Hotărârea nr. 332/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Soseaua Nicolina nr. 175 numar cadastral 136694 întocmit în vederea construirii de locuinte collective teren proprietate, persoana juridic


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Soseaua Nicolina nr. 175 numar cadastral 136694 întocmit în vederea construirii de locuinte collective teren proprietate, persoana juridic

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 73410 din 20.06.2017 întocmită de Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3639 din 02.11.2016;

Având în vedere cererea nr. 41453 din 18.04.2017 prin care S.C. INTO S.R.L. solicită

avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, Șoseaua Nicolina nr. 175, numar cadastral 136694;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 642 din 15.03.2017;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

1/ 3 la H.C.L. nr. 332 din 29 august 2017

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului MTCT 562/2003 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal pentru zone construite protejate;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, Șoseaua Nicolina nr. 175, numar cadastral 136694, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica.

(2)    Suprafața terenului studiat prin PUZ de 2000,00 mp, nr. cad. 136694, este detinuta in baza Contractului de vanzare cumparare nr. 2238/26.10.2015.

(3)    UTR - conform PUG aprobat al municipiului lasi - UTR LA - locuinte colective medii si mari in ansambluri recent realizate cu P+10/P+4 niveluri.

(4)    Indicatori urbanistici propusi prin regulament PUZ:

a)    POT max = 40 %;

b)    CUT max. = 4,00 mp.ADC/mp.teren,

c)    Regim de inaltime 2S+P+11E, inaltime maxima 38 m masurata de la CTN la cornisa;

(5) Anexa 3 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Arhitectura si Urbanism, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Judetean Iasi, SC INTO SRL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Arhitectura si Urbanism-Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 332 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0


46

_l| 99

1

P+4

V

47

4aL

n

d
40% pot

pentru suprafața locuibila

60% POT

pentru suprafața parcari

4

21,0

38,0


1

2

3

4

1.    Procent de ocupare a terenului - P.O.T.

2.    Coeficient de utilizare a terenului - C.U.T


Proprietate S.C.,,INTO"S.R.L.

twl= 2000,0 mp

Ae=800,0 mp, Adc= 6000,0 mp

Existent

Propuș/-

mp

%

mp

%

Suprafața construibila

0,0

0,0

800,0

40,0

Suprafața circulații, alei, locuri de parcare

0,0

0,0

900,0

45,0

Suprafața spatii libere amenajate/neamenajate J

2000,0

100

300,0

15,0

Total suprafața P.U.Z.

\2000,0

100

2000,0

100


-

.....w-

VA    ........

VERIFICATOR/

EXPERT:    ''' q»

Semnătură:

Cerința:

Referat nr.^Tr    ,jpata-’

Birou individual de arhitectura /*ut.nri3.24.«.2oo4

Arhitect CHIRITA MARIAN JAN

Beneficiar:

S.C. INTO S.R.L.

Pr. nr.:

533/2017

Specificație:

Nume:

Semnătură:

Scara:

1:500

Titlul proiectului:

P.U.Z. - Construire imobil locuințe colective pe teren proprietate

Sos. Nicolina nr.175

Faza:

P.U.Z.

SEF PROIECT

Arh. Chirita M.J.

PROIECTAT

Arh. Chirita M.J.

Data:

02. 2017

Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Planșa:

U.2

DESENAT

Arh. Horduna A.DIRECȚIA ARHITECTURA SI URBANISM

BIROU DEZVOLTARE URBANA SI MONUMENTEB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-21 I200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonal

Ca urmare a cererii adresate de SC INTO SRL, cu Frumos, strada Cuza Vodă, bl. 43, sc. A, et. 3, ap. 18.04.2017, în conformitate cu prevederile Legii
in judâtiU IaM, oraș Targu .înregistrată Ța%r. 41453 din 3/2MJ privind amenajarea

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterio âZsKemite următorul:


Nr. 153 din 1

pentru Pianul urbanistic Zonal Iași întoc pe teren proprietate, persoana juridica”, Iași, Sd


Inițiatori: SC INTO SRL;

Proiectant: BIA Arh. Chirita Marian Jan; Specialist cu drept de semnătură RUR: arfb


Amplasare, delimitare, suprafață 175, nr.cad./CF 136694;

Suprafața terenului studiat prin P. Contractului de vânzare autentificat"construire locuințe colective

r. 175, nr.cad/CF 136694;


Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat

•    UTR LA - locuințe col,    n si

•    regim de construire:

