întocmit, Carmen^

îmi asum r6sp<)iisabiUtdtea. pcntrujundarnctitarca. corectitudinea, legalitatea întocițjrirfeestui înscris oficial Document creat la Direcția Arhitect Șef


îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului.

ȘEF SERVICIU U.A.T.,

Anca MIHĂIUESCU

v\ i

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Cons. Juridic Răzvan CRISTEA

îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisu

B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 45, lași, RO-700064 telefon: 0232-267828; fax: 0232-267837, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Nr 39942 din Z?3.....^2017

AVIZ COMISIE DE URBANISMLa solicitarea nr. 39942 din 13.04.2016 depusa de doamna Șurubaru Aglaia domnul Șurubaru Daniel, cu domiciliul in IAȘI, str.Elena Doamnaxir. 31. va comunicam ca in ședința Comisiei de urbanism din data de 24/04/2017 documentația de urbanism PUZ pentru:


CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREI\

Teren cu nr. cadastral nr.140315 , înscris ij»\£F nr. nr. 10..

Suprafața de teren studiata = 503,00 mi

S-AM AȚ,

In următoarele

- se vor respecta prevederi avteele solicitate prin Certificatul de urbanism, documentația se va intocpi| c<    metodologiei de elaborare si continutului-cadru al

PlanuUirUrbanistic Zonal.MUNSC8PS8JIL

INSTITUȚIA

AIRHSTIECTUL,Ua SEF-4 ' vBh»

!.'■■ RU ■ •: - • :.;I,<

£rS'h'


fan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: wwv.prirrtaria-iasi.ro; e-mail; capinet.primar@primaria-iasi.ro fe •    ? Cod Fiscal: 4541580:. .


Nr. înregistrare: 4104/.Mn.o\ 3^


AVIZ DE


OPORTUNITATE nr.S..?d\din...S?k.^.


Privind lucrarea: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - CONSTRUIRE TEREN PROPRIETATE ,NTE COLECTIVE PE


Date generale de identificare:

Denumirea lucrării: P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUIN


Localizarea, intravilan municipiul lași, O strada Aibă nr.1O, număr cadastn


Numele beneficiarilor: ȘURUBARU ÂGLAÎA și Ș Proiectant: Biroul Individual de Arhitectură arh.VE PE TEREN PROPRIETATE


RU DANIEL tă Constanta Carmina


Propuneri referitoareTs^docxțmentatia urbanistica solicitată:

• Teritoriul care urmează saTt^regiefS^ryfet prin Pianul Urbanistic Zonal:

507,00 mp teren studiat.

Categoriile funcți( o Amenajări' etc.'

Regiememăp-etahg^torii seTorTfotări de interes public necesare:

o Inpipatori urbanistici: P.O.T,: 45 %; C.U.T.: 4 ,0 mpADC/mp teren;

propubă/se va situa în afara culoarului pasajului propus prin Planul &Q General al municipiului lași aflat in etapa de elaborare

j»curi de parcare în incintă conform H.C.L.nr. 425/29.10 2007.

Anexe:ii și eventuale servituti:

acces carosabile și pietonaie private, parcaje,ARHITECT ȘEF, arh. AnaWlkria Tîrziu


:.ro Tel/fax: 0232-267582, 0232-267583, int. 126, 104, 169 0725321104, 0725321169


VOLUMUL II PUZ


RLU- REGULAMENT LOCAL DE URBANIS


CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE Aria de aplicare a regulamentului

Elementele de regulament ale prezentului PLAN URBANISTIC ZON. terenul situat in intravilanul municipiului Iași, str. Alba nr. 10, ce se const: Construire locuințe colective pe teren proprietate se aplica u*iitatii teritd


delimitate cu buline roșii din planul de reglementari ce face pa: regulament.
siv la CP -referința ranta din prezentul


Alte prescripții complementare care pot acționa simultan cu regulamentul

Regulamentul propus este o anexa la P.U.G.-ul Municipiului fîtcisi la Regulamentul de aplicare al P.U.G.

