Hotărârea nr. 186/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 15 la Actul Constitutiv și Actului Adiţional nr. 16 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 15 la Actul Constitutiv și Actului Adițional nr. 16 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași—

ARSACIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub numărul 109.887/31.10.2016;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la Actul Adițional nr.15 la Actul Constitutiv și Actul Adițional nr.16 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.47.890 din 08.05.2017, întocmit de Direcția Generala Tehnica si de Investitii;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ARSACIS, nr.11/22.09.2016, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Asociaților ARSACIS din data de 22.09.2016;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 2 lit. h) și lit. j) din Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea

actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Actul Adițional nr. 15 la Actul Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, fiind acordat mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației - dl. Victor Chirilă, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 15.

Art. 2. Se aprobă Actul Adițional nr. 16 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, fiind acordat mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației - dl. Victor Chirilă, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 16.

Art. 3. Actul Adițional nr.15 la Actul Constitutiv și Actul Adițional nr.16 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; ARSACIS si S.C. APAVITAL S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS si S.C. Apavital S.A. Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Violeta Adriana Gaburici Consilier local,

Nr. 186 din 24 aprilie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 186 din 31 mai 2017