Hotărârea nr. 204/2017

HOTĂRÂRE la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU nr. 22, bloc 330, scara C, parter intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren concesionat, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU nr. 22, bloc 330, scara C,

parter intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren concesionat, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31

mai 2017 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Avand in vedere certificatele de urbanism nr. 3749 din 27.11.2013 si nr. 2203

din 22.07.2016;

Avand in vedere cererea nr. 76227 din 02.09.2014 prin care doamna NICHIFOR ODETTA MARIA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU nr. 22, bloc 330, scara C, parter;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr.96 din 07.02.2014;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 07.04.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 82/PUZ/2015;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 124 din 17.05.2017;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 53762 din 22.5.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU nr. 22 bloc 330, scara C, parter, intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren concesionat, persoana fizica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 27,75 mp, aflat in administrarea Municipiului Iasi, (din care 9,67 mp suprafata trotuarului perimetral iar suprafata de teren de 18,08 mp este propusa pentru concesionare). Doamna NICHIFOR ODETTA MARIA detine conform contractului de vanzare cumparare nr.393/22.04.2010, spatiul comercial in suprafata utila de 254,0 mp propus pentru extindere. Identificat cu numar cadastral 122464-C1-U4;

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse - UTR: LA - Zona de locuit formată din ansambluri noi recent realizate cu locuințe mari și medii (P+10 și P+4);

•    Extindere spatiu comercial prin concesionare teren. Terenul studiat se afla in Iasi, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU nr. 22 bloc 330, scara C, parter, adiacent spatiului comercial existent cu suprafata utila de 254,0 mp.

•    H max. = egala cu inaltimea spatiului comercial existent, regim de inaltime - parter;

•    POT max = 100%;

•    CUT max = 1,00 mp.ADC/mp.teren;

•    dimensiunile extinderii: pe laturile laterale: 4,785m si latura principala 5,80m (extinderea nu va depasi alinierea fatadelor existente ale blocului 330);

•    circulații și accese: accesul se realizeaza din B-dul Tudor Vladimirescu;

•    echipare tehnico-edilitară: spatiul nou edificat va fi alimentat din racordurile utilitatilor existente.

Anexa U3 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3 La etapa de autorizare (D.T.A.C.) solutia de arhitectura va fi avizata in cadrul Comisiei Tehnice a Teritoriului si Urbanism;

Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată : Instituției Prefectului Județului Iași;Primarului Municipiului Iași; Directiei de Arhitectura si Urbanism; Consiliului Județean Iași; Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iasi; NICHIFOR ODETTA MARIA.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Birou Dezvoltare Urbana si Monumente.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează pentru


legalitate,

Consilier, Violeta Adriana Gaburici Ionascu

Secretar,


Denisa Liliana


Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 204 din 31 mai 2017

HCL nr.204/2017RE PROPUSĂ - SPAȚIU COMERClĂ

IAMENT STRADAL = în ALINIAMENT culBAKJSBJL EXISTENT - 13.74 m FAȚĂ de AXUL Bd. T. lifcAWMIBESCUAviz Plan urbanistic zonal    V^Arbitect-șef


Ca urmare a cererii adresate de doamna NICHIFOR ODETTA MAFUAwcu sediut in Iași, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU nr. 22, bloc 330, scara C,/pârte//îhre^istrată la nr. 76227 din 02.09.2014, în conformitate cu prevederjte. Legii îîr? 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și cQm'pietările (ulterioare, se emite următorul:    \'


MU


pentru Planul urbanistic zonal întocmi teren concesionat, persoana fizica, IAS bloc 330, scara C, parter;

Inițiator: doamna NICHIFOR ODETTA MARI


Proiectant: Birou Arhitectura Tamara M Specialist cu drept de semnătură RUR Amplasare, delimitare, suprafață zonaVLADIMIRESCU nr. 22 bloc 330, s; Suprafața terenului studii

Municipiului Iași, (din care 9,6î teren de 18,08 mp este propus< MARIA deține conform con comercial in suprafața uTamară^Manoila

