Hotărârea nr. 245/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VLĂDICENI T133, NUMĂR CADASTRAL 139447, întocmit în vederea construirii de locuinţe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VLĂDICENI T133, NUMĂR CADASTRAL 139447,

întocmit în vederea construirii de locuințe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

23.06.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ; Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2204 din 28.07.2015;

Având în vedere cererea nr. 65775 din 22.06.2016 prin care domnii

HOLERCĂ NICUȘOR si HOLERCĂ ANDREAS solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA VLĂDICENI T133, NUMĂR CADASTRAL 139447, întocmit în vederea construirii de locuințe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 507 din 06.04.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în

sedinta din 31.03.2017;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 45/PUZ/2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 134 din 14.06.2017;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 61345 din 14.06.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, ZONA VLĂDICENI T133, NUMĂR CADASTRAL 139447, întocmit în vederea construirii de locuințe individuale pe teren proprietate privată persoană fizică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 3000,00 mp, deținută de domnii HOLERCĂ NICUȘOR si HOLERCĂ ANDREAS conform actului de adjudecare din dosar nr. 116/A/2012 din 07.06.2016.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse - UTR: LC - Locuințe individuale si

anexe;

•    regim de construire: se propune parcelarea amplasamentului si clădirile vor fi dispuse izolat sau cuplat;

•    funcțiuni predominante: locuinte individuale si functiuni complementare locuirii (anexe, magazii, garaje, sere) cat si instalatii si constructii aferente instalatiilor;

•    utilizari permise cu conditionari: se admit functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca suprafata acestora su nu depaseasca 100 mp ADC, sa nu genereze transporturi grele si sa nu afecteze linistea, securitatea si salubritatea zonei;

•    H max = 8,0 m masurat de la CTN la coama si Hmax.=7,00 m la cornisa, regim de inaltime Sp+P+M;

•    POT max = 35%;

•    CUT max = 0,8 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 3,00 m ( de la limita de proprietate) si 7,50 m din axul drumului de acces DE 4721/7;

•    retrageri minime față de limitele laterale: cladirile anexe (garaje, magazii) se vor retrage la o distanta de minim 1,0 m de la limita de proprietate- pe laturile spre vecini nuse prevad ferestre „de vedere”; locuintele se vor retrage de la limita vesticala o distanta de minim 2,0 m si respectiv 8,0 la limita estica (1,0 m fata de limita de proprietate a fiecarei parcele si in cei 7,0 m se va realiza o aleea pietonala si auto de acces in incinta).

•    retrageri minime față de limita posterioara: locuintele se vor retrage la distanta de 2,0 m de la limita de proprietate propusa ale parcelelor - ultima locuinta se va retrage de la limita de nord cu o distanta de 3,0 m si respectiv 2,0 m fata de limita de sud a parcelei ;

•    circulații și accese: din drumul de acces DE 4721/7;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte individuale.

Art. 4. In conformitate cu Plansa U4 (Situatia juridica a terenurilor), terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al municipiului Iasi, cu acordul proprietarilor. In acest sens, se va prezenta de catre proprietari, cartea funciara in care sa fie inscris drumul (calea de acces), documentatia cadastrala aferenta, oferta de donatie care va fi supusa aprobarii (acceptarii) Consiliului Local Iasi si se va incheia actul de donatie in forma autentica cu suportarea costurilor taxelor notariale de catre proprietari.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi; HOLERCĂ NICUȘOR si HOLERCĂ ANDREAS, IAȘI si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Vlad Nicolae Nedelcu    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 245 din 23 iunie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0


35%

0,8

2,5

8,0


1

4

3

2


Proprietate Holercă Nicușor și Holercă Andreas ■S,erm-“7000,0 mp.

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafață construcții: anexa / locuințe

57.0

1,9

1 050,0

35,0

-Suprafață circulații: alei, trotuare, parcare

615,0

20,5

1 274,6

42,49

'Suprafață spații libere neamenajate /amenajate

2 328,0

77,6

600,0

20,0

Suprafață teren - redimensionare stradă

0,0

0,0

75.4

2,51

T otal suprafață1P.U.Z

3 000,0

100

3 000,0

100


-/

11

vST

\c' ‘AW+r

/a' /

-X-c—

Specificație;UNIOI

DIR


SI


URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonal


Ca urmare a cererii adresate de HOLERCA NICUȘOR si HOLERC^ in municipiul Iași, Stradela Plopii fara sot nr.5, înregistrată la 22.06.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2<f0Pw~ivind ar teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se'


pentru Planul urbanistic zonal întocmit în ved pe teren proprietate privată persoane fizice, ZO CADASTRAL 139447;

