Hotărârea nr. 225/2017

HOTĂRÂRE privind transmiterea, fara plată, a 400 de scaune scoase din uz, către Orasul Harlau din Judeţul Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fara plată, a 400 de scaune scoase din uz, către Orasul

Harlau din Județul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 23 iunie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 61159/14.06.2017, intocmita de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere H.G. nr. 841/23.10.1995 modificata si completata prin H.G.nr. 966/1998 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;

Având în vedere adresa nr. 29535/15.03.2017 a Orasului Harlau;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba transmiterea, fara plata, a 400 scaune scoase din uz de la Stadionul Emil Alexandrescu, către orasul Harlau din Județul Iași.

Art.2. Bunurile menționate la art. 1, vor fi predate către Orasul Harlau pe bază de proces - verbal.

Art.3. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului lasi; Directiei Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Direcției Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu;Orasului Harlau si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea in aplicare a acestei hotarari va fi asigurata de catre: Directia Generala Economica și de Finanțe Publice Locale; Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Directia Exploatare Patrimoniu;Orasul Harlau.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier

Vlad Nicolae Nedelcu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 225 din 23 iunie 2017

2 / 2 la H.C.L. nr. 225 din 23 iunie 2017