Hotărârea nr. 325/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 79793/10.08.2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în

condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 79793/10.08.2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 81137/17.08.2017 întocmită de Directia Fond Locativ;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil, republicata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. nr. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 151/19.12.2007, aprobată și modificată prin Legea nr. 7/2009, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 429/29.12.2016 privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitantii care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași;

1/ 6 la H.C.L. nr. 325 din 29 august 2017

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal de sedinta nr. 79793/10.08.2017;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate în procesul verbal de ședința nr.79793/10.08.2017.2017, cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 325 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 325/2017 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de

catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul

verbal de ședința nr. 79793/10.08.2017

I. ATRIBUIRI / REVOCĂRI / SCHIMBURI SPAȚII DE LOCUIT

1.    Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței situate în șos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482 D, tr. 1, et. 4, ap. 20, familiei Brăilă Paul

2.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale situate în șos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482 D, tr. 1, et. 8, ap. 36 familiei Proca Gabriel Stelian și Antonela care figurează la poziția 4 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

3.    Se aprobă atribuirea locuinței situate în b-dul Chimiei nr . 87, bl. 15, et. 3, ap. 15 d-nei Ciofu Cristina Maria și familiei sale. Atribuirea se face in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, aprobată și modificată prin Legea 7/2009, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996, republicata. Locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

4.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale situate în str. Bularga nr. 14A, et. 3, ap. 45 d-nei Iancu Corina și familiei sale care figurează la poziția 12 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

5.    Se aprobă atribuirea locuinței situate în str. Sarmisegetuza nr. 13, bl. J1, sc. B, et. 2, ap. 1 către familia Măncianu Nicolae Ion.

6.    Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din Șos. Sărărie nr. 19 d-lui Andronic Petru.

7.    Se aprobă atribuirea locuinței din Str. Canta 60B, parter, ap. 10 către Măncianu Blanca.

8.    Se revocă atribuirea locuinței din str. B-dul T.Vladimirescu nr.79A, parter, camera 71 -beneficiar, Bîrsan Silviu - aprobată prin HCL 148/24.04.2017

9.    Se aprobă atribuirea locuinței din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 1, camera 17 către Gâlii Ioan. Locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate iar contractul de inchiriere se va incheia pe o perioada de 1 an de zile, cu posibilitatea prelungirii conditionat de respectarea clauzelor contractuale si de achitarea debitelor inregistrate la bugetul local.

10.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 1, camera 24 către Scutariu Ion care figurează la poziția 9 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

11.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 2, camera

32    către Mocanu Cezar care figurează la poziția 1 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

12.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 2, camera

33    către Pegescu Rudi Adrian care figurează la poziția 6 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

13.    Se aprobă atribuirea locuinței din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 1, camera 37 către Radu Ioana Isabela. Atribuirea se face in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, aprobată și modificată prin Legea 7/2009, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata. Locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

14.    Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 2, camera 77 d-nei Șurubaru Maria

15.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 1, camera 26 către Nazare Mihaela Valentina care figurează la poziția 7 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

16.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 3, camera

42    către Bîrsan Laura care figurează la poziția 8 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

17.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 3, camera

44    către Grosu Elena care figurează la poziția 10 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

18.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 3, camera

45    către Badale Nicoleta care figurează la poziția 11 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

19.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 3, camera 47 către Bivolaru Gianina Florentina care figurează la poziția 14 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

20.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 3, camera 78 către Afrăsinei Geta care figurează la poziția 17 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017. Contractul de închiriere se va încheia condiționat de renunțarea la calitatea de cotitular de contract de închiriere pentru locuința pe care o deține împreună cu fratele, Afrăsinei Gheorghe, situată în b-dul Socola 13, bl. D6, sc. C, et. 1, ap. 7.

21.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 3, compusă din camerele 52 și 53 către Ispiri Ștefan și Elena care figurează la poziția 21 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

22.    Se aprobă atribuirea locuinței din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 4, camera 69 către Butnaru Iolanda Andreea și familia sa. Atribuirea se face in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, aprobată și modificată prin Legea 7/2009, privind derogarea de la art.

43    din Legea Locuinței 114/1996 republicata. Locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

23.    Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 4, camera 63 d-lui Crăciun Vasile Florin

24.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 4, compusă din camerele 64 și 65, către Păduraru Constantin și Mihaela care figurează la poziția 19 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

25.    Se aproba atribuirea locuintei din b-dul Tudor Vladimirescu nr.79A, et. 2, camera 36 doamnei Pompaș Luminița si familiei sale in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale; incheierea contractului de inchiriere este conditionata de prezentarea dovezii achitarii restantelor la plata cheltuielilor de intretinere sau a unui angajament notarial de plata a acestora;

II. SOLICITĂRI LOCATIVE: EXTINDERI SPATII DE LOCUIT, SCHIMBĂRI TITULAR

CONTRACTE, PRELUNGIRE-ÎNTOCMIRE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE

1.    Se aprobă excluderea d-lui Tîțan Romeo din contractul de închiriere încheiat pentru locuința situată în str. Mr. Eremia Popescu nr.18.

2.    Se aprobă solicitarea d-nei Timofte Verginica privind extinderea spațiului locativ deținut în imobilul din str. Aurel Vlaicu nr. 13 cu spațiul compus din 1 cameră de 8.96 mp și dependințe de 11,39 mp.

3.    Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului de locuit compus dintr-o cameră și o dependință în suprafață de 28,35 mp, situat în str. Sf. Andrei nr. 20

4.    Se aprobă continuarea relațiilor de închiriere cu Dulman Dorel pentru locuința situată în șos. Rediu nr. 8A, bl.482D, sc. B, et. 1, ap. 8. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

III. RECTIFICĂRI

1.    Punctul 11 din Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 284/28.07.2017 va avea următorul conținut:

•    Se aproba atribuirea la schimb a spatiului de locuit din b-dul Tudor Vladimirescu nr.79A, et.2, cam. 38 domnului Crăciun Vasile Florin și familiei sale in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale; incheierea contractului de inchiriere este conditionata de prezentarea dovezii platii datoriilor la plata cheltuielilor de intretinere sau a unui angajament notarial de plata a acestora;

2.    Punctul 27 din Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 284/28.07.2017 va avea următorul conținut:

•    Se aproba atribuirea la schimb a locuintei situate in bd. T. Vladimirescu nr. 79A, parter, camera 12, dnei Galii Elena; locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate iar contractul de inchiriere se va incheia pe o perioada de 1 an de zile, cu posibilitatea prelungirii conditionat de respectarea clauzelor contractuale si de achitarea debitelor inregistrate la bugetul local;

Dispoziții finale:

După aprobarea atribuirilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Excepție fac beneficiarii de locuințe de necesitate. Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

•    cărți de identitate cu domiciliile stabile în Municipiul Iași - so ț/soție.

Beneficiarii atribuirilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996,

•    cărți de identitate cu domiciliile stabile în Municipiul Iași - soț/soție

Beneficiarii atribuirilor de locuințe trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 20 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 20 de zile anterior menționat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vlad Nicolae Nedelcu

6/ 6 la H.C.L. nr. 325 din 29 august 2017