Nu se accepta alte prescripții in afara prezentului reghlâme PUG, cu excepția acelor regulamente susținute prin docu adoptării la nivel de Consiliu Local.


lamentului de aplicare al tudii de specialitate supuse


Divizarea in unitati teritoriale de referint:

Nu este cazul, terenul studiat prin prezent:

Alte condiționări (avize suplimentare)

Nu este cazul, avizele care insotesc

Definire POT si CUTProcent maxim admisibil de1

UTR1 - Bloc de locuințe - Procentul Se va admite de către administrația numai in cazuri justific.ului (POT)

a Terenului va fi maxim 45 %. nstructia de imobile noi cu depășirea POT- ului rea de Planuri Urbanistice Zonale ce se vor aviza in


Consiliul Municipal Iași si Consiliu Coeficient mas

UTR1 - Bloc de lo<

Se va admite de numai in hazuri jos Consiliulean lași.

are a terenului (CUT)

inte -ISqeficientul de Utilizare a Terenului va fi maxim 4. adminiswațja locala construcția de imobile noi cu depășirea CUT - ului prin intocmirea de Planuri Urbanistice Zonale ce se vor aviza in isiliul Județean lași.


CAPITOLUL IlXDrSPOZn iI APLICABILE in zona unitatea de referința si caracterul acesteia: - UTR1 - Locuințe colective Natura ocupării si utilizării terenului

cuparea utilizarea terenului (construcții existente protejate, construcții existente tejate, spatii neconstruite protejate)

I ce aparține beneficiarului Surubaru Aglaia are folosința actuala de „neconstruit”. Pe sament nu exista in prezent nici o construcție.Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor pe terenul in studiu este per funcțiunile si in condițiile stabilite de lege si de prezentul Regulament. Utilizarea terenurilor s-a reprezentat grafic in P.U.Z. prin planșa de Reglementari - Zonificare Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor care prin amplasame volumetrie si aspect arhitectural, conformare si amplasare goluri, raport gol - plinT ma teri, utilizate, invelitoare, paleta cromatica, etc. - depreciaza valoarea peisajuluridste interzisa.


2. Tipuri admise de ocupare si utilizare

Existent: intravilan neconstruit, locuire colectiva


Propus: discontinuu.

rele utilizări: izeaza conform


Având in vedere caracteristicile morfo - structurale ale zonei se admit u

-    orice schimbare de destinație a clădirilor monument de arhitectura legii;

e nu sunt sau nu se propun a fi i unor clădiri fara valoare, se teres general care permit t caracter de comerț si-    in cazul conversiei funcțiunilor din clădirile act declarate monumente de arhitectura si in cazul, admite introducerea unor funcțiuni publice

accesul publicului la parterului clădirilor a servicii: magazine, agenții, banei si dficii\bancare,l personale, distracții, ateliere manufacturiere, KKuinte

De asemenea sunt admise cu condiționări u/mhtoar

-    restaurante de orice tip care comerciulipeaza pentru chnsum băuturi alcoolice numai la o distanta de minim 100 metri de instituțiile publice si facasele de cult;

-    funcțiuni care nu permit accesul libfei^al publicului cu condiția ca la nivelul parterului frontul sa fie destinat unor spatii~cpmercîhle, servicii accesibile trecătorilor.


3. Tipuri interzise de ocupare i Sunt interzise următoarele utilizk

gic sau incomode prin traficul generat;


-    activitati productive poluante, cu rit

-    construcții provizorii de orice natura

-    depozite en-gros; f

itati mari de substanțe inflamabile sau toxice; itare si producție terenul vizibil din circulațiile publice


-    depozitarea pentru vapzare a um

-    activitati care utilizează pentru sau din instituțiile pubnceîte.

-    depozitari de materiale rerolpsihile

-    plarfohue de precoiectare a deșeurilor urbane

-    statihnareteși garabsaaîKqvehicolelor in construcții multietajate;

-    lucrări detetenb^ment osatura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile din parcei elZaijiaccntc;

-    orice lucrări de tbr^sajnent care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impie^ica^vacuarea si colectarea apelor meteorice.

