Hotărârea nr. 221/2017

HOTARARE privind modificarea Statului de functii al Poliţiei Locale Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTARARE

privind modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 23 iunie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999(r2) -Statutul funcționarilor publici, completata si modificata;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul general adjunct al Poliției Locale Iași;

Având în vedere Raportul nr. 7077/08.06.2017 incheiat la finalizarea examenului de promovare in grad a functionarilor publici din cadrul Politiei Locale Iasi, desfasurat in perioada 26.05-06.06.2017;

Având în vedere prevederile H.C.L. Iasi nr. 56/25.02.2011 privind infiintarea Politiei Locale Iasi, incepand cu 01.01.2011 ;

Având în vedere HCL Iasi nr.372/2016 si HCL Iasi nr. 95/2017 prvind aprobarea, respectiv modificarea Statului de functii al Politiei Locale Iasi ;

Având în vedere prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organiarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, completata si modificata ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r)- Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei locale ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transformarea a 26 de funcții publice de execuție, prin promovarea in grad a titularilor lor, cat si modificarea corespunzatoare a Statului de funcții al Poliției Locale Iași, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre se va comunica:Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane, Politiei Locale Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Politia Locală Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Vlad Nicolae Nedelcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 221 din 23 iunie 2017

2 / 2 la H.C.L. nr. 221 din 23 iunie 2017