Hotărârea nr. 218/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal local, conform art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal local, conform art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 23 iunie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Activitatea de Impozite si Taxe Locale inregistrat sub nr. 110021/14 iunie 2017;

Avand in vedere adresa nr. 54973/25.05.2017 emisa de Serviciul Informatizare;

Avand in vedere art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;

Avand in vedere Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordinul M.D.R.A.P. nr. 3097/24.11.2016 pentru aplicarea art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile

si completarile ulterioare;

1 / 7 la H.C.L. nr. 218 din 23 iunie 2017

Avand in vedere Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba emiterea de catre organul fiscal local a actelor administrative fiscale si procedurale care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal local, conform prevederilor art. 46 alin.(8) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in Anexa nr. 1.

Art.2. Se aproba mijloacele electronice prin care se poate realiza comunicarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local, conform art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

-    fax;

-    e-mail (casuta postala electronica).

Art.3. Se aproba procedura de comunicare a actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prevazuta in Anexa nr. 2.

Art.4. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului lasi; Directiei Generale Economica si Finante Publice Locale - compartimentele de specialitate cu atributii de administrare a impozitelor si taxelor locale, Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare - Serviciului Informatizare, Directiei Arhitectura si Urbanism -Serviciului G.I.S. Cadastru, altor Directii si serviciilor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.6. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de: Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale - compartimentele de specialitate cu atributii de administrare a impozitelor si taxelor locale, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare - Serviciul Informatizare, Directia Arhitectura si Urbanism -Serviciul G.I.S. Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Vlad Nicolae Nedelcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 218 din 23 iunie 2017

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 218 din 23 iunie 2018

Lista actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal local:

1. Titlu executoriu;

2. Somatie;

3. Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii;

4. Instiintare privind stingerea creantelor fiscale;

5. Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;

6. Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti;

7. Decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti;

8. Instiintare de compensare;

9. Instiintare de restituire;

10.Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, in temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

11.Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, in temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

12.Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice;

13.Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice;

14.Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice;

15.Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice;

16.Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice

17.Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane juridice;

18.Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate;

19.Decizie de impunere privind creantele datorate bugetului local in urma inspectiei fiscale;

20.Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;

21.Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;

22.Decizie de instituire a masurilor asiguratorii;

23.Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii;

24.Adresa de infiintare a popririi;

25.Adresa de infiintare a popririi asiguratorii;

26.Instiintare privind infiintarea popririi;

27.Proces-verbal de constatare a contraventiei;

28.Nota de plata;

29.Extras de rol;

30.Aviz de inspectie fiscala;

31.Invitatie;

32.Instiintare proivind stingerea creantelor fiscale;

33.Certificat de nomenclatura stradala si adresa;

34.Proces-verbal privind cheltuielile de executare silita;

35.Proces-verbal de constatare si declarare a insolvabilitatii;

Actele administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva sunt valabile si opozabile contribuabililor sau tertilor fara semnatura olografa si stampila conducatorului fiscal, iar in cazul actelor comunicate prin mijloace electronice la distanta (e-mail), vor purta semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat al organului fiscal local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier

Vlad Nicolae Nedelcu

Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 218 din 23 iunie 2018

Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanta:

2.1. In cazul organului fiscal local din cadrul D.G.E.F.P.L., mijloacele electronice prin care se poate realiza comunicarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local sunt urmatoarele:

- fax;

- e-mail (casuta postala electronica);

2.2. Comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local se poate realiza doar daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) Organul fiscal local detine un certificat calificat;

b) Contribuabilul persoana juridica detine un certificat calificat;

c) Contribuabilul se obliga sa transmita un e-mail de confirmare a primirii actelor

administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local, in cel mult 3 zile lucratoare de la primire.