în P.U.Z.: IAȘI, BULEVARDUL TUDOR


cadastral 122464-C1-U4C, pâlv^,

estede 27,75 mp, aflat in administrarea trotuarului perimetral iar suprafața de esionare). Doamna NICHIFOR ODETTA re cumpărare nr.393/22.04.2010, spațiul propus pentru extindere. Identificat cu număr


Prevederi PUG -

UTR: LA - Zona d4 . medii (Pn(5j) și P+4X Prevederi P.QJîxr R.LMJLbfopuse - UTR: LA - Zona de locuit formată din ansambluri noi recent reajizăt^ctkjocuințe mari și medii (P+10 și P+4);

• Extindere spath+cbmercial prin concesionare teren. Terenul studiat se afla in Iași, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU nr, 22 bloc 330, scara C, parter, adiacent imercial existent si are suprafața utila de 254,0 mp. lax. =' egala cu înălțimea spațiului comercial existent, regim de inaltime -ter;

max = 100%;

max = 1,00 mp.ADC/mp.teren;


te anterior:

din ansambluri noi recent realizate cu locuințe mari și•    dimensiunile extinderii: pe laturile laterale: 4,785m si latura principala 5,80m (extinderea nu va depăși alinierea fațadelor existente ale blocului 330);

•    circulații și accese: accesul se realizează din B-dul Tudor Vladimirescu;

•    echipare tehnico-edilitară: spațiul nou edificat va fi alimentat din racordurile

utilităților existente.    (Q)


în ședința din data de 16.11.2016 a Comisiei tehnice de amenajare a teri ti și urbanism a fost analizata documentația urbanistica iar in data de 17.OE^2017 fost avizata favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anex spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datei înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentuIpLaviz, î 63 alin, (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritORulbkși urba modificările și completările ulterioare.    \

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării .U.Z.


Documentația tehnică pentru autorizarea executării poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu o prevederilor acestuia.    Q

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii s certificatului de urbanism nr. 2203 din 22.0^C PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.


^e construire (D.T.A.C.) s< spectării întocmai a


toatădu/ata de valabilitate a

il pina la 22.07.2017) emis de


ARHITECT-W ȘEFROMANIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI


Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași Tel.: 0232 - 235100;    Fax:0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. 12001/360U /    2015

Către,

NECHIFOR ODETTA MARIA

AVIZ UNIC NR. ....../P.U.Z^2015

cu respectarea condițiilor impuse în avizele solicitate prin certificatul de u precizate în Avizul Comisiei de Urbanism din cadrul ConsiliuluLJiidețe;


Denumire: P.U.Z. „Extindere spațiu comercial prin concesionare teren/. în suprafață de 27,75 mp, situat în intravilanul_jnunicipiului Iași, b-dul T. Vladimirescu nr, 22, bloc 330, sc. Cx


Elaborator: S.C. ARHI - AXA S.R.L.

Dosar nr.: 12001/3607U/27.04.2015

Beneficiar: NECHIFOR ODETTANMARIA

Se constată că documentația a fost elaborată în/tpnf

ul, cu modificările și completările


-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea terit^riijRii și ulterioare;

-    Legii 50/1991 privind autorizarea executădiȚuc&țrilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobare^-RegțilamerîtuIufgeneral de urbanism, republicată în 2002

-    Ghidului GM-010/2000, aprobat cmOrdinul MȚPAT nKJ76/N/2000.

Consiliul Local al Municipiului Iași, /rin sțrucțuntesdin subordine, va asigura informarea și consultarea publicului afectat de propunerea P.U.Z. înainte de/supunbreaȚpre dezbatere în plen, în conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010, publicatTn Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 47/19,01.2011.

Anexăm planșa „Reglementări urbanisțickc^emLr'icare'1 vizată spre neschimbare.


SECRETARU


JUDEȚULUI,


Lacră nii6aW\VERNICĂ

Ț


îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și Legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului.