Inițiatori: domnii HOLERCĂ NICUȘOR si HOL Proiectant: Birou Individual de Arhitectur


Specialist cu drept de semnătură RUR: Amplasare, delimitare, suprafață zona NUMĂR CADASTRAL 139447;

Suprafața terenului studiatzbrin HOLERCĂ NICUȘOR si HOLERC. 116/A/2012 din 07.06.2016. Prevederi PUG - R.L.U. aprobate


M u nteănuyloa n

iță în P.U.Z.: Iași, ZONA VLĂDICENI T133,


UTR: AI3-zona unitati

•    H max: înălțimea

•    POT max : 50%

•    CUT max : 4,

Prevederi P.U.Z.

•    regiț^T^le con
facturiere si unitati terțiare industriale; a depăși 9,0 m;e - UTR: LC - Locuințe individuale si anexe; se propune parcelarea amplasamentului si clădirile vor fi t;

mante': locuințe individuale si funcțiuni complementare locuirii maga'zri,"tiraje, sere) cat si instalații si construcții aferente instalațiilor; permise cbrconditionari: se admit funcțiuni comerciale si servicii

le cu condiția ca suprafața acestora su nu depaseasca 100 mp ADC, sa genef^zeTransporturi grele si sa nu afecteze liniștea, securitatea si salubritatea 2i;

ax = 8,0 m masurat de la CTN la coama si Hmax. = 7,00 m la cornișa, regim de Itime Sp+P+M;

max = 35%;CUT max = 0,8 mp.ADC/mp.teren;

retragerea minimă față de aliniament = 3,00 m ( de la limita de proprietate 7,50 m din axul drumului de acces DE 4721/7;

retrageri minime față de limitele laterale: clădirile anexe (garaje, m^bzii) )r retrage la o distanta de minim 1,0 m de la limita de proprietate- pe lăturx vecini nuse prevăd ferestre „de vedere"; locuințele se vor retrage de la li vesticala o distanta de minim 2,0 m si respectiv 8,0 la limita estica (L^O m fe limita de proprietate a fiecărei parcele si in cei 7,0 m se va realiza o aleea pietonala si auto de acces in incinta).

retrageri minime față de limita posterioara: locuințele se vor retraț 2,0 m de la limita de proprietate propusa ale parcelelor - ulti retrage de la limita de nord cu o distanta de 3,0 m si respe limita de sud a parcelei ;

circulații și accese: din drumul de acces DE 4721/ echipare tehnico-edilitară: zona este echipata partiă îhutilitati


In ședința din data de 29.03.2017 a Comisiei tehnice de ami și urbanism a fost analizata documentația urbanistica iar in data fost avizata favorabil.Prezentul aviz este valabil numai împreună cu plap    lamentări anexată și vizată

spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspuntkf-ientru exaitifc^ț^â Platelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectuL^zentulur^viz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind ^r^najar^ateritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și pbaț^fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

tării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se fcu obligativitatea respectării întocmai a


Prezentul aviz este valabjl certificatului de urbar PRIMĂRIA MUNICIPII


miterii sale pe toată durata de valabilitate a 8.07.2015 (valabil pina la 28.07.2017) emis de

Alexandru Florin MUSTIATAROMANIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Ffr- /C.C6\Za


Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași Tel.: 0232 -235100:    Fax:0232-210336; www.icc.ro

sjuwiarat i Ati


CENTRUL < INty

Nr. 14765/385U/    . ^.2017


Intrare /ieșire nr._/?

Ziua QiS Luna G& An


Sa ACătre,

HOLERCĂ NICUȘOR ȘI HOLERCA ANDRE

KN\L UNIC NR. ....<CT....../P.U^/201cu respectarea condițiilor impuseprîh^vize

Denumire: P.U.Z.-Construire locuințe individuale, anexe

proprietate, situat în municipiul Iași, zona VlădicenîȚ St=3000 mp.