•    funcțiuni admise;
rita Marian Jan;

Jn îj.U.Z.: 2000,00 mp, Șoseaua Nicolina nr.


i,00 mp și aparține S.C. INTO S.R.L., 2015.


conform


n ansambluri recent realizate cu P+10/P+4 niveluri de specialitate avizate conform legii; ate privata; construcții aferente echipării tehnico-edilitare;amenajari afere ite locuintetsj; cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locur

caracteristici parcela: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

H max - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

POT: confcmn^jdiilorde specialitate avizate conform legii;

CUTycohforrmsttjaîilQr de specialitate avizate conform legii;

retragerea minimaTaț^de aliniament: conform studiilor de specialitate avizate conform legii; retragerkminime față de limitele laterale si posterioare: conform studiilor de specialitate avizatei P.U.Z. - R.L.U. propuse - UTR LA Ic - locuințe colective 2S+P+11E; im de construire: regim de construire discontinuu;


funcțiuni admise: locuințe colective; construcții aferente echipării tehnico-edilitare; amenajari aferente locuințelor;

utilizări admise cu condiționări: se admit funcțiuni comercial.e si servicii profesionale, birouri cu condiția ca acestea sa nu afecteze liniștea, securitatea si salubritatea zone/Xe pot amenaja/amplasa unitati comerciale, unitati de prestări servicii, cabinete medicale umS paturi si cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiția ca ^acșstea, funcționalitatea lor, sa nu creeze disconfort si riscuri pewntru sanatatea locatarilor, conforrrî Ordinului 119/2014 art. 6; se admite conversia locuințelor de la parter in spatii coinecciaJ^exclîîsiv pentru aprovizionarea cu produse zilnice in limitele unei raze de deservire de 250nv% utilizări interzise: orice alta funcțiune care nu se regăsește lacu condiționări;

H max = 38,00m corpurile inalte (2S+P+11E) masurat de la C POT max = 40%;

CUT max = 4 mp.ADC/mp.teren;

tras Tfe la aliniament sos^Nicolina (in partea de circulație


amplasarea clădirilor fata de aliniament: clădirea se va dis conform . Reegimul de aliniere stradal propus va fi de 6,00m fata de limi de est). Se admite ieșirea balcoanelor in consola peste trotuarele / interiorul parcelei;


edificabilul propus in planșa <3,00 m fata de limita de partea de vest; 3,00 m


retrageri minime față de limitele laterale: se de Reglementari urbanistice. Regimul de alinie proprietate lateral sud; 5,00 m fata dedimita fata de limita de proprietate in partea oe ryxd amplasarea clădirilor unele fata de altele circulații și accese: amplasamentul ar^aetes est), precum si din Aleea Tudor necuiai (in realiza din Șoseaua Nicolina (in part partea de vest). Se vor asigura accesă minim 1,00 m lățime;

nu este cazul;

Șoseaua Nicolina (in partea de vest). Accesul carosabil se va est) precum si din Aleea Tudor Necuiai (in


tonale facile la construcții, trotuare devor fi racordate la utilitati: apa/canalizare, gaze ergie electrica, telefonie, cablu TV si internet; blice vor avea racordurile realizate din materiale e risc de infiltrații, cu consecințe negative asi a


echipare tehnico-edilitară: naturale pentru consum menaj toate clădirile racordate la rețelele ei durabile, perfect etanșe, yCSf§"sa eli stabilitatii terenului; toare/Sfâtkqle^acori realizate din materiale curabile/'pe consecințe negativș^asupra'stabilitatii

la rețelele edilitare publice vor avea racordurile ;t etanșe, care sa elimine orice risc de infiltrații, cu enului; se interzice amplasarea antenelor TV prin satelit in


locuri vizibile din cifcplatia'îxtblîb^sau care afecteza vecinătățile, structura de rezistenta a clădirii volumețria consvxîctiși, propomaJ/OT, CUT si regimul de inaltime nu pot varia la autorizație fata de solwti^prezentataJmplansa de reglementari


în ședința di

urbanism d

Prezentul neschimi


18.0X2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și a urbanistica a fost analizata si avizata favorabil.

te valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre


și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63

alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de constri/n (D^F7A?SJ se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respec prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 3639 din 02.11.2016 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.

Alexandr

ROMANIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI


Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, lași Tel.: 1)232-IMKMh Fax: 0232 - 210336: www.irc.ro


Nr. 16619/474U ^.</2017


Către,


S.C. INTO S.R.L.


