Hotărârea nr. 215/2017

HOTĂRÂRE privind mandatarea Societății Compania de Transport Public Iași S.A. să depună în numele și pentru Municipiul Iași, oferte pentru achiziția de tramvaie rulate


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Societății Compania de Transport Public Iași S.A. să depună în numele și pentru Municipiul Iași, oferte pentru achiziția de tramvaie rulate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane, înregistrat sub nr. 56530 din 30.05.2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Avand in vedere că Municipiul Iași are calitatea de unic acționar la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă mandatarea Societății Compania de Transport Public Iași S.A. să depună, în numele și pentru Municipiul Iași, oferte pentru achiziția de tramvaie rulate la autorități administrative din Germania orașul Mulheim și orașul Essen.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Juridice, Direcției Generale Economică și Finanțe Publice Locale, Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Juridică, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Societatea Compania de Transport Public Iași S.A..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 215 din 31 mai 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

8

2/ 2 la H.C.L. nr. 215 din 31 mai 2017