4. Condiționări diverse (vestigii arheologice probabile) si protecții fata de pol riscuri

Descoperirea in timpul executării lucrărilor de execuție a unor fragmente de ar!

(bolti, sculpturi, decorații, etc) necunoscute in momentul autorizării vor trl emitentului autorizației de construire.


In toate fazele ulterioara demersului proiectării, beneficiarul se obliga sa si recomndarile studiului geotehnic si de stabilitate Întocmit de către s menționate in referatul de verificare la cerința Af, rerpoduse mai jos:

necesare si sunt mari; si respectarea uie corelata cu


sistematizarea terenului prin amenajarea de platforme in profil debleu, mi realizării infrastructurii construcțiilor implica descărcări in zona inferioara a defavorbaile stabilitatii acestuia, in cazul extinderii săpăturilor pe frolîturi

-    pentru fundare directa pe stratul de „prafos argilos galben, plastibxv cerințelor de calcul la stări limita, alcătuirea si conformarea infrastructuri regimul de inaltime si sistemul structural al imoilelor cu funcțiunea de locuințe colective;

-    adâncime de investigare si evaluare geotehnica a terenului de fundare pentru amenajarea de platforme, amplasarea si fundarea de construcții este cciTcHtionata de extinderea lor, alcătuirea sistemului de fundație impus de regimul de inaltirne, info’.m^îiile din studiu fiind limitative, acestea urmând a fi detaliate, în fazele utt/rîbare de proiectare, la nivelul cerut de normele de profil, pe baza unei teme prin care sa se preci^dX^totalitE^ea elenjentelor necesare investigării terenului.

Pentru faza de elaborare „PUZ-CP - Construire locuințe colective” pe zona de teren ce face obiectul documentației geotehnice supusă verificării, esteMoligatorie:

-    respectarea recomandărilor din studxjVși^ț prevederilor din normele de profil aflate in vigoare;

-    promovarea masurilor precizate in, si conservarea echilibrului actual stabilitate și durabilitate a imobil

-    alcătuirea și conformarea fund,


iii trebifie cÎNriinimale în prevenirea unor cedări locale îpnstrubțîe, ce condiționează cerințele de rezistentă, fi realizata;


astfel ca ansamblul fundații-suprastructură să de a prelua efectul unor deplasări si tasări re a versantului in zona de amplasare; zersant numai la cele strict necesare amenajării terenului , săpături pentru realizarea infrastructurii acestora;

lucreze ca o unităte cât mai rigidă diferențiate și juca rolul de ranlorsarea-

-    limitarea intervențiilor pentru amplasarea imobi


-    asigurarea stabilit stabilitatea versant a acestuia;

de amplasare a imobilelor, siguranța vecinătăților și ^execuției, reprezentând situația critica, prin descărcarea la bază


-    limitarea regimuhjHnâlțjme a imobilelor la regimul de înălțime admis urbanistic pentru zona de încadrare; limitarea nivelurilor subterane care necesită săpături generale ce pot genera modificări ale condițiilor de stabilitate generală a zonei de versant pe durata execuției;

-    amenajare șiXitilizare a suprafeței terenului proprietate prin care sa se asigure infiltrații minime ale apei din precipitații; măsuri suplimentare de preluare și evacuare a apelor din precipțtațiî din zona de amplasare a construcțiilor cu eliminarea lor la emisari aflați sub control;


roiectarea structurală să se asigure: cerințele de alcătuire a fundațiilor conform

tiv NTSJ12 2014 ținând seama de caracteristicile ansamblului construcție - teren - zonă țnjcă; sporirea rigidității ansamblului infra și suprastructură; satisfacerea cerințelor privind 1 terenului la stări limita;

-    evitarea tehnologiilor generatoare de vibrații si șocuri prin impact, respectarșa-^erinte privind execuția săpăturilor;


-    eșalonarea activitatilor astfel ca durata de realizare a lucrărilor sa fie cat mai seu cea tehnologic necesara;

-    realizarea de eventuale umpluturi din pământuri argiloase, depuse în stratur0i compactate grad minim de compactare de 92%, numai după îndepărtarea stratului ve eterogene si neorganizate;


-    atestarea naturii si calitatii terenului de fundare, a umpluturilor, pe baz    frate de

o unitate de profil;


-    ca beneficiarul sa urmareasca si sa semnaleze evoluția zonei, â taților    ucrarilor

de execuție și ulterior acestora.”

