Hotărârea nr. 26/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 117700/21.11.2016, întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Avand in vedere prevederile art. 13, lit. ”a” și ”b”, art. 46A1, lit. ”e”, art. 59, lit. ”b” și ale art. 60, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Elaborarea, implementarea și monitorizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași se va realiza după cum urmează:

1.    Elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă -Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene

2.    Elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare de la bugetul local - Direcția Generală Tehnică și de Investiții

3.    Monitorizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă ale unităților administrativ-teritoriale din Zona Metropolitană Iași - Asociația Zona Metropolitană Iași.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Asociației Zona Metropolitană Iasi, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Generala Tehnica și Investiții si Asociația Zona Metropolitană Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Gabriel Mihai Surdu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 26 din 28 februarie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 26 din 28 februarie 2017