Elaborator : B.I.A. MUNTEANU IOAN Dosar nr. : 14765/385U/24.05.2016 Beneficiar : HOLERCĂ NICUSOR SI HOLERC;

irejmuire teren 'T33, NC 139447,Se constată că documentația a fost elaborată în ctxțfohpitate c<ij?reyederile:

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritpftujui și^urbonismul, cu modificările și completările ulterioare;

Legii 50/1991 privind autorizarea executățfîTuițrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobareaj^ulambnțuîbfgeneral de urbanism, republicată în 2002: Ghidului GM-010/2000. aprobat cuGrdîiruLAJLPA^fmr/176/N/2000.

Consiliul Local al Municipiului laș publicului afectat de propunerea P.U.Z. în Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010, publicat în M

Anexăm planșa ..ReglemÎntocmit, CâjHjt s

îmi asum rdyioi twtatca penmiJiindamentarea. corectitudinea, legalitatea întoc rinacestCiînscris oficialin subordine, va asigura informarea și consultarea spre dezbatere în plen, în conformitate cu prevederile îcial al României, partea 1, nr. 47/19.01.2011. nificare“ vizată spre neschimbată

SECRETARU J JUDEȚULUI,Imi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului.

ARHITECT ȘEF,

Ana Maria iÎRZIU

îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității. în solidar cu întocmitorul înscrisului.

ȘEF SERVICIUxU.Â.T.,

Anca MIHĂIL^SCU

SERVICIUL JURȚdI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Cons. Juridic Răzvan CRISTEA

îmi asum în totalitate responsabilitatea corecti legalității. în solidar cu întocmitorul înscris


Nr.


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 45, lași, RO-700064 telefon: 0232-267828; fax: 0232-267837, Web: www.phmaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


65775 din    2017


AVIZ COMISIE DE URBANISM


La solicitarea nr. 65775 din 22.06.2016 depusa de HOLERCĂ NICUȘQR'sXHOLERCA ANDREAS cu domiciliul in jud. IAȘI, municipiul IAȘI, STRADELA PLCPHFARA SOT nr. 5,

\ va comunicam ca in ședința Comisiei de urbanism din data de 31.03.2017/documentatia de


urbanism PUZ pentru:

Construire locuințe individuale pe teren proprietate/ ZONA VLĂDICENI T133, NUMĂR CADASTRAL 139

S-A


In urmatoa- cu respectarea condițiilor din ayf conținutului cadru al Planului p nr.176/ N/ 2000, indicativ GWL010-20te conform metodologiei de elaborare și , aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T.
VICEPRIF

ABRIELBARAăAGIU


OMISIE,

NU CORNELIU PAULAchitat taxa Comisie de Urbanism


lei, cu chitanța nr.


S(A,Munteanu loan -


Autorizație O A R nr.18 din 03.10.2002 C.I.F. 22887656. Tel


m. 0744 687 31 S.


ULAMENT F^EISIT F».U.i


LOCAL. DlCAPITOLUL. I - DISPOZIȚII GENERA)

I.Rolul regulamentului local de urbai

•    Regulamentul Local de Urbanism aferent PlanulukUrban'tstic'^h.aM^^^intă documentația de bază în aplicarea prevederilor dinKU.Z., având caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare\laNȚiodut\jJe^imlizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor de pe terîîoriuhocalităților.

•    Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de UrbanisrrNștJht obligatorii la autorizarea executării construcțiilor de pe întreaga suprafață de7teren ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal.

•    Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanii mal, Regulamentul Local de


Urbanism constituie act de autoritate al admi


2. Baza legală a elabo

La baza elaborării Regulamentului Lo Zonal, stau:

•    Regulamentul General de Urbanis H.G.R. 525/ 1996 cu modificările


•    Ghidul de elaborare și aprobare a 2000, aprobat prin Ordin M.L.jî

•    Ghidul de elaborare a co 2000, aprobat prin Ordin

•    prevederile cu caracter
ontinuare R.G.U.) aprobat prin are,

mentelor Locale de Urbanism - GM 007/ l/^QQO,

Planului Urbanistic Zonal - GM 010/ £J/ 2000,

cuprinse în Regulamentul General de neral al municipiului lași.