Condiții de ocupare a terenului

1.    Caracteristici ale parcelelor (forma, mărime, dimensiuni, declivitati)

Se vor menține actualele parcele, in special in zonelș/tind^xlimensiunile parcelelor si trama stradala determina caracterul specific al zonei.

In caz de reparcelare, parcelele propuse vor fi astfel/d/menziotifrte irhsiit sa permită amplasarea clădirilor in bune condiții (orientare, itfsorire, viaturi d/minanfe; etc) si cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil. Aceste condițiile aplicai atat parcelelor cu forme geometrice regulate cat si celor neregulate.

Parcela are forma relativ dreptunghiulara si in Suprafața de 503.00 mp avand dimensiunile generale de 22.60m x 19.50 m. Terenul prezintă panta semnificativa pe direcție longitudinala.

2.    Implantarea construcțiilor in raport cu caile de circulație

Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor de orice fel este permisa numai daca:

-    exista posibilitatea de acces la dnxmirilcspublice direct sau prin servitute, conform destinației construcției si cu permiterea accederii /mj toacei or de stingere a incendiilor (vezi art. 25 din

-    se asigura accese pietonale corespunzătoare importantei si destinației construcției (vezi art. 26 din R.G.U.).

Rețeaua de drumuri pre£inn~sb retragerea construcțiilor fata de drumurile publice se va face conform actelor normative care statueaza direct sau indirect acest domeniu: Legea nr. 37/1975 si Normativul departamental pentru elaborarea studiilor de circulate din localitati si teritoriul de influenta - C 242/1992

Autorizarea exeQ(îrarî( construfrtitioi in zona drumului public se poate face cu avizul organelor de tiei publice pentru:

special ItâTe ale ai

-    constTuctiî\si exploatare;

-    parcr/fc^garaj compleiinqntare:


tii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de


tii de alimentare cu carburanți si resurse de energie (inclusiv funcțiile lor restaurante, etc.);

electrice, de'telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalații ori construcții de acest

sul pîbgenhdui Regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fâșiile de sigțrajta si fâșiile de protecție.

ajaizarea circulației se va face in conformitate cu propunerile din documentațiile urbanistice . si P.U.Z.

3. Implantarea construcțiilor in raport cu limitele separatoare ale parcelelor

Autorizarea executării construcțiilor se face in condițiile respectării regimului de prevăzut in documentațiile de urbanism si stabilita prin Certificate de urbanism, ostnforr din R.G.U.

*    Aliniament - linia de demarcație intre terenurile apartinand dor apartinand domeniului privat (linia gardului, a lotului, etc)

*    Regim de aliniere - linia construcțiilor care urmărește fronturile cl Fata de aliniament construcțiile pot fi amplasate sau aliniafesin următor

■    pe aliniament sau

■    retras de la aliniament in următoarele cazuri:

a.    inscriere in regimul de aliniere existent;

b.    lărgirea drumului, alinierea construcțiilor noi fiind diferita fata (spre interiorul parcelei);

c.    obținerea unor distante (benzi) de protecție:

d.    facilitatrea creării unor piețe, degajament^    preajma unor construcții cu

circulație pietonala intensa;

e.    obținerea lățimii minime a front la stractrf, in £a£ul p^rj; lelor de forma geometrica neregulata.


