Hotărârea nr. 323/2017

HOTĂRÂRE privind actualizarea tarifelor, pentru serviciul public de întreţinere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal, practicate de către S.C. Ecopiaţa S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind actualizarea tarifelor, pentru serviciul public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal, practicate de către S.C. Ecopiața S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 2043 din data de 10.07.2017 întocmit de către S.C. ECOPIAȚA S.A.;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 306/2010 privind delegarea gestiunii pentru serviciul public de întretinere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, oborului, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal din Municipiul Iași, societății comerciale Ecopiata SA;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea tarifelor, pentru serviciul public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal, practicate de către S.C. Ecopiața S.A. conform Anexei nr. 1, care face parte intergrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, SC ECOPIATA SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către SC ECOPIATA SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local,    Secretar, Denisa Liliana Ionașcu

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 323 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

17

Împotrivă

8

Abțineri

1

2/ 2 la H.C.L. nr. 323 din 29 august 2017