3. Domeniu

Elementele de1 exclusiv la terenuWitua beneficiar Holer Referință deli existe^e) din■ oare

le PLANULUI URBANISTIC ZONAL se referă ntravîtafiul municipiului lași, zona Vlădiceni, NC 139 447, și Holercă Andreas, și se aplică Unității Teritoriale de uncte roșii și albastre (de pe limitele de proprietate


fentări urbanistice U2.
- REGULI DE BAZA PRIVIND OCUPARE A TERENURILOR guTi ou privire la păstrarea integrității lui șXprotejarea patrimoniului natural și ruit

necesară impunerea de reguli cu privire la : terenuri din extravilan, ifețeTiwădurite, resursele subsolului, resurse de apă și platforme meteorologice, cu valoăre peisagistică, zone naturale protejate și zone construite protejate, așa sunt definite prin articolele : 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din R.G.U., întrucât zona nu ine astfel de situații.
Autorizație O.AR. nr.18 din 03.10 2002 G I F. 22887656. Tel.m. 0744 687 315.


y ^Autorizarea executării construcțiilor și a amenjărilor pe terenurile eetîficabile din intravilan este permisă pentru funcțiunile și în condițiile stabilite de lege și oe prezentul Regulament.

Măsuri de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subters

•    colectarea și îndepărtarea reziduurilor și protecția sanitară a solului se

-    îndepărtarea apelor uzate/ menajere prin rețeaua de canalizare a municif

-    interzicerea răspândirii neorganizate direct pe sol (incinte, străzi) a deșet uzate,

-    precolectarea rezidurilor menajere și stradale în recipiente bună stare, amplasate în condiții salubre, în spații amenajat^ lor periodică ;

•    alimentarea cu apă potabilă a construcțiilor se va fac

-    rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului lașî

Rețelele de distribuție municipale sunt protejate prin

-    instituirea zonelor de restricție conform reglementărilor în ■

-    asigurarea unor cantități minime de apă potabilă pentru a publice: 50 I / om / zi - instalații locale și 100 I / om / zi - instalații centrale,

-    asigurarea unui necesar minim de apă potabilă corespunzător unui consum de 12 ore, în caz de calamitate,

-    întreținerea și buna funcționare a instalațiilor lobale c    tare cu apă,

-    interzicerea racordării rețelei de apă ^rot^bilă cturețc    Mestinate altor scopuri.

5. Reguli cu privire la apărarea interesului p

Nu este necesară impunerea naturale, expunerea la riscuri tehnol tehnologice, așa cum sunt definite pri nu conține astfel de situații.

Autorizarea executării cortstru

-    care, prin dimensiunile și » depășesc posibilitățile finan investitorilor interesați sau ca' interzisă,anț^ construcțiilor și

in

regulî'Xu'"privire la : expunerea la riscuri construcțîbsu funcțiuni generatoare de riscuri lele : 10, 11 și 12 din R.G.U., întrucât zonaresupun cheltuieli de echipare edilitară ce ale administrației publice locale ori ale îază de fonduri de la bugetul de stat este

ealabil, prin contract, a obligației efectuării, în


parte sau total, a lucr; (conform articolulu

-    se face cu con dominantă a z funcțiune do propri^J

-    în funcți prezențplre ulterio

-    se


-    poate fi condiționată are edilitară aferente, de către investitorii interesați compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea •-o documentație de urbanism, sau dacă zona are o caracterizată de țesut urban și conformare spațială destirtațisracestora în cadrul localității sunt prevăzute în anexa nr. 1 la lament apfeoat prin H.G. nr. 525 din 1996, cu modificările și completările conrom^Ttjcolului 14 din R.G.U.);

cu condîția/ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita


supenqarâ    bilită conform anexei nr. 2 la prezentul regulament aprobat prin H.G.

525 ckj    96, cu modificările si completările ulterioare (conform articolului 15 din

■); '

terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru area de lucrări de utilitate publică, este interzisă,

lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentației de urbanism sau de jare a teritoriului, aprobată conform legii (conform articolului 16 din R.G.U.).

Autori;


IVI li nteanu loan —

:ati© O.AR. nr.18 din 03.10.2002. C.I.F. 22887656. Tel.m. 0744 687 315.


no-

6.S Rjeguli de amplasare

giratorii


și retrageri

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condiții recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. prezentul regulament aprobat prin H.G. nr. 525 din 1996, cu modificările și/Cc âri ulterioare (conform articolului 17 din R.G.U.).

în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al specialitate ale administrației publice, conform articolului 18 din R.G.U..

în sensul prezentului Regulament, prin zona drumului public șeînțșlege fâșiile de sigurață și fâșiile de protecție.