AVIZ UNIC NR. ....^...../P.U.Z cu respectarea condițiilor impuse pr

Denumire: P.U.Z - Construire locuințe colective pe teren proprietate^ nr, 175, St = 2000 mp

Elaborator: B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan Dosar nr. : 16619/474U/27.06.2017 Beneficiar : S.C. INTO S.R.L.
Se constată că documentația a fost elaborat^țhjconfof

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriul^i^Kurbani^ ulterioare;

Legii 50/1991 privind autorizarea exec modificările și completările ulterioare;

H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobareaT -^meritului general de urbanism, republicată în 2002;

Ghidului GM-010/2000, aprobat cuyGHîîiui MLF    . 176/N/2000.
rile:

'modificările și completările de construcții, republicată, cu


Consiliul Local al municipiului Iași publicului afectat de propunerea P.U. prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 2 47/19.01.2011.

Anexăm planșa „Reglementări urban'

e din subordine, va asigura informarea și consultarea erea spre dezbatere în plen, în conformitate cu ’n Monitorul Oficial al României, partea 1, nr. nificare“ vizată spre neschimbare.


SECRETARUL JUDEȚULUI, Lăcrămioara VERNICĂ


AR&fTECT ȘEF,

Ana-Maria TÂRZIU

îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar/cu întocmitorul înscrisului.

ȘEF SERVR

Anca MIHÂI

îmi asum în totalitate respon^Bțlitat\a corectitudinii și legalității, în solidar cu înto&naitorul înscrisului

\\ \

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV Cons. juridic Răzvan CRISTEA

îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, in solidar cu întocmitorul înscrisului


îmi asum rejjponshbilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întcl&mj/i acestui țh.sfr!_vofkial întocmit, arh. Andrei PredaDocument creat la Direcția Arhitect Șef Serviciu Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiAU MUHICIPIUUUI tA>«


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 45, lași, RO-700064 telefon: 0232-267828; fax: 0232-267837, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580Nr. 41453 din    2017


AVIZ COMISIE DE URBANISM
La solicitarea nr. 41453/18.04.2017 depusa de SC INTO SRL'"reprezentată de numiții Olaru ioan și Abalașei Vasile cu domiciliul in județul IAȘI, oraș TÂRGU FRUMOS, STRADA CUZA VODĂ , BL. 43, SC. A, ET. 3. AP. 11, va comunicam ca in ședința Comisiei de urbanism din data de 31.05.2017 documentația de urbanism PUZ pentru:

Construire locuințe colective pe teren proprietate //X'X

IAȘI, ȘOSEAUA NICOLINA NR. 175, NLÎM^R CADASTRAL 10694, CF 136694,
oliciiâte'conform metodologiei de elaborare și 'nai, aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T.


SECRETAR COMISIE, MARIUS AURAchitat taxa Comisie de Urbanism


lei, cu chitanța nr.


din


Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO 19720371 Tel: 0744 613 293, Fax: 033/ 244 19 58, mail: arhitectmarian@grn.ail.com

VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.


CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

•    Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbaniști documentația de bază în aplicare prevederilor din P.U.Z., având și care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a ti utilizare a construcțiilor de pe teritoriul localităților.

•    Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de UrbaCisrh' int oblig executării construcțiilor de pe întrega suprafață de tfesen Urbanistic Zonal.

•    Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamehtpl "bQcal de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale.2.    BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului Local de stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Orc prevederile cu caracter de reglementare cuprinș€'"'îssRegul^ Planului Urbanistic General al municipiului Iași.

3.    DOMENIUL DE APLICARE


Elementele de regulament ale PLA terenurile ce se constituie ca P. PROPRIETATE- intravilan, judi S.C. INTO S.R.L. - și se ap reglementări urbanistice - zonifî următoarele limite și vecini:


JRBANISTIC ZONAL, se referă exclusiv la Jlke LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN iaua Nicolina, nr.175, nr. cad. 136694; beneficiar: toriale de Referință delimitate în planul de integrantă din prezentul regulament și care are


Spre N - teren proprie Spre E - Șoseaua Ni Spre S - teren pn Spre V - peste Al

CAPITOLUL II

terenurilor
echno Fusion SRL prin Ionita Adrian Manuel; lai locuințe colective.


ULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI MONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

orizarea executării construcțiilor și a amenjărilor pe terenurile din intravilan este rmisa' iuN funcțiunile și în condițiile stabilite de lege și de prezentul Regulament.

