Hotărârea nr. 181/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractelor- cadru de prestare a serviciului de salubrizare din Municipiul Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor- cadru de prestare a serviciului de salubrizare din Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicata cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordinului 82/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr.112/2007 privind aprobarea Contractului -cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Salubris S.A, prin contract de concesiune.

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 347/2010, privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a

localităților;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 125/2015,

privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Iasi;

Având în vedere faptul că Societatea Salubris S.A. are unic acționar Consiliul Local Iași;

Având în vedere nota de fundamentare a Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba contractul - cadru pentru prestari servicii de salubritate catre populatia neasociata, conform Anexei 1, care constituie parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 2. Se aproba contractul - cadru pentru prestari servicii salubritate catre institutiile publice si agentii economici, conform Anexei 2, care constituie parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 3. Se aproba contractul - cadru pentru prestari servicii de salubritate catre asociatiile de locatari si proprietari, conform Anexei 3, care constituie parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; S.C. Salubris S.A Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Salubris S.A. Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Violeta Adriana Gaburici Consilier local,

Nr. 181 din 31 mai 2017

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 181 din 31 mai 2017