Hotărârea nr. 248/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015-2030 Iași Zona Metropolitană


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2030 Iași Zona Metropolitană

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

23.06.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Protectia Mediului Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 56648/30.05.2017, întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile art. 13, lit. ”a” și ”b”, art. 46A1, lit. ”e”, art. 59, lit. ”b” și ale art. 60, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014 -

2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2030

Iași Zona Metropolitană, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de

Dezvoltare Urbană 20115-2030 Iași Zona Metropolitană se va realiza după cum urmează:

1.    Elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă se va realiza în cadrul Direcției Generale Tehnică și Dezvoltare.

2.    Monitorizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă ale unităților administrativ-teritoriale din Zona Metropolitană Iași - Asociația Zona Metropolitană Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Asociației Zona Metropolitană; Direcției Generale Economică și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare; Asociația Zona Metropolitană; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Vlad Nicolae Nedelcu    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 248 din 23 iunie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 248 din 23 iunie 2017