Utilizarea funcțională a terenurilor s-a reprezentat grafic în P.U.Z. prin planșa de lementări urbanistice (U.2).

Sunt interzise activitățile industriale sau manufacturiere poluante pentru aer, sol, apă, căror nivel de poluare nu poate fi păstrat în standardele prevăzute de lege.


Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO 19720371 Tel: 0744 613 293,    Fax: 033/ 244 19 58, mail: arhitectmaricin@gmaU.com

Pentru amenajările exterioare, alei de acces, spații verzi amenajate se vor lua măsuri de sistematizare verticală, de racordare a rigolelor de colectare a apelor pluviale și (deversarea lor în colectorul stradal.

Reguli pentru asigurarea protecției sanitare a zonei :

- Colectarea și îndepărtarea reziduurilor și protecția sanitară a solului se vor faci

îndepărtarea apelor uzate/ menajere se va face prin rețeaua de canalizare a mui


interzicerea răspândirii neorganizate direct pe sol (incinte, străzi, etc) a deșeul uzate,

precolectarea rezidurilor menajere, stradale se face în recipiente acop< stare, amplasate în condiții salubre, în spatii amenajate, asigurându-s


Toate activitățile vor fi planificate și desfășurate astfel >ucai redus; se interzice desfășurarea de alte activități decât cele specific

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI AP ARAREA INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea executării construcțiilor se va admisibili P.O.T.și C.U.T. stabiliți prin document


de urbanism ( vezi art. 15 și Anexa nr. R.Gd geotehnic și de stabilitate.

Valorile procentului de ocupare a terenhlui KP.(suprafața locuibilă și 60% pentru suprafața Valoarea coeficientului de utilizare Volumetria construcției, proporț

autorizație, cu respectarea R.L.U. al P.U.Z.


fi de maxim 40,0% pentru

ircări.

C.U.T.X^maxim 4.

T, CUT și regimul de înălțime pot varia la a avizelor obținute.
ste peîrfiisă numai cu respectarea exigențelor Legii nr. 177/2015 privind rezistența, stabilitatea, ia împotriva zgomotului, sănătatea oamenilor și


- edilitare pentru clădirile propuse se va face conform


Asigurarea ecbiparn articolului 13 din R.G.U.j

Autorizarea execbtmii lucrărSbr de utilitate publică se va face în baza documentațiilor de urbanism aprobafte/și conforme cu art. 16 din R.G.U. (Regulamentul General de Urbanism).


6.


2GULI DI


’LASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII


Autorizarea e^emităriiăsm^trucțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientaro'îâjă de punctele cardinale conform anexei nr.3 din R.G.U.

Autorizarea executară construcțiilor în zona drumului public se poate face cu avizul conform al orgart^lor de specialitateale administrației publice pentru:

cO^strXtii și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de tare;


parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiile lo/cc/mplementare: magazine, restaurante, etc.);

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO 19720371 Tel: 0744 613 293, Fax: 033/ 244 19 58, mail: arhitectmaricm@gmtiil.com


• conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații ori construcții de acest gen.

în sensul prezentului Regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile^ „e sigurață și fâșiile de protecție.

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării regimuluRde aliniere' prevăzut în documentațiile de urbanism și stabilit prin certificatul de urbanist^ conform ar din R.G.U.Regimul de aliniere stradal propus va fi de 6,Om față de limite (spre E).

Distanța dintre limita suprafeței construibile și axul Ncolina es


Limita suprafeței construibile va fi de 6,00 m față de respectiv 23,60m față de axul sos. Nicolina.

Limitele suprafeței construibile vor fi:

-3,00m față de limita terenului;

-3,00m la Sud, față de limita terenului;

-5,00m la Vest, față de aleea Tudor Neculai.

Autorizarea executării construcțiilor est obligatorii față de limitele laterale și post

*    2,00 m - pentru ferestre de vedere^ proprietate;

*    0,60 m - pentru ferestre limita de proprietate; precum și asigurarea distanțelorl baza avizului unității teritoriale de po:

Se va respecta edifipabiî-nȚprop Regimul de alini

de limita de proprietate sl    âță.de

de limita de propriet


dacă se respectă distanțele minime lui Civil:

ne și alte lucrări asemănătoare, față de limita de


i alte lucrări asemănătoare, neparalele cu


intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe i art. 24 din R.G.U. ) de Reglementari urbanistice - U2. față de limitele de proprietate spre nord, 3,Om față


limita de proprietate laterală est, respectiv 3,00m față


MINE


TRUCȚIILOR PE ACEEAȘI PARCELĂ. DISTANȚE


iădifbaspropu!S’esya fi amplasate la distanță astfel încât să se asigure însorirea pe o durata de minimum \l/2-^re la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele z^zvecznam^onfoi'HiOTdjnului nr 119/2014 art. 3 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publigăjprțvind mediul de viața al populației și studiului de însorire anexat.

idmite ieșirea balcoanelor în consolă peste trotuarele / benzile de circulație din riorul^ftaroslei studiate.

