Hotărârea nr. 191/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 248 mp – Lot 1, situat în Iaşi, str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 248 mp - Lot 1, situat în Iași, str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 51112/15.05.2017 întocmită de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat si Directia Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere adresa inregistrata cu nr. 74738/2015, depusa de doamna Bălan Liliana Malina, prin care solicită cumpărarea terenului în suprafață de 275 mp situat în Iași str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153/2017 privind domeniul privat al Municipiului Iași;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 29521/18.03.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 909/24.09.2015;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 98888/30.09.2016 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 248 mp- Lot 1, situat în Iasi, str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT Iasi, proprietate privată a Municipiului Iași, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2 Se însușește Raportul de evaluare a terenului situat în Iași, str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in Cartea funciara 134755 UAT Iasi, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 89,83 euro, respectiv 22278 euro pentru toată suprafața de 248 mp, echivalentul a 99189 lei, la care se va adăuga T.V.A.

Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.5 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Exploatare Patrimoniu, Directiei

Generale Economice si de Finante Publice Locale, Comisiei de vanzare, doamnei Balan

Liliana Malina și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către

Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si Comisia de vanzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana lonașcu


Nr. 191 din 31 mai 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 191 din 31 mai 2017