Hotărârea nr. 249/2017

HOTĂRÂRE privind numirea unui administrator provizoriu la SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind numirea unui administrator provizoriu la SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

23.06.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Muncă si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Referatul intocmit de catre Directia Juridica-Biroul Guvernanta Corporativa, inregistrat sub nr. 63131/20.06.2017;

Avand in vedere propunerea formulata si aprobata in plenul sedintei si consemnata in procesul - verbal al sedintei de Consiliul Local privind numirea domnului Constantin Adrian Blanaru administrator provizoriu la S.C. Compania de Transport Public S.A.;

Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si conform art. IV Normele metodologice prevazute la art. 31 alin. (4) si (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata si modificata prin Legea nr. 111/27.05.2016 ;

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;

Avand in vedere dispozitiile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 ;

Avand in vedere dispozitiile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art. 792-art. 857 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba convocarea, de indata, a Adunarii Generale a Actionarilor la SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA pentru aprobarea completarii numarului de membri ai Consiliului de Administratie cu un administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011.

Art. 2. Se propune administrator provizoriu la SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA, intreprindere publica aflata sub autoritatea UAT Municipiul Iasi, pana la definitivarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie, pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni, domnul Constantin Adrian Blanaru.

Art. 3. Actul constitutiv al SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Pentru indeplinirea formalitatilor necesare inregistrarii modificarii Actului constitutiv in Registrului Comertului se mandateaza doamna avocat Olariu-Cotnareanu Cristina sa reprezinte Municipiul Iasi si SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA in fata institutiilor si a persoanelor implicate in procesul inregistrarii.

Art. 5. Se mandateaza reprezentantii Adunarii Generale a Actionarilor la SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA sa aprobe si sa semneze contractele de administrare cu administratorii provizorii alesi si sa stabileasca obiectivele si criteriile de performanta pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor si definitivarea procedurii de numire a noilor membri ai consiliilor de administratie, potrivit OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Directiei Juridice - Biroul Guvernanta Corporativa, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare, Directiei Tehnice si Servicii Comunitare, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Serviciului Audit Public Intern, Serviciului Corp Control Primar, SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA, Domnului Constantin Adrian Blanaru si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Vlad Nicolae Nedelcu    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 249 din 23 iunie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

20

Împotrivă

1

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 249 din 23 iunie 2017