7. RIGLEI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

Se vor asigura circulațiile carosabile și pietonale conform planșei de reglementări.Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, el. 6, C.U.I.: RO 19720371 Tel: 0744 613 293, Fax: 033/ 24419 58, mail: arhitectmarian@gmail.com


Accesibilitatea pe amplasament și înscrierea în circulație se fac din aleea Tudor Neculai (în partea de est).

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exis racordării de noi consumatori la rețelele existente în zona.

Se vor asigura toate echipamentele edilitare: electricitate, alimen


canalizare, gaze naturale, telefonie și internet prin racordarea la rețelele există avizelor deținătorilor de rețele.

Lucrările de modificare și/ sau racordare a rețelelor edilitat investitor sau beneficiar, în întregime, în condițiile contractelor competente.

Rețelele tehnico-edilitare aflate în serviciul public șî 1    : execu

publică a orașului, dacă legea nu dispune altfel.

roprietate


9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNII PENTRU CONSTRUCȚII.

Se vor menține forma si dimensiunile existente ;10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREi    >RZI ȘI ÎMPREJMUIRI

SPAȚII VERZI

Autorizarea executării construcțiilor va spații verzi și plantate în funcție de destinațias^i ci din R.G.U.

Se recomandă ca pe suprafețele/ît&o ipate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică să se asigutXp ratarea cel puțin a unui arbore la fiecare 100 mp în zona rezidențială și de dotări.Suprafețele libere neocup funcționale vor fi plantate.

Suprafața plantată propusa esj 300,00mp)


e obligativitatea menținerii sau creării de ea construcțiilor conform Anexei nr. 6pietonale sau auto, parcaje sau alte platforme o din suprafața terenului studiat (aproximativÎMPREJMUIRI Se vor respec se recomandă transparente


se/fxH adopt; molii iezurban


clu la nivelul solului, iar partea superioară de l,50m (panouri lici), dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard viu); este cazul , soluții de împrejmuire prin folosirea elementelor de , banchete, panouri publicitare, etc.).
IL III - /ONIRICA RE FUNCȚIONALA ubunităti funcționale

3    3

studiat ce face obiectul P.U.Z.-ului are o suprafață de 2000mp conform CVC nr. 6.1072Q15Ni se află în proprietatea S.C. Into S.R.L.


Amplasaînentul este situat in partea sudică a municipiului Iași. întrucât zona nu are țe de omogenitate (relief, funcțional, circulație, etc.), ea se va constitui într-o Unitate i ială de Referință: LA Ic - Locuințe colective.

Reglementările zonei se pot studia și în planșa aferentă Regulamentului Urbanistic.


Autorizație O AR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.L: RO 19720371 Tel: 0744 613 293, Fax: 033/ 244 19 58, mail: arhitectmarian@gmail.com


Pe baza acestui regulament se va elibera autorizația de construire.

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE

-    locuințe colective;

-    construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

-    amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și piet garaje, spații plantate, locuri dejoacă pentru copii, amenajări s -sedii ale unor companii și firme.

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale, birot afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei;

-    se pot amplasa/amenaja unități comerciale, unități de prestări servNfi.'babinetc medicale umane fără paturi și cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiția ca acestea, prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor, conform Ordinului nr 119/2014 art. 6 pentru aprobarea Normelor de igien/svsanătahs>publică privind mediul de viața al populației;

-    se admite conversia locuințelor de krnarter î:    i ȚfiZexclusiv pentru

aprovizionarea cu produse zilnice în limitelesmei/saz*    260 m.
Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE
- orice altă funcțiune care nu se regă la art. 1


II.


ECHIPARE SI CONFORMARE A


(SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) va realiza un imobil de locuințe colective, iar


ART. 5 - AMPLASAREA^

Clădirea se va dispuflSTs    e la ălîhiament conform poziției pe amplasament.

Regimul de aliniere stra<    )pus va fi de 6,00m fată de limita sos. Nicolina (în partea de

E).