2.3. Actele administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local se considera comunicate si in cazul in care contribuabilul nu indeplineste conditia prevazuta la punctul 2.2 lit. c), dar se indeplineste procedura prevazuta la punctul 2.10.;

2.4. Pentru a putea utiliza mijloacele electronice de transmitere a actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local, contribuabilii trebuie sa opteze, pe baza unei cereri adresate organului fiscal local, prin indicarea, dupa caz, a numarului de fax, a adresei de e-mail, pentru mijloacele de comunicare prevazute la punctul 2.1. si sa detina un certificat digital calificat, pentru comunicarea prin e-mail;

2.5. Cererea prevazuta la pct. 2.4., se depune, in scris, personal, la registratura organului fiscal local si va contine inclusiv adresa de corespondenta a contribuabilului. Organul fiscal local comunica, in scris, contribuabilului luarea in evidenta a solicitarii si data de la care comunicarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

2.6. In cazul in care contribuabilul a optat pentru unul dintre mijloacele de transmitere la distanta prevazute la punctul 2.1., acesta isi asuma raspunderea pentru asigurarea mentenantei echipamentelor proprii prin care se realizeaza primirea informatiilor, precum si pastrarea confidentialitatii credentialelor utilizate. Organul fiscal local nu raspunde pentru interceptarea informatiilor transmise prin mijloacele de transmitere la distanta prevazute la punctul 2.1. de catre persoane neautorizate.

2.7. Contribuabilii pot opta pentru modificarea sau renuntarea la comunicarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local prin mijloace electronice, pe baza de cerere, in scris, depusa la registratura organului fiscal local; organul fiscal local comunica in scris conribuabilului luarea in evidenta a solicitarii si data de la care comunicarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice de transmitere la distanta, pentru care a optat. In cazul renuntarii la utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta, organul fiscal local comunica, in scris, contribuabilului data de la care se utilizeaza celelalte forme de comunicare prevazute de lege.

2.8. Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta furnizate de catre organele fiscale locale sunt gratuite.

2.9. Comunicarea prin fax

Comunicarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local se realizeaza de catre acesta la numarul de fax indicat de catre contribuabil. Comunicarea se considera realizata la data si ora raportului de transmitere emis de catre fax-ul de pe care s-a realizat comunicarea. Raportul de transmitere reprezinta dovada comunicarii. Raportul de transmitere se arhiveaza electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

2.10. Comunicarea prin e-mail

Comunicarea prin e-mail a actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local se realizeaza de catre acesta la adresa de e-mail indicata de contribuabil. Comunicarea se considera realizata la data primirii unui e-mail de confirmare, de pe adresa de e-mail unde a fost transmis actul administrativ fiscal si procedural emis de organul fiscal local. In cazul persoanelor juridice, e-mailul de confirmare trebuie sa fie insotit de semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat.

Confirmarea de primire trebuie comunicata de contribuabil in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea e-mailului. In cazul in care contribuabilul confirma primirea, data comunicarii este data transmiterii de catre contribuabil a e-mailului de confirmare.

In cazul in care contribuabilul nu transmite e-mailul de confirmare a primirii, actul administrativ fiscal si procedural emis de organul fiscal local se considera comunicat dupa expirarea unui termen de 15 zile calendaristice, calculat de la data comunicarii emailului de catre organul fiscal local. In aceasta situatie organul fiscal local intocmeste un proces-verbal de comunicare care se semneaza cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat sau in format fizic, cu semnatura olografa.

Confirmarea de primire, respectiv procesul-verbal de comunicare se arhiveaza, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

2.12. Confidențialitatea și acordul contribuabilului cu privire la prelucrarea

automată a datelor cu caracter personal

Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile prezentei proceduri.

Acordul contribuabilului pentru folosirea datelor sale personale în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare electronică se consideră a fi implicit prin înregistrarea la organul fiscal local a cererii de comunicare prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale și procedurale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier

Vlad Nicolae Nedelcu

7 / 7 la H.C.L. nr. 218 din 23 iunie 2017