Autorizarea executării construcțiilor cu diverse respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate

Nu este necesară impunerea de reguli cu priv navigabile existente și cursuri de apă potențial navigabile; din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R aeroporturi; așa cum sunt definite prin articolele : 19, 20, 21 nu conține astfel de situații.AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚĂ DE AL Autorizarea executării construcțiilor se fa

aliniere prevăzut în documentațiile de urbanism conform art. 23 din R.G.U.. Aliniamen^jȚkste linnita (limita de proprietate).

Față de aliniament construcțiile pglȚi aTnplăsate: - retras de aliniament.


DISTANȚE MINIME OBLIGATORII LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI Autorizarea executării distanțele minime obligatorii f Civil,


cu asigurarea distanțelor celelalte laturi, stabilite pg_baza a R.G.U.) si respectarea/doadîîfekde nr. 119/2014 .

de căi ăi ferate mplasarea față de întrucât zonaării regimului de e urbanism, cel privat


tâ; permisă numai dacă se respectă laterale și posterioare conform conform Cod

are intervențiilor în caz de incendiu pe


ității teritoriale de pompieri (vezi art. 24 din 1ora 30 minute/ zi conform Norma Ord.M.S.


sȚRUCȚIILOR


ACEEAȘI PARCELĂ. DISTANȚE MINIME
AMPLASAREA OBLIGATORII

Distanței Tntre clădirîtejfe pe aceeași parcelă trebuie să fie suficiente pentru a permite jntreținefea âGestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare și să nu rezulte XrteQnventeqreS^gate de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de. sîtuatîbde urger.

privire la asigurarea acceselor

^area executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de i ces la Mimurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. ^racteristicilMacceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor ^stingere a incendiilor. în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.

Numărul și configurația acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform <eTpr. 4 la prezentul regulament aprobat prin H.G. nr. 525 din 1996, cu modificările 16

JkO ►O c a

5    .

£% și completările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se va face conforfhsavizului și autor&ației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora/ (GQnform *C/ Oracolului 25 din R.G.U.)


Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinații în sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile d pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, p precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere pubț obiceiului. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice articolului 26 din R.G.U.)


8. Reguli cu privire la echiparea

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai" racordării de noi consumatori la rețelele existente în zonă.

Lucrările de modificare și/ sau racordare a rețelelor edilitates£ vor realiza de către beneficiar, parțial (împreună cu alți proprietarijdinzonă și cu administrația locală -primăria) sau în întregime, după caz, în condițiije contractelor încheiate cu autoritățile competente.

Rețelele tehnico- edilitare aflat proprietate publică a orașului, dacă le" ‘ * servit

9. Reguli cu privire la terenurilor pentru con

Se vor menține forma și dimen

Autorizarea executării cons clădirilor învecinate și a caracterului zort cu mai mult de două niveluri R.G.U.)


e permisă numai dacă aspectul lor exterior iază aspectul general al zonei, r/care, prin conformare, volumetrie și aspect eneral al zonei și depreciază valorile general itecturii, este interzisă, (conform articolului 32 din


Autorizarea executării nu contravine funcțiunii acest'

Autorizarea executării con exterior, intră în contradîcție^su as acceptate ale urbani R.G.U.)


ire la amplasarea de spații


1O. Reg veri

• Spații verz

^Autorizația'dedbpstruire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate$4n Tuncție dadbstinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la prezentotyegb^meqt aprobat prin H.G. nr. 525 din 1996, cu modificările și completările ulterior (

recomandarea pe suprafețele neocupate de clădiri și amenajări construite (cu cepțtapavelelor înierbate), să se asigure: nta rea cel puțin a unui arbore la fiecare 20,0 ml în zonele de protecție/ aliniament, |enajareâ\de spații înierbate, pavele înierbate și spații plantate conform fiecărui . din suprafața de teren (plantarea a cel puțin unui arbore la fiecare 200,0 mp).


5$

r r

Ss

•><


I w%

ri a


•> a *4

<A •f^’mPreJmu|r|

Se vor respecta următoarele reguli:

-    împrejmuirile se execută pe limita de proprietate, pe limita caii de acces parcele,

-    pe latura dinspre strada a proprietății, gardul va avea soclu și partea panouri transparente; accesul va fi rezolvat prin intermediul porților auto ș

-    gardurile dintre amplasament și proprietățile limitrofe vor avea s superioară din panouri opace .

