Hotărârea nr. 310/2017

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub numarul 84021/28.08.2018 intocmit de Serviciul Investitii Proprii si aprobat in unanimitate in plenul sedintei;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub numarul 84242/28.08.2017 intocmit de Serviciul Investitii Proprii si aprobat in unanimitate in plenul sedintei;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 83166/23.08.2017 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 - privind bugetul de stat pentru anul 2017; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

1/ 3 la H.C.L. nr. 310 din 29 august 2017

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2017, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de functionare), Anexei nr.1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017 - activitate proprie) și Anexei 1.2.2 (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 - învățământ), după cum urmează:

1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:

-la venituri cu suma de

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 12.02.07 Taxe hoteliere 30.02.50 Alte venituri din proprietate 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 36.02.01.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive -la cheltuieli cu suma de

51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii 65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii 67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri si servicii 67.02.51 Cultură, recreere și religie - transferuri intre unitati ale administratiei publice

67.02.59 Cultură, recreere și religie - alte cheltuieli 70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii 74.02.20 Protectia mediului - bunuri si servicii

+ 7.817,00 mii lei

+ 7.000,00 mii lei + 32,18 mii lei + 761,09 mii lei + 13,07 mii lei + 10,66 mii lei

+ 7.817,00 mii lei + 900,00 mii lei + 100,00 mii lei + 2.417,00 mii lei

+ 200,00 mii lei

+ 3.500,00 mii lei

+ 500,00 mii lei + 200,00 mii lei


- 10.583,00 mii lei

+ 8.083,00 mii lei + 2.500,00 mii lei - 300,00 mii lei + 300,00 mii lei


1.2 Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare,

astfel:

81.02.20 Combustibili si energie - bunuri si servicii 67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri si servicii 84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii

70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital 67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital

Art.2 Se suplimentează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 200,00 mii lei, conform Anexei nr.3 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 3.1 (Secțiunea de funcționare) și Anexei nr. 3.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 200,00 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 200,00 mii lei

Art.3 Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2017), Anexei nr. 5 (Sinteza finantarii programelor) si Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art.4 Anexele 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directiei Generale Tehnica si Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Generala Economice si Finante Publice Locale si Directia Generala Tehnica si Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local,    Secretar, Denisa Liliana Ionașcu

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 310 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

9

3/ 3 la H.C.L. nr. 310 din 29 august 2017