, ARHITECT ȘEF,


Inca MIHĂILESCU


Docîtau ,crșat la Direcția Arhitect Șef Servicii J.ÂÎ2

•X.Ak MUNBCIPIULUi îA^I
ul Ștefan cet Mare Și Sfintnr.45, !ași.RO-ZOOO64 telefon: 0232-267828; fax: 0232-267837, ’    • -}asi.ro;e^ail: cabinet.pdmar@primada-iasi.ro

Cod Fiscal: 4541580

Nr. 76227 din 02/03/2014

AVIZ COMISIE DE URBANISMLa solicitarea nr. 76227 din 02/03/2014 depusa de NICHIFOR O in jud IAȘI, municipiul IAȘI , BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr. 22,

->• nicam ca in ședința Comisiei de urbanism din data de 07/04/2015 documedîatia de urbanism

PtjZ pentru:

Extindere spațiu comercial prin concesionare teren, t    itlițnirescu nr.22, bloc 330,


-documentația se va completa cu o pr^ous;

-Se va explica respectarea HC^L 425/^0( -suprafața de 27,75mp., pro^tish pentru'

rada a frontului construit, existent si


esionare, va exclude terenul aferent trotuarului


perimetral al blocului, afi£    nistrarea Asociației de proprietari.

VICEPRIMAR, Mihai CHIRICA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

P.U.Z. - EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL prin CONCESIONARE1. ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM

Prezentul Regulament are drept scop:

1)    Organizarea terenului propus pentru extinderea spațiului comercț seama, conform temei de proiectare, de:

•    Destinația zonei: caracter COMERCIAL;

•    Accesibilitatea la spațiu;

•    Situația juridică a terenurilor;
•    Caracteristicile planimetrice și topografice ale terenuri!' construit existent;

2)    Organizarea căilor de acces și a legăturilor în teritoriu

3)    Reglementarea condițiilor de amplasare și conforn^re a'dtădirilor.

4)    Reglementarea echipării tehnico - edilitare.


2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII

Cadrul legal de elaborare al prezentului R

1) Legea nr. 50 / ’91, republicată;

H.G.R. nr. 525/’96;

Legea nr. 350/2001, republicată; P.U.Z. - Cartier Rezidențial Galata;


2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)Indicativ GM - 010 - 2000 - Ghid pri P.U.Z.;

Alte reglementări tehnice în do Certificatul de Urbanism nr.etodologia de elaborare și conținutul cadru al


Studii și avize / acorduri:

1)    întocmirea planului topi

2)    Studiu geotehnic;

3)    Memoriul general,

•    Analiza

•    Corela

•    Solicitfănf ale beneficiarului PUZ;

•    Corjcrejzți și propuh^ri/ie rezolvare urbanistică de ordin general.

4)    R^ulament Lsparide Urbanism;

5)    Avtee furnizorii oeutilități: alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu energie electrica,, aftnyentare\ciî energie termică, alimentare cu gaze naturale, telefonie, salubritate^

6)    Aviț

7)

8)

‘viz

yiz Corrtisii ^e Circulație;

AVizG.I.S.amplasament / disfuncționalități / bilanțuri teritoriale;


OMENIUL DE APLICARE

Prezentul Regulament se aplică pentru amplasamentul situat în lași, Bd. kescu nr. 22, Bl. 330, sc. C, parter, aflat în prelungirea spațiului comercal existent.


T.


DQ„    E»IK rsVĂ\,^g/g\ CPffSQWnME)

ffiJEICE)[E)CWQ- EDU” CSCSQJICPZSXDSQs zS\D= TTESKflMCLDD^D CL.C2)


Regulile specificate în subcapitolele următoare au caracter de o Acestea vor fi detaliate în cadrul capitolului IV - Prevederi la nivelul unităților și funcționale.


REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIU

Funcțiuni interzise: orice activități în afara sferei comerciale, de reprezentare.


