Hotărârea nr. 21/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de contractare a serviciilor sociale în municipiul Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului de contractare a serviciilor sociale în municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relații Comunitare si Politici Publice;

Având în vedere adresa 394 din 15.11.2016, transmisă de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv punctul de vedere privind înființarea unui compartiment privind contractarea serviciilor sociale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292 din 20 decembrie 2011 privind asistența socială,

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind calitatea serviciilor sociale, cu normele sale metodologice prevăzute de HG 118/2014 și Ordinul 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale, precum și ordinele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin care se aprobă Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind contractarea serviciilor sociale, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcției de Asistență Comunitară, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale Iași, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Serviciului Resurse Umane si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Asistență Comunitară si Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Gabriel Mihai Surdu    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 21 din 31 ianuarie 2017

2 / 2 la H.C.L. nr. 21 din 31 ianuarie 2017