Hotărârea nr. 3/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării pretului local al energiei termice facturate populatiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iasi nr. 5/29.01.2016 si a diferentei dintre pretul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordati la reţeaua de distributie si pretul local al energiei termice facturate populatiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 119/07.04.2015, ca urmare a modificării cotei de TVA începând cu 01.01.2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării pretului local al energiei termice facturate populatiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iasi nr. 5/29.01.2016 si a diferentei dintre

pretul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare

cu energie termică racordați la rețeaua de distribuție si pretul local al energiei termice facturate populației, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 119/07.04.2015, ca urmare a modificării cotei de TVA începând cu 01.01.2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.01.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere modificarea cotelor de TVA conform art. 291 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 1581/09.01.2017 întocmit de către Direcția Generala Tehnică și Investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 36 din 2 august 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

Având în vedere adresa SC VEOLIA Energie Iasi nr. 222/09.01.2017 inaintata ANRE prin care se solicita actualizarea tarifelor pentru transport si distributie ca urmare a modificări cotei de TVA la 19% începând cu 01.01.2017 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 325 din 14 iulie 2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 5/29.01.2016 privind aprobarea modificării prețului local al energiei termice facturate populatiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 429/09.12.2011 si a diferenței dintre prețul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de distribuție si prețul local al energiei termice facturate populatiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 119/07.04.2015, ca urmare a modificării cotei de TVA începând cu 01.01.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 119/07.04.2015 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru energia termică si aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - productie, transport, distributie si furnizare în Municipiul Iasi nr. 61634/06.07.2012 ;

Având în vedere prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în special ale art. 36 alin. (5) lit. a);

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului Local lasi nr. 5/29.01.2016, in sensul schimbării pretului local al energiei termice facturate populatiei de la 256,45 lei/Gcal inclusiv TVA la 254,31 lei/Gcal inclusiv TVA, ca urmare a modificării cotei de TVA de la 20% la 19 %, in baza prevederilor art. 291 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Art. 2. Se aproba modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local Iasi nr. 5/29.01.2016, in sensul modificării valorii diferentei dintre pretul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordati la reteaua de distributie si pretul local pentru populatie care se suporta din bugetul local, de la 78,34 lei/Gcal cu T.V.A. la 77,68 lei/Gcal cu T.V.A., ca urmare a schimbării cotei de TVA de la 20 % la 19 %, in baza prevederilor art. 291 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 5/29.01.2016 si nr. 119/07.04.2015 rămân neschimbate. Orice dispozitie contrara prezentei îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA, S.C. Veolia Energie Iași S.A., ANRE și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Investiții, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale și Veolia Energie Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 3 din 31 ianuarie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 3 din 31 ianuarie 2017