Hotărârea nr. 162/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA ARMEANA NR. 4-6, NUMAR CADASTRAL 151011Intocmit in vederea construirii locuinte colective pe teren proprietate persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA ARMEANA NR. 4-6, NUMAR CADASTRAL 151011Intocmit in

vederea construirii locuinte colective pe teren proprietate persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 302 din 08.02.2016;

Avand in vedere cererea nr. 74529 din 18.07.2016 prin care SC MILIBUZ SRL solicita

avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata -Iasi, STRADELA ARMEANA NR. 4-6, NUMAR CADASTRAL 151011;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 487 din 09.03.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din

29.11.2016;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 15/PUZ/2017 ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr.30 din 24.10.2016 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 31144 din 20.03.2017 întocmită de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata-Iasi, STRADELA ARMEANA NR. 4-6, NUMAR CADASTRAL 151011, intocmit in vederea construirii locuinte colective pe teren proprietate persoana juridica.

Suprafata terenului studiat este de 705,00 mp, detinut de SC MILIBUZ SRL conform contractului de vanzare cumparare nr. 184/16.02.2015 si a actului de dezmembrare nr. 2107/02.07.2015.

•    H max = 13,50m masurat de la CTN, Regim de inaltime: D+P+3E partial;

•    POT max = 50%;

•    CUT max = 1,65 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 2,10 m ( de la limita de proprietate) si 5,8 m din axul stradelei Armeana;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 1,00 m/3,00 m (spre latura nord-est) de la limita de proprietate si 2,00 m (spre latura nord-est);

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 10,1 m de la limita de proprietate si 4,50 m pana la culoarul rezervat pentru viitoarea circulatie pietonala;

•    circulații și accese: accesul se realizeaza din stradela Armeana;

•    parcari subterane amplasate in demisolul cladirii propuse;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se vor respecta conditiile prevazute in Avizele Telecom si Veolia privind respectarea prevederilor legale de vecinatate fata de retelele de telecomunicatii subterane si respectiv fata de retelele termice existente.

Art.3. Beneficiarul va retrage imprejmuirea pentru respectarea profilului stradal de 7,0 m al stradelei Armeana (propunere figurata in plansa de reglementari urbanistice U2).

Art.4. Pentru adancimi ale sapaturilor efectuate mai mari de 3,00 m se vor respecta prevederile NP 120/2014, conform caruia proiectul excavatiei adanci va fi verificat de verificator atestat pentru domeniul Af, iar proiectul de monitorizare va lua in considerare influenta excavatiei asupra constructiilor aflate in zona adiacenta, solutia de excavare trebuie sa aiba in vedere concluziile expertizelor tehnice privind starea tehnica a constructiilor si instalatiilor din zona adiacenta efectuate conform legislatiei in vigoare pentru punerea in siguranta a acestora. Se va intocmi un proiect de epuismente in care se vor detalia lucrarile de dirijare, colectare si evacuare din incinta a apelor infiltrate si a celor provenite din precipitatii.

Art.5. La emiterea autorizatiei de construire se vor avea in vedere urmatoarele: existenta unui risc privind securitatea, sanatatea oamenilor sau neindeplinirea condiitilor de salubritate minima; existenta riscului de incalcare a normelor de protectia mediului; indeplinirea tuturor conditiilor din avizele, studiile sau acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

Art.6. La emiterea autorizatiei de construire se va prezenta avizul Comisiei de Circulatie si avizul Politiei Rutiere care vor analiza implicatiile si influentele asupra traficului auto si pietonal din Stradela Armeana.

Art.7. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.8. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei de Arhitectura si Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, S.C. MILIBUZ S.R.L. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Arhitectura si Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Găburici


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 162 din 24 aprilie 2017


P

3m

P+2

9m

POT

78%

CUT

2,16


P

3m

>P*3

13,5(11

POT

50%

CUT

1.65


indic Tț» rroaiAij dgstist

Suprafața lemnului

TO O mp

10C 0%

Ane cnntTruit» exiitanra

UlJmp

1«,W

Arte detfawrata exil ten ta

11U mp

Suprafața a*a trotuare u pi «dorm» Mana'* u . Pe pa'iwnl

103,8 mp

M,7*

Grafi irj ivefetatie ipontanal

4700 mp

ML 7»

P O T extMent |ma«lm admit)

Ac/SCMO

78.0*

CU T etinam (maaim admK|

Adc/St

LII


«OKI TWTOniAU HtOPUW

5up«ala1 a terenului

7050 mp

100,0*

A/ie nxHtr>t« propunem

W50 mp

<1»

Ane dedturxi propjnerț

1 KOmp

5upraf ata Mei IrtXuare

ISQOmp

Suprafața parcai* tu© tarar»

<110 mp

Suprafața m ortaja ti (X ant ata

naomp

355*

P 0 T rviullat

At/SPMO

41 3*

CU.T raruitai

AdcAi

LU

P O T propui (maxim adm»)

Ac/St’100

50,0X

CU T Propui |martm admit)

Adt/MIVIUNIO■ ■»■ Ul_ IAȘI

INSTITUT! A ARHITECTULUI SEI= SERVICIU ■_ URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic pentru Zona Construita ProtejataCa urmare a cererii adresate de SC MILIBUZ SRL prin Homnu sediul in Bacau, strada Alecu Russo nr. 22, înregistrataSatîr 74529 conformitate cu prevederile Legii m-, 350/2001 privind amenajarea cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:
uga, cu

7.2016, în ’i urbanismul,


AVIZ

Nr. 30 din 24.1

pentru Planul urbanistic pentru Zona Construita locuințe colective pe teren proprietate persoana

situat in Iași, STRADELA ARMEANA NR. 4?

