Hotărârea nr. 312/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adiţional la acordul de parteneriat nr. 65625/27.06.2017, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 209/31.05.2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adițional la acordul de parteneriat nr. 65625/27.06.2017, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 209/31.05.2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 82733/23.08.2017 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 209/31.05.2017 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor -Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru susținerea implementării proiectului „Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO 2017)”, în perioada 1-4 septembrie 2017.

Având în vedere Acordul de parteneriat nr. 65625/27.06.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu

modificările și completările ulterioare;

1/ 2 la H.C.L. nr. 312 din 29 august 2017

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui Act adițional la Acordul de parteneriat nr. 65625/27.06.2017, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 209/31.05.2017, acord încheiat de Primăria Municipiului Iași cu Arhiepiscopia Iașilor -Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru susținerea implementării proiectului „Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO 2017)”, în perioada 1-4 septembrie 2017, prin care se suplimentează bugetul inițial al proiectului de 129.980 lei cu 68.384 lei din capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Juridice, Servicului Relații Comunitare și Politici Publice, Biroului Relații cu Societatea Civilă și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Servicul Relații Comunitare și Politici Publice si Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local,    Secretar, Denisa Liliana Ionașcu

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 312 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

9

2/ 2 la H.C.L. nr. 312 din 29 august 2017