Regimul de aliniere al construcției este punctata. Pentru investiția propusa retra, limita de proprietate dinspre nord est - ca Se propun următoarele distante minime ob' parcelei:

-    2.00 m lateral dreapta, administrarea Mun. Iași;

-    3.00 m lateral stanga,

Surubaru Daniel, liber de cons construcții;

-    2.00 m posterior/ srfre    proprietate din vest

Aglaia, liber de coastiructii.


nsa de reglementari cu linie roșie /iliniament este de 5.00 m fata de


ces;

fata de limitele laterale si posterioare aleprietate din nord-vest - teren aflat in


«prietate din sud - teren proprietate privata teren aflat in admiistrarea Mun. Iași, liber de


teren proprietate private Surubaru


Clădirile se vor puteafretra^deS^aliniamentul stabilit prin regulamentul PUZ.

Clădirile pot avqaresmduri localespu generale (console, bovindouri, balcoane, etc.) daca acestea nu detiășise limitele xonei edifîcabile, iar ultimele două etaje superioare trebuie să prezinte retrageri loc/lKsau tot ;ric îrbfunctie de studiul volumelor construite.4. Imnlaniareă\xmslKUCtiilor unele in raport cu altele pe aceeași parcela

Distantele intre cladiiiie nealaturate pe aceeași parcela trebuie sa fie suficiente pentru a permite intretinerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel incat sa nu reXilte nici un inconvenient legat de iluminarea naturala, insorire, salubritate, securitate in caz de

Distantele minime acceptate sunt egale cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii celei mai touH/2) dar nu mai puțin de 3m.


5. POT

Procentul de Ocupare a Terenului propus pentru UTR1- Locuințe colective va fi Se va admite de către administrația locala construcția de imobile noi cu depa: numai in cazuri justificate prin intocmirea de Planuri Urbanistice Zonale ce s' Consiliul Municipal Iași si Consiliul Județean lași.


6. Inaltimea construcțiilor

zut in fara ca nvecinate


Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului documentațiile urbanistice. Regimul de inaltime va rezulta din maltimea me diferența de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri tA^dirile (vezi art. 31 din R.G.U.)

In situații excepționale, in funcție de destinație si de zona care le incluăxcdi^tructiile pot avea si inaltimi mai mari cu condiția ca soluțiile adoptate sa fie justificate aiiUPunct de vedere funcțional, compozițional - urbanistic.

unctionalitate, silueta localității, a obținerii unor dominanteInaltimea construcțiilor se stabilește si pe baza cri teri; inchiderea câmpului vizual prin capete de perspec compoziționale, etc.

Limitarea regimului de inaltime se poate datora uni industriale, agro-zootehnice, depozite, gospodărie comu feroviar, etc) sau in zona de protecție a acest cnîK lutesari b unităților cu destinație speciala.

ce sau productive (unitati tructii aferente, transportul - edilitare si in cadrul zoneiRegimul de inaltime propus = S+P+

superioare (3 și 4) total sau parțial cu s< punct de vedere funcțional, compozițional

Inaltimea minima admisa = 6.00 Inaltimea maxima admisa, la st


recomandarea retragerii ultimelor două etaje Ie a obține o volumetrie dinamică, justificată din


7. Aspectul exterior al clădirii*

sa numai daca aspectul exterior nu depreciaza


Autorizarea executării construcțiilor aspectul general al zonei (XezTate<32 Prescripțiile vor urmări:

• Armonizarea construcțiilor noi Cu căk invecinate (finisaje, ritmari plin de inaltime, detalii de arhitectura, tipul acoperirii si al invelitorii, etc).

gol, registre, regim


•    Imbunatatirea care să nu contra unor n^t^fiale de

îsț/ectuliKxo szâ puternic 11S


ozitional si arhitectural prin folosirea de materiale de finisaj imaginea arhitecturală a zonei. Se recomandă evitarea utilizării oderne (placări de tip bond, etc.)

„ala1 iptre clădiri sau intre clădiri si amenajările exterioare cu caracter


•    RacordaTCKfunctf? public.


exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde arhitecturii europene, fiind subordonat cerințelor si prestigiului


AspectuT clădirii exigențelor actuale investitorilor si al zonei.

lumețe construite vor fi simple si se vor armoniza cu vecinătățile imediate.