CAPITOLUL III - ZONIFICARE RUNC

• Unități și subunități funcționale

Teritoriul studiat ce face obiectul P.U.Z.-ului are psvprafață de' 3000,0 Wp aflat în posesia lui Holercă Nicușor și Holercă Andreas. Aptasamentul esU situat/n partea de est a municipiului lași, în intravilan. întrucât zona nu a?6s^îferențe\lejomogenitate (relief, funcțional, circulație, etc.) ea se constituie într-o singufăAJhttate Teritorială de Referință: LC - locuințe individuale și anexe .

Reglementările zonei sunt cuprinse în planșele U2 (reglementari urbanistice -zonificare) și U3 (reglementări - echipare edilitarăj^Pe^baza acestui regulament se vor elibera autorizațiile de construire .


<??CAPITOLUL l\Z - f=*RE\AEDE UNITĂȚILOR Șl SUBU^TĂȚI
I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări/

-    locuințe individuale,

-    funcțiuni complementare locuirii (ane

-    instalații si construcții aferente instalatiiloARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI A Sunt admise cu condițl

-    se admit funcțiuni comerciale și să nu depășească 100/&-mp<Adc, liniștea, securitatea și salubrita

-    instalații de stocare si utilizări eoliene, pământ - jefiergfe geoterrrîNDIȚIONĂRI utilizări:

ifesionale cu condiția ca suprafața acestora enereze transporturi grele și să nu afecteze

țergiilor regenerabile (soare - panouri, vânt - turbine i, și altele asemenea), dacă nu crează disconfort.


ARTICOLUL 3 /Sunt int'

-    funcțiuni

-    servicii p impo polu

-    acILIZĂRUNTERZISE isfesurmătoarefe utilizări: mercîî .

ejdepășesc suprafața de 100,0 mp Adc, generează un trafic de' ine și mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, producroductive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat vehicole mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru ozitarb^șiproducție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate, ■trucții prdVizorii de orice natură,

ozitare en-gros,

pozitări de materiale refolosibile,

rme de precolectare a deșeurilor urbane,


bsp A 3

II


Arh/fn •'a-’4' aL,f


0744 687' 315.

V - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sâfr toxice, '-ăefBZitciți care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circufațiU~ publice sau din instituțiile publice,

-    autobaze și stații de intreținere auto,

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publijî construcțiile de pe parcelele adiacente,

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe par£ vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELE DIMENSIUNI)

-    se propune parcelarea amplasamentului,

-    clădirile se pot dispune în regim de construire izolat sau

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIA^

-    clădirile se vor dispune retras de la limita de proprietate propusă

-    clădirile se vor dispune retras de la axul DE 472V^ CLLminim 7,5 m,

conform planșei de reglementări urbanistice .    /

Construcțiile propuse se pot retrage cu( minin/distant|te menționate mai sus, însă se pot amplasa și la distanțe superioare celor merrcionatein funcție de amenajările propuse și de necesitățile volumetrice șîfunbtionale . \    /ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA C POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform planșei de reglementări urb

-    clădirile anexe (magazii, garaje, etc) sâ , la o distanță de minim 1,0 m ,

-    clădirile locuințe se vor retr.

2,0 m și respectiv de minim minim 1,0 m față de limita rămași se va realiza un drum cu pavele eco),

-    ultima locuință se respectiv minim 2,0

-    celelalte 4 locui 2,0 m față de lim


trage de la limitele laterale de est și vest se prevăd ferestre “de vedere”, itele'lâterale de vest la o distanță de minim ele de proprietate laterale de est (din care 'opusă a fiecărei parcele, iar în cei 7,0 m 'ă/betonată si asfaltată , si cealaltă banda din


la limita de nord cu o distanță de minim 3,0 m, e proprietate propusă la sud a parcelei, retrage"je la limitele de nord și sud la o distanță de minim etate propuse ale parcelelor.


SAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI


ARTK PARC!

- distantel&xdifttce clădkjfă de pe aceeași parcelă vor respectarea punctului 6 din prezentuLRegutameqt (referitor la reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii), minira2,p m pentrtN^istructii izolate si 0,0 m pentru construcțiile cuplate .

ARTWLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

ircuiațiiife\în interiorul și exteriorul amplasamentului se vor rezolva conform ativeîdKșiTegislației în vigoare,

ela esteconstruibilă dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,5 m lățime circulație publică, în mod direct,

cesele (intrarea și ieșirea) pe proprietate se vor realiza prin porți auto și pietonale .■Ș * Munteanu Io an - Birou indii

Arttorizatie O.AR. nr.18 din 03.10.2002. C.I.F. 22887656. Tel.m 0744 687 315


tk?