Se admite interiorul parcei

ART. O-POSTERIO

în consolă peste trotuarele / benzile de circulație din


CLĂDIRILOR FAȚA DE LIMITELE LATERALE ȘI

CELOR

ilul propus în planșa de Reglementări urbanistice, de âlițiie're propus va fi 3,00m față de limita de proprietate lateral sud; 5,00m față


proprietate in partea de vest; 3,00m față de limita de proprietate în partea de nord.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI


COLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE


Autorizație O AR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO 19720371 Tel: 0744 613 293,Fax: 033/ 244 19 58,mail: arhitectmarian@gmail.com


Circulațiile în interiorul și exteriorul amplasamentului se vor rezolva conform normativelor și legislației în vigoare;

Amplasamentul are acces direct din Sos. Nicolina (în partea de est), precunUși

Tudor Neculai (în partea de vest).

Accesul carosabil se va realiza din sos. Nicolina (înpartea de est), prec

Tudor Neculai (în partea de vest).

Se vor asigura accesele pietonale facile la construcții. Accesul pietonal v; trotuare de minim 1,00m lățime.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

Parcajele se vor amenaja in afara terenului aparținând circulațiilof jfublic Parcajele situate lângă un drum public vor avea accesi/^sigurat prin iți    proprietății

și nu direct din circulația publică.Pentru un CUT=4 rezultă o suprafață desfășurată Sdesfașurată max=8000 Conform HCL 425/29.10.2007, pentru locuințe colective numărul se calculează cu raportul 1/75.

8000/75=107 locuri de parcare necesareParcarea va avea 108 locuri, suficiente conformitate cu H.C.L. 425/ 2007 dispuse conform p parcare.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A înălțimea maximă a clădirii cu locui:

de la CTN. ’jrea locuințelor colective în liu parcare și D2 - Detaliu


ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIO Clădirea se va integra prin

general al zonei.

Se vor utiliza materiale d<IRILOR

de 38,00 metri (2S+P+1 IE) măsurată


ADIRILOR

ionare si tratare arhitecturală în caracterul


ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Se vor asigura^-toatc echipamentele edilitare: electricitate, alimentare cu apa și

canalizare, gaze naturale, teic'bmc și internet prin racordarea la rețelele existente, conform avizelor deținătorilor de netele.

Se recomandata rasmdarea burlânelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita prodilferbajțneții.

Se va asiguța un mod sp^cîăl captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice în rețeaua de canalizare. x. x.

Pentru toate racordurile se va ține seama de condițiile și precauțiile impuse de structura geotehnică ^terenului șiuam^elnl apelor freatice,

Șe^ter^eSdjspunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice/ private si ^îspunereăxjzîbjlă a rețelelor (acolo unde este posibil).

COLUtXB - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Supiafețele libere neocupate cu circulații pietonale sau auto, parcaje sau alte platforme nale vorfȚptantate.

Terenul liber rămas in afara parcajelor si circulațiilor va fi plantat cu un arbore la fiecare mp.
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CHIRITA MARIAN JAN

Autorizație O AR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO 19720371 Tel: 0744 613 293, Fax: 033/ 244 19 58, mail: arhitectmaricm@gmail.com

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta următoarele reguli:

•    se recomandă garduri cu soclu la nivelul solului, iar partea superioară de 1,50 transparente fixate pe stâlpi metalici), dublate spre interior cu gard viu (sau numai gar

•    se pot adopta, acolo unde este cazul , soluții de împrejmuire prin folosirea elffiientelof mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.).

III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENUL'

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI UTR1: - P.O.T. maxim = 40% pentru suprafața locuibilă.

P.O.T. maxim = 60% pentru suprafața de parcări.
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A UTR1: - C.U.T. maxim =4 mp Adc/mp teren

ARTICOLUL 17 - MODIFICĂRI ALE P.U.Z.

Orice modificare a P.U.Z.- ului se face numai în cazuri bine justificate, prin reactualizarea

sa și numai prin avizarea noii teme de proiectare în Comisia de Urbanism a Primăriei Municipiului Iași, și cu acordul proiectantului.

IV - RECOMANDĂRI


ARTICOLUL 1 - RECOMANDĂRI SPECIALE IMOBILE ÎN ZONA P.U.Z. - ului.

Se vor întocmi studii geotehnice pen^u^toate lucrărliejJe construcții.


întocmit,

arh. Chirită Marian- Jan

»

Șef proiect,

arh. Chiriță Marian-

X


24