/ /^"Fgtadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principala.

terzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, pastise, imitații de materiale sau area improprie a materialelor.


8. Accese si circulații

Se va solicita de către administrația locala, in cadrul documentațiilor de eliberări de construcțiilor planul de sistematizare verticala a intregii zone, urmarindu-se următoarele:

-    asigurarea unor inaltimi de trepte exterioare de maxim 15 cm;

-    asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu/irpiLatf carosabile si canalizarea acestora;

-    interzicerea dirijării apelor pluviale către parcele invecinate

-    interzicerea suprafețelor betonate mari, in afara circulațiilor ipente consfrdctiil din aria terenului, inclusiv imobilele).9.    Staționari si pavaje

Parcajele aferente oricăror funcțiuni se vor asigura in afara spațiului publicbTp/conformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor in localitati urbane - P 132/1993 (si proiect nr. 6970/N/1992 - Urban Proiect) si respectarea prevederilor art. 33 si Anexa nr. 5 din R.G.U.    /\

Staționarea vehiculelor se va face in interiorul parcelei. Se recomanda gruparea parcajelor, prin cooperare. Staționarea autovehiculelor atat^n^lmpul lucrar^fof de goyStructii si instalații cat si in timpul funcționarii clădirii se va face in afara dn/fîHyilor

10.    Echipare cu rețele tehnico-edilitare

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele lipsa unor rețele.


Se va acorda o atentie speciala problemelor rețele de gaze naturale, de termofic sau tablouri electrice decât in Lucrările de imbunatatire, extind' se vor realiza de către investitor.
are existente^ e vor cauta soluții pentru a supliniridicate de transportul energiei. Nu se admit electîfce aeriene. Nu se admit firide de gaze naturale , inaccesibile publicului larg si numai in nise. capacitate a rețelelor edilitare, daca este cazul,


Se va asigura in mod special evacuarea 'jpejZr pluviale de pe suprafețele de teren neconstruite prin rigole spre canalizare. Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor de pe acoperișuri Yco'peftina si de pe terenul amenajat sa se faca către un sistem intern de canalizare - fara sa afecteze proprietățile Învecinate.


11. Spatii libere si fcphtii piuntt

Suprafețele libere si plantate vor respecta bilanțul teritorial propus. Spatiile exterioare, exclusiv cele petitrh circulația pietonala, se vor amenaja ca spatii verzi pe cat posibil in baza unor studii de amenajare peisagistțca> indiferent de suprafața acestuia. Se va evita impermeabilizarea exagerata a termiÎHui pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor. Autorizarea executarîS^onstructiilor va dispune obligativitatea menținerii sau creării de spatii verzi si plantate in ra^ctie de destinația si capacitatea construcției conform Anexei nr. 6 din R.G.l


ații ahtenîțjate cu rolul de a proteja, a securiza, a izola sau a racorda zona sau a PUZ-uiui fata de vecinătăți agresive.

respecta următoarele reguli:


-    in cazul clădirilor retrase fata de aliniament spre strada se recomanda garduri transparente cu inaltimea de 1.70 m din care un soclu opac de 0.30 m, partea superioara fiind realizata din fier forjat sau plasa metalica si vor pute fi dublate cu gard viu.

-    gardurile dintre proprietăți pot fi realizate pe o inaltime de 1.80 - 2.00 m din materiale transparente sau opace sau elemente de vegetație, in funcție de opțiunile proprietarilor. ) împrejmuirile vor fi dublate de gard viu. Nu se admite utilizarea sub moi o forma a sgjmei ghimpate, tablei sau a imprejmuirilor din zidărie.


a CUT - ului vor aviza in


arh. Alin - Enver Hoblea


arh. Carmina Constanta Gheorghita


P.U.Z. - C.P. - Construire locuințe colective pe teren proprietate

str. Alba nr. 10, Mun. lași, jud. lași

BENEFICIAR: SURUBARU AGLAIA

37