2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCTI


INTERESULUI PUBLIC

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor: extinderea va avea la bază documentații elaborate republicată privind procedura de autorizare, precum republicată privind calitatea în construcții, de către structura va fi astfel conformată încât să asigure seismice, precum și siguranța în exploatare; extinderea se va proiecta în urma realizării une un expert tehnic atestat MLPAT (MLPTL);

prin proiecte se vor stabili exigențele de p menținute pe toată durata de existență srcpnsf construcția vor fi concepută și realizat stabilitatea elementelor portante ale CPisis ucțiilor, atât în interiorul construcției, cât și Tn vecinătăți, asigurarea accesului echipelor de interve


construcția va fi proiectată și mediului, să asigure izolați protecția împotriva zgomotu Apărarea interesului public interes public existente, respectiv spațiile verzi), precurr>șnnfFQstruci


3. REGULI


Se impune, care va face paertș e>


4. REGULI
conform Legii^rfr. 50 / 1991 conform Legii nr. 10 din 1995 în domeniu;

țiunile statice dinamice și

AMPLASARE


a imobilului, de către

e, ce trebuiesc realizate și și a instalațiilor aferente;

iz de incendiu, să fie asigurate; ''ea propagării focului și a fumului asigurarea evacuării persoanelor,


t să nu afecteze igiena și sănătatea și economia de energie, precum și

protejarea în exploatare a obiectivelor de e circulație, spațiile publice aferente (inclusiv ară.

_ ^TRAGERI MINIME OBLIGATORII

starea alirti^pientelor existente, stradal și lateral, ale blocului din lerfeapropusă.


SIVI RE L/


FIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII


fesele propus la extindere spațiului comercial existent nu vor afecta circulația pietonală existentă. Astfeî>accesul propriu-zis în spațiu va fi conformat identic celor existente pe frontul comercial al blocului, fără a avansa în trotuarul public pietonal mai mult decât accesel^de la spatiile comerciale adiacente._ LA ECHIPAREA EDILITARĂ

xtînperea propusă nu necesită realizarea unor branșamente noi la rețelele edilitare ne existente Pentru echiparea edilitară a acesteia se vor redimensiona rețelele are existente

Burlanele extinderii propuse se vor racorda obligatoriu la canalizarea pluvială (pe sub re, pentru a se evita producerea gheții). Se va asigura în special evacuarea rapidă și area apelor meteorice în rețeaua de canalizare.1.    Caracterizare generală    /\    v—/

2.    Utilizare funcțională    —S

2.1.    Utilizări admise

2.2.    Utilizări admise cu    condiționări^

2.3.    Utilizări interzise    \

3.    Condiții de amplasare, echipare șiPonfdrmare a clădirilor

3.1.    Caracteristici ale    parcelelor    (suprafețe, forme, dimensiuni)

3.2.    Amplasarea clădirilpffată de aliniaMșn^

3.3.    Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

3.4.    Amplasarea clădirilor uneleîăță cfe^altele pe aceeași parcelă

3.5.    Circulații și accese^ f ) j

3.6.    Staționarea autovehiculelor/ j

3.7.    înălțimea maxîrPă pdmisipilă^a^lădirilor

3.8.    Aspectul extPrîOf.al clădirilor

3.9.    Condițiile (echipareșdîîHară

3.10.    Șpații iioers și spații plhnrate

3.11.    împrejmuiri

4.    Posibilitățqnaxime de ocupare și utilizare a terenului Al. Procent maxim afeJacupare al terenului (POT)

4.2. CoeficierAmaxim de utilizare al terenului (CUT)

B. DIVIZIUhEAXERITbRJLlLUI ÎN ZONE, SUBZONE

SI UNjTATI ȚERITORIALE DE REFERINȚA

este necăs^ra? subdiviziunea funcțională a zonei.

CRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE

fîTĂtNTERITORIALE DE REFERINȚĂ

x5t£RJ2/ARE GENERALĂ

na din care face parte incinta studiată se caracterizează prin mixtarea funcțiunii lă cu cea comercială și de prestări servicii. Din punct de vedere urbanistic, zona se continuă transformare, prin grija locatarilor din blocurile de locuințe colective și a or din zonă.

na este accesibilă direct din Bd. Tudor Vladimirescu.