3 ft

1 yemen iu lui public, în parcări și/ sau garaje,


Tji$OLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR staționarea autovehiculelor se va face în interiorulamplasamentului/ PKafara


-    se propune cuplarea lor într-un spațiu comun pentru toate locuințele,

-    accesul într-o parcare situată lângă un drum public se va asigura proprietății și nu direct din circulația publică,

-    parcările/ garajele vor avea în total minim 10 locuri (2 locuri pentru fi unifamilială, conform pct. 13 din H.C.L. a municipiului lași nr. 425/2007).

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILC

-    se pot propune construcții cu volumetrie atipică, ce determină /ei mari în comparație cu numărul de niveluri,

-    înălțimea maximă a clădirilor locuințe nu va depăși 8,0ȚRfl;hcoamă/ la C.T.N. (cota terenului natural); regim de înălțime Sp+P+M

-    înălțimea maximă a clădirilor anexe nu va depăși 4,5 m (la câ? ^tic), calculată de la C.T.N. (cota terenului natural); regim de înălțime Sp+P .
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂ

-    clădirile se vor integra prin localizare, di caracterul general al orașului,

-    se vor utiliza materiale de bună calitate>cu te

-    construcțiile vor avea acoperiș tip șarpantă și/ sa volumetrice și funcționale,

-    anexele vizibile din circulațiile public^?sp vP nponiza ca finisaje și arhitectură cu clădirile principale.nios studiate,

a/în funcție de necesitățileARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHI

-    se recomandă ca racordarea burlanelor" trotuare pentru a se evita prod

-    se va asigura în mod speci posibil, în rețeaua de canaliz
DILITARĂ

alizarea pluvială să fie făcută pe sub


-    pentru toate racordurile se va structura geotehnică a terenului,

-    se interzice dispunereazvtzibiîâ a refetefor (acolo unde este


ARICOLUL 13 -Si - terenul liber rac trotuarelor, ternelor, înierbșrte, și plantatJBERE ȘTSPAȚII PLANTATE

sdupă realizarea construcțiilor și a: aldfl^^uto vșj£pfetonale, platfQrrhelor, ochiurilor de apă, etc, se vaamenaja cu spații

________    ,    arbuștî>cu respectarea punctului 10 din prezentul Regulament

(refertorls^reguli curnivire la amplasarea de spații verzi),

-    prin P.U.(4?^^ropjJne^acoperire cu spații libere plantate și înierbate de 20,0 % din suprafațaxterențwkproprfetate,

-    se propune realizarea unui spațiu de joaca comun pentru toate locuințele, amplasat conf6Tm planșei de reglementari urbanisticeÎMPREJMUIRI

ițele de^pr^prietate ale amplasamentului vor fi prevăzute cu împrejmuiri, dublate nu cu gard viu, având 1,7 m înălțime (alcătuit din soclu opac și panouri parente pe latura de S, spre drumul public) și 2,0 m înălțime (alcătuit din soclu și opace pe celelalte laturi) pentru asigurarea intimității locuințelor și descurajarea nilor,


•V *• O X,

f

Mf pul


Munteanu loan -


Autorizație O A Fi nr.18 din 03.10.2002. G I F. 22887656. Tel m. 0744 687 315.

•,’*y \ -^%e^pot realiza imprejmiri între parcele, de maxim 2,0 m înălțime , alcățdîtxdin soclu ^•cjT^Spac și panouri opace sau transparente , dublate sau nu de gard viu ,


-    se pot realiza imprejmiri între parcele și drumul privat, de maxim 1,7 m îr alcătuit din soclu opac și panouri opace sau transparente , dublate sau nu de^ard

III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENU

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.

-    P.O.T. maxim = 35,0% .

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERE

-    C.U.T. maxim = 0,80 .

ARTICOLUL 17 - MODIFICĂRI ALE P.U.Z.

Orice modificare a P.U.Z.- ului se face numai in

actualizarea sa și numai prin avizarea noii teme de proiectare în Primăriei Municipiului lași, și cu parcurgerea etapelor legale de aviz'


IV - RECOMANDĂRI

ARTICOLUL 17 - RECOMANDĂRI SPECIALE SAU IMOBILE ÎN ZONA P.U.Z. - ului.

