Hotărârea nr. 32/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Proiectare supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei – Dacia prin 3 poduri din beton armat (unul cu 2 benzi carosabile şi 2 cu câte 4 benzi carosabile)”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Proiectare supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei - Dacia prin 3 poduri din beton armat (unul cu 2 benzi carosabile și 2 cu câte 4 benzi carosabile)”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul propus si adoptat in unanimitate in plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi si consemnat in procesul verbal de sedinta privind

modificarea valorii investitiei, prevazuta in Anexa 1, avand in vedere modificarea cotei TVA de la 20% la 19%, conform Legii nr. 227/2015;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 4350/16.01.2017, întocmit de Biroul Versanți Monumente;

Având în vedere prevederile documentației tehnico - economice proiectată de SC Dev In All SRL;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Proiectare supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei - Dacia prin 3 poduri din beton armat (unul cu 2 benzi carosabile și 2 cu câte 4 benzi carosabile)”.

(2) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Investiții si Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții si Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 32 din 28 februarie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 32/2017

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind investiția

„Supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei-Dacia prin 3 poduri de beton armat (unul cu 2 benzi carosabile și 2 cu câte 4 benzi carosabile)”

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat in conformitate cu HG 28/2008, in baza documentației tehnico -economice proiectată de SC Dev In All SRL.

Valoarea totala a investitiei este:

Total General =31.176,790 mii lei, inclusiv TVA

Din care:C+M = 27.573,552 mii lei, inclusiv TVA

Valoare TVA = 4.935,906 mii lei

Defalcat pe obiective de investiție, se evidențiază principalii indicatori tehnico-economici:

1. Pod din beton armat cu 4 benzi carosabile, amplasat între strada

Sarmisegetuza și stradela Sofia Nădejde:

-    Lungimea totală pod- 56,70 m;

-    Lățimea totală pod: 19,10 m, din care 14,80m carosabil și 2 trotuare de 1,50m+ 2 spații de siguranță de 0,50m și 2 lise parapet, pe care se montează mâna curentă de 0,30m.

-    Suprastructură: grinzi prefabricate din beton armat precomprimat.

-    Infrastructura: 2 culei tip masiv fundate indirect+2 pile beton armat fundate indirect

-    Deschiderea totală pod -3 deschideri de 14,15m+21,30m+14,15m    .

-    Calea pe pod: 4 benzi carosabile de 3,50m, mărginite de 2 zone pentru reducerea efectului de bordure de 0,40m fiecare și de trotuare stânga-dreapta cu lățimea de 1,50m la care se adaugă 0,5 0m zona de siguranță și 0,30m lisa parapet.

-    Sistem rutier elastic

-    Declivitate max.- 7,38%.

-    NAE 1%- 40,98m

-    Înălțime liberă sub pod 1,10m

Valoare deviz obiect:9.757,376 mii lei, fără TVA 11.592,666 mii lei cu TVA

Din care C+M:    8.622,460 mii lei

10.260,727 mii lei cu TVA

2. Pod din beton armat cu 2 benzi carosabile, amplasat între strada Sarmisegetuza și strada Alexandru Bărbat :

-    Lungimea totală pod- 54,40 m;

-    Lățimea totală pod: 12,40 m, din care 7,80m carosabil și 2 trotuare de 1,50m, 2 spații de siguranță de 0,50m și 2 lise parapet pe care se montează mâna curentă de 0,30m.

- Suprastructură: grinzi prefabricate din beton armat precomprimat.

- Infrastructura: 2 culei tip masiv fundate indirect +2 pile beton armat fundate indirect

-Deschiderea totală pod -3 deschideri de 14,15m+21,30m+14,15m .

-Calea pe pod: 2 benzi carosabile de 3,50m, mărginite de 2 zone pentru reducerea

efectului de bordure de 0,40m fiecare și de trotuare stânga-dreapta cu lățimea de 1,50m la care se adaugă 0,5 0m zona de siguranță și 0,30m lisa parapet.

-    Sistem rutier elastic.

-    NAE 1%- 41,73m

-Deschiderea totală pod -3 deschideri de -14,15m+21,30m+14,15m

-    NAE 1%- 41,42m

-    Declivitate max.- 7,96%.

Valoare deviz obiect: 6.608,458 mii lei fără TVA 7.851,424 mii lei cu TVA

Din care C+M:    5.808,457 mii lei fără TVA

6.912,064 mii lei cu TVA

3. Pod din beton armat cu 4 benzi carosabile, amplasat în prelungirea

bulevardului Dacia și strada Erou Cap. Aurelian lonescu:

-    Lungimea totală pod- 56,70 m;

-    Lățimea totală pod: 19,40 m, din care 14,80m carosabil și 2 trotuare de 1,50m+2 spații de siguranță de 0,50m și 2 lise parapet pe care se montează mâna curentă de 0,30m.

-    Suprastructură: grinzi prefabricate din beton armat precomprimat.

-    Infrastructura: 2 culei tip masiv fundate indirect+2 pile beton armat fundate indirect

-Deschiderea totală pod -3 deschideri de 14,15m+21,30m+14,15m;

-    Calea pe pod: 4 benzi carosabile de 3,50m, mărginite de 2 zone pentru reducerea efectului de bordure de 0,40m fiecare și de trotuare stânga-dreapta cu lățimea de 1,50m la care se adaugă 0,5 0m zona de siguranță și 0,30m lisa parapet.

-Sistem rutier elastic.

-Declivitate max.- 8,02%.

-    NAE 1%- 41,73m

Valoare deviz obiect:9.875,051 mii lei fără TVA 11.732,700 mii lei cu TVA

Din care C+M:    8.740,135 mii lei fără TVA

10.400,761 mii lei cu TVA.

Presedinte de sedinta, Gabriel Mihai Surdu

4/ 4 la H.C.L. nr. 32 din 28 februarie 2017