Extinderea propusă a spațiului comercial existent va avea funcțiuneaqxincipală siilară, respectiv de spațiu comercial.    x>


Fiind vizibilă de pe o importantă arteră rutieră din localitate, extinderea propdșa trebui să se armonizeze cu imaginea urmbanistică a parterului comercial aferent bloculubqe locuințe colective din care face parte.


2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

2.1.    Utilizări admise

-    Spațiu comercial.

2.2.    Utilizări admise cu condiționări

-    Prestări servicii;

-    Birouri;

-    Spații medicale;

-    Orice alte funcțiuni din domeniul prestărilor de servicii, generează trafic intens, nu au un program de funcționare pri deranjează locatarii din bloc.

2.3.    Utilizări interzise

-    construcții provizorii de orice natură (altele decât cele pentru organiza vederea edificării investiției propuse);

ajările din spațiile publice și oace scurgerea apelor în lor meteorice;-    orice lucrări de trasament de natură să afectez, construcțiile de pe parcelele adiacente, sau cari vecinătăți, sau care împiedică evacuarea și coled

-    activități productive poluante;

-    unități pentru sport și recreere;

-    stații carburanți;

-    orice funcțiuni incompatibile cu zona.

3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHfRARE. SI CONFORMARE

A CLĂDIRILOR

3.1.    Caracteristici ale paroetektr (supYațețfexforme. dimensiuni)

Parcela studiată se caract4rjzeaza>wtr-o configuație trapeozoidală, fiind amplasată strict în decupajul din planul blocului Bl. 3^cu o suprafață de 27,75 mp.

3.2.    Amplasarea clădirilor faftăf de aliniament

Extinderea se va îpscrie în aliqia'hiefTițjele existente, stradal și lateral, ale blocului din care va face parte. {

Astfel, aliniamentulstra^atvaSîcel al parterului blocului, respectiv de 13,90 m față de axul drumului și, totodată, de 6,'Sf^m față de bordura dinspre carosabilul Bd. Tudor Vladimirescu. /S--.    \

Lateral, se( va păstra aliniamentul actual al blocului, respectându-se distanța de 10,60 m fată de^btocul vecin/\''y

/Mpplasarea^telădirilor fată de limitele laterale și posterioare

aie parcelePX ;~

îral>se va^Dăstraaliniamentul existent al blocului,


sterior -Xiu este cazul.


mplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

zul.

Circtriații și accese

Circulațiile din zona amplasamentului, atât carosabile, cât și pietonale, se vor păstra rmula actuală.

Accesul la extinderea propusă se va amenaja pe latura dinspre Bd. Tudor eseu, similar celor existente, cu platforme de acces denivelate (pachete de trepte) pe

trotuarul pietonal, o eventuală retragere de la planul fațadei frontale fiind realizatâ^strict pe zona accesului la spațiu.

Indiferent de modul de concepție al accesului la noul spațiu, se va ține seama op necesitatea accesului persoanelor cu handicap locomotor, prin intermediul unei rampexie acces orientată astfel încât să nu renajeze circulația publică.

3.6.    Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se va asigura în afara circulației carosabile, spațiile de parcare existente în zona posterioară a blocului.

3.7.    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


Extinderea propusă se va executa în regim „parter” și se v existente, păstrându-se înălțimea totală, cota existentă a parterului, dî comercial, precum și registrele „desenate" de tâmplarii.


3.8. Aspectul exterior al clădirilor

Volumul construit va fi simplu și se va armoniza cu caracterul zdr imediate.

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorului, dar cu condiția reăTîzarkunui ansamblu compozițional care să țină seama de caracterul general al zonei; aspeCtuPcIâdirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelo/ăbtuale ale arhitecturii. Orice modificări ulterioare ale fațadelor vor țirre\ seamaJde jm^ginqa^rhitecturală a frontului construit existent, în prelungirea căruia se va^afLs

3.9. Condiții de echipare edilitară Extinderea propusă va benefici commercial ce urmează să se extindă, deservi.
3.10.    Spatii libere si spatiixPtențate

Se vor păstra amenajările/bdeupardpxisteht

3.11.    împrejmuiri

Nu este cazul.4. POSIBILITĂȚI MA 4.1. Procent


20