Se vor întocmi studii geotehnicepentm toate I

se o atentie deosebita la realizarea sistemătizârtLterenuhj^

Distantele intre construcții si limrt^de praprjetate, respectiv distanțele față de

cele de pe propreitățile vecine; suprafețele amenăjat^xpoziția: acceselor, amenajărilor, construcțiilor; numărul locurilor de (parcare; pot vâna la autorizare cu respectarea avizelor obținute, și a R.L.U. al P.U.Z?ăprobat

în afara zonei edificabilexonfornKRKU. al P.U.Z., se pot realiza cornișe/ streașine, și pe limita de proprietate se va consKui gard; iar terenul se poate amenaja cu: spații înierbate, plantații/diverse,^^feksi rampe pietonale și/sau auto, platforme, terase, parcări, spațiu de jol^ă; instalațiiconstrucții aferente instalațiilor; și altele asemenea; toate cu respectarea OoquIuLCjvil.

Se vor respect£k'eeqdițiile\sî'Tepomendarile impuse prin studiul de impact prospectiv (înregistrat/ubn!KJo5Q5 dîrvT5.11.2016) realizat pentru acest P.U.Z.:

-    la realizarea acestei investitiTse^vor obține avizele/ acordurile specificate in certificatul de urbanism si ae vor respecta/recomandările cuprinse în avizele/ studiile de specialitate, /

-    realizarea lucrurilor de construcție numai cu agenti economici specializați și autorizați care sas:espeCte legislația demediu,

-    înainte^de^cap^^aTucrarilor, la solicitarea proprietarului si a executantului, se vor lua masuri deC^sigurareXracordurilor de instalații de către unitățile furnizoare si se vor instala Dupcî^ de racorctare pentru alimentarea cu energie electrica si apa, prevăzute in planjul/oe organizate al execuției,

-    seA/orlua masuripentru a impiedica accesul pietonilor si a personalului neinstruit in ona'santie.rului, prin prevederea de imprejrnuiri, intrări controlate, plăcute indicatoare,

^respecâareâxQormelor de protecție a muncii, se vor efectua instructajele specifice ghpețrale la IbcgPde munca,

arcursul execuției lucrărilor se vor lua toate masurile pentru colectarea selectiva a urilor pe categorii, transportul si depozitarea acestora in locuri special amenajate; ozitarea materialelor se va face in limita proprietății: printr-un management adecvat vbtkevita pierderile de substanțe, combustibili si uleiuri la nivelul solului,


ti a u

-    asigurarea funcționarii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali indicați de firmele constructoare (evitarea exceselor de viteza si incarcatura); utilajele,

'fgjtdutilitarele, etc, vor fi moderne/ performante, in acord cu reglementarile\UE\in domeniul protecției mediului,

-    adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcție de calitatea fi Catetei d^ rulare; se va urmări ca in timpul operațiilor de incarcare/ descărcare mijk staționeze cu motoarele oprite,

-    drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzător,

-    curatarea si intretinerea rigolelor din lungul drumurilor pentrt provenite din precipitații sau zăpezi,

-    realizarea de spatii de parcare,

-    amenajarea si intretinerea spatiilor verzi si a unei percep verzt str. Trei Fântâni (nord) si spre depozitele din apropiere (est),

-    amplasamentele platformelor destinate pentru depozitarearedipientetoL-d^ colectare selectiva a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanfadexninimum 10 m de ferestrele locuințelor, vor fi imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevăzute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinuteTmpemTănenta stare de curățenie,

-    toate activitatile vor fi planificate si desfășurate astfel/ncatimpactul zgomotelor sa fie redus; se interzice desfasurarea de alte-activitathdeca/oele specifice obiectivului,

-    activitatile de pe amplasament nu trebuita producgjțgomote care sa depaseasca limitele prevăzute in Ord. MS nr. 119 / 21.02>2014,\șrt>6, ST AS 10.009 / 1988 -Acustica urbana, unde este normat niveloS/e zgorbot exterior clădirilor si in STAS 6156 / 1986 unde este stabilit nivelul de zgomofinterior/

-    impotriva senzației de disconfort a bogmatiei prin pMducerea de eventuale zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a investitîdkoropuse, care afecteaza liniștea publica sau locatarii obiectivului sau cei adiapejTti acestuia se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât sa se incadrdzșnn normele din standardele in vigoare.

CAPITOLUL REFERINȚĂ

Se propune o

individuale si anexeȚI TERITORIALE DE

iorială de Referință (U.T.R.) LC - locuințe22