Hotărârea nr. 247/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a

acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

23.06.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 62863/19.06.2017 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere Ordinul 3114/26.05.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, numărul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, conform Anexei nr. 1 - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Municipiul Iași - lider de proiect - Partener 1 și Spitalul Clinic de Recuperare Iași - Partener 2, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat nr. 63031/19.06.2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa nr. 2).

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, în cuantum de 18.973.744,25 lei (inclusiv T.V.A.) (Anexele nr. 3, 4, și 5).

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Iași în numele și pe seama parteneriatului, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 249.476,60 lei (inclusiv T.V.A.), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 374.485,35 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al

UAT Iași.

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași și al Partenerului.

Art. 8. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 10 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Proiecte Europene; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Vlad Nicolae Nedelcu    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 247 din 23 iunie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 247 din 23 iunie 2017