Hotărârea nr. 326/2017

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Iaşi nr. 79/25.02.2002 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitarilor locative in condiţiile Legii nr. 114/1996 si a Legii nr. 152/1998., stabilirea condiţiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuinţelor sociale.,stabilirea condiţiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuinţelor din fondul de stat şi din proprietatea Consiliului Local.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Iași nr. 79/25.02.2002 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitarilor locative in condițiile Legii nr. 114/1996 si a Legii nr. 152/1998., stabilirea condițiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuințelor sociale.,stabilirea condițiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuințelor din fondul de stat și din proprietatea Consiliului Local.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul propus si adoptat in unanimitate in plenul sedintei Consiliului Local si consemnat in procesul verbal al sedintei privind modificarea articolului 2, in sensul ca “punctajele de la criteriile de evaluare 4 (Anexa 1) si 6 (Anexa 2) se suplimenteaza cu 20 puncte pentru fiecare copil minor aflat in intretinerea titularului de cerere de locuinta social/convenabila daca prezinta acte doveditoare privind scolarizarea acestora (prescolari si scolari); acte justificative pentru probarea indeplinirii criteriului: adeverinte eliberate de institutiile de invatamant.”;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 61989/16.06.2017, întocmită de Direcția Fond Locativ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 79/25.02.2002, modificată prin Hotărârile nr. 498/09.11.2004, 458/29.11.2007 și 204/28.09.2012, privind condițiile minimale de acces și criteriile de evaluare a cererilor de atribuire a locuințelor din proprietatea privată a Statului și din proprietatea Municipiului;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000;

Având în vedere Procesul verbal nr. 61527/15.06.2017, încheiat în ședința Comisiei sociala constituita conform Legii nr. 114/1996;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă ca punctajele finale, rezultate în urma evaluării dosarelor de locuință cu respectarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 79/25.02.2002 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitarilor locative in condițiile Legii nr. 114/1996 si a Legii nr. 152/1998.,stabilirea condițiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuințelor sociale.,stabilirea condițiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuințelor din fondul de stat și din proprietatea Consiliului Local., modificată și completată prin Hotărârile nr. 498/09.11.2004, 458/29.11.2007 și 204/28.09.2012, sa fie majorate astfel:

a)    cu 10% pentru titularii de dosare de locuinta sociala/convenabila care fac dovada că atât ei cât și soțul/soția și copiii majori împreună cu care solicită locuința nu figurează cu debite neachitate la bugetul local prin prezentarea de certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri ale bugetului local,

b)    cu 15% pentru titularii de dosare de locuință sociala a căror venit mediu net pe familie realizat în 12 luni, este mai mare decât dublul valorii medii a costurilor chiriei și a cheltuielilor de întreținere,

c)    cu 20% pentru titularii de dosare de locuință sociala ai căror venit mediu net pe familie realizat în 12 luni, este mai mare decât triplul valorii medii a costurilor chiriei și a

cheltuielilor de întreținere.

(2) Valoarea medie a costurilor chiriei și a cheltuielilor de întreținere și perioada pentru care vor fi solicitate veniturile pe familie vor fi stabilite, anterior sesiunii de evaluare a dosarelor, de către Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 114/1996 (Comisia pentru repartiții locuințe conform Legii nr. 114/1996).

Art.2 Se aprobă completarea Anexei 1 (criteriul 4) si Anexei 2 (criteriul 6) ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 204/28.09.2012, prin care se modifică și se completează Hotărârea nr. 79/25.02.2002, astfel:

- punctajele de la criteriile de evaluare 4 (Anexai) si 6 (Anexa 2) se suplimentează cu 20 puncte pentru fiecare copil minor aflat în întreținerea titularului de cerere de locuință social/convenabila dacă prezintă acte doveditoare privind școlarizarea acestora (preșcolari și școlari); acte justificative pentru probarea îndeplinirii criteriului: adeverințe eliberate de instituțiile de învățământ,

Art.3 Se aproba suplimentarea criteriilor de evaluare prin acordarea de punctaje suplimentare titularilor de dosare pentru o locuinta sociala/convenabila care au finalizat studiile prin obținerea unei diplome de bacalaureat, studii superioare si studii postuniversitare, astfel: câte 25 puncte pentru fiecare soț cu studii medii, câte 50 puncte pentru fiecare soț cu studii superioare, câte 75 puncte pentru fiecare soț cu studii masterale si cate 100 puncte pentru fiecare soț cu studii doctorale.

Art.4 Se aprobă completarea Anexei 1, criteriul de evaluare 13 și a Anexei 2, criteriul de evaluare 17, din Hotărârea de Consiliu Local nr. 204/28.09.2012, prin care se modifică și se completează Hotărârea nr. 79/25.02.2002, astfel:

-diminuarea punctajelor finale cu 300 de puncte se aplică și titularilor de dosare de locuință care au ocupat abuziv spații de locuit deținute în proprietate sau administrare de Municipiului Iași; acte justificative pentru probarea îndeplinirii criteriului: hotărâri judecătorești de evacuare, procese verbale/acte de constatare încheiate de Direcția Fond Locativ/organele de poliție, alte documente în baza cărora comisia apreciază justă aplicarea diminuării punctalului.

Art.5 (1) Se aprobă ca titularii cererilor de locuințe convenabile (locuințele din fondul locativ privat de stat și din proprietatea privată a Consiliului Local Iași) care nu au reactualizat dosarele timp de doi ani consecutiv sa nu figureze în lista care stabilește prioritatea în atribuirea locuințelor.

(2) Dosarele vor fi reintroduse in lista, după reactualizare, în următoarea sesiune de evaluare.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Fond Locativ si Comisia pentru repartitii locuinte conform Legii nr. 114/1996.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 326 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

4/ 4 la H.C.L. nr. 326 din 29 august 2017