Hotărârea nr. 327/2017

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 102 mp, situat în Iaşi, Strada Nicolae Costin nr. 13-15, precum si aprobarea vânzării terenului prin licitatie publica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153 din 24 aprilie

2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 102 mp, situat în Iași, Strada Nicolae Costin nr. 13-15, precum si aprobarea vânzării terenului prin licitatie publica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 80995/16.08.2017 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu si Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat ;

Având în vedere adresa cu nr. 100735/06.10.2016 prin care domnul Pohoata Gabriel, domiciliat in Iasi, strada Nicolae Costin nr.13-15, solicita cumpararea terenului în suprafață 102 mp, situat in Iasi, Strada Nicolae Costin;

Având în vedere Raportul de evaluare al imobilului nr. 6033/12.01.2017, întocmit de SC Diaconu și Asociații SRL;

Având în vedere Procesul verbal nr. 108496/27.10.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind cumparare a terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr. 1047/2016 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153/24.04.2017 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi-reactualizat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 153/2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 102 mp, situat in Iasi, Strada Nicolae Costin nr.13-15, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă vănzarea prin licitație publică a terenului având suprafața de 102 mp, situat in Iasi, Strada Nicolae Costin nr.13-15, asa cum este identificat în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se însușește raportul de evaluare nr. 6033/12.01.2017 pentru terenul situat în Iași, de 102 mp, care stabilește valoarea de piata estimativa a terenului situat in Iasi, Strada Nicolae Costin nr.13-15, la 8.899 euro, respectiv 39.989 lei si o valoare unitara de 87,24 euro/mp.

Art.4 Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5 Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.6 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile

calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Exploatare Patrimoniu, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Direcției Generale Economice si Finante Publice Locale, domnului Pohoata Gabriel și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Comisia de vanzare, Direcția Exploatare Patrimoniu, Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 327 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 327 din 29 august 2017