Inițiatori: SC MILIBUZ SRL prin domn Proiectant: SC ARC DESIGN SRL Specialist cu drept de semnătură RUR:

Amplasare, delimitare, suprafață zona^studi 4-6, NUMĂR CADASTRAL 15101 Suprafața terenului studiat est contractului de vanzare cumpăr 2107/02.07.2015.

Prevederi PUG - R.L.U/ aprobate an

• UTR: CVI - zonadin juruban^amblului Golia cu strada G. Enescu, strada Armeana, strada Sf.Sava si Cuza Vodă;

P.O.T.: maxim €5+20^>CU.T.: maxim l,8+20%mpADC/mp.teren, Regim de inaltime: H min la corntea/>m, masurata de la CTA si Hmax. 12,0 m ; regMB/d^constrqpXconstrucții în regim continuu, cuplat și izolat;

Ldomîhanîe: zona centrala de locuințe individuale și colective mici

pentru Construire a, generat de imobilul TRAL 151011;


Ciobanasu

P.U.Z.: Iași, STRADELA ARMEANA NR.

detinut de SC MILIBUZ SRL conform


.02.2015 si a actului de dezmembrare nr.1,80 mp ADC/mp teren;

altime: H min la cornișa 5m, masurata de la CTA si Hmax. 12,0 m;


Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- CVI - zona din jurul ansamblului Golia cu strada G>€rfescu, strada Armeana, strada Sf.Sava si Cuza Vodă;

regim de construire: discontinuu;


•    funcțiuni admise: locuințe colective;

•    H max = 13,50m masurat de la CTN, Regim de înălțime: D+P+3E parțial;

•    POT max = 50%;

•    CUT max = 1,65 mp.ADC/mp.teren;    O1

•    retragerea minimă față de aliniament = 2,10 m ( de la limita de propriet^IdjsSi 5,8 m din axul stradelei Armeana;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 1,00 m/3,00 m (spre latu la limita de proprietate si 2,00 m (spre latura nord-est);

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 10,1 m de la limifc si 4,50 m pana la culoarul rezervat pentru viitoarea circulație pieton

•    parcari subterane amplasate in demisolul clădirii propuse;

•    circulații și accese: accesul se realizează din stradela Arm

•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitatil

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a data de 24.10.2016 se avizează favorabil.
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementărranexată și viza|^ spre neschimbare.


Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentr înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenaîarea modificările și completările ulterioare.


Documentația tehnică pentru autojdî poate întocmi numai după aprotyz prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data( certificatului de urbanism/

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

a executași lucrărilor de construire (DTAC) se și cîT'obligativitatea respectării întocmai a


sale pe toată durata de valabilitate a .2016 (valabil pina la 08.02.2018) emis d<


'STIATAROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘIBulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, lași

Tsl.i ft232-23filflfti rasit)2J2-2ll)Mfo no.itti.ni


Nr. 743/17/U/ld.QS.2017


Către,


S.C. MILIBUZ S.R.L.AVIZ UNIC NR............/P.U.Z./2017

cu respectarea condițiilor impuse prifLavize

Denumire: P.U.Z.C.P. - Construire locuințe colective pe terenurspnvătxdin'lășî, stradela Armeana, nr.4-6. Suprafața terenului studiat=705mp..

Elaborator: SC AD ARC DESIGN SRL Dosar nr. : 743/17/U/10.01. 2017 Beneficiar : S.C. MILIBUZ S.R.L.


Se constată că documentația a fost elaborată în

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea terit< ulterioare;

-    Legii 50/1991 privind autorizarea execui modificările și completările ulterioare;

-    H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobarea 2002;

-    Ordinului nr.562 din 20 octombrie 2003 de cadru al documentațiilor de urbani»

Avizul își pierde valabilitatea în co

parcare reprezentate pe Planșa Reglemen Consiliul Local al municipiului Iași,

publicului afectat de propunerea P.U.Z. înain| prevederile Ordinului M.D.R.T.

47/19.01.2011.

Anexăm planșa
țormitatecu p

lui si urbanism    odificările și completările

e construcții, republicată, cu

ral de urbanism, republicată în

Metodologiei de elaborare și conținutul-ștpliite protejate -PUZ CP. se respectă numărul și configurația locurilor de îcare.

subordine, va asigura informarea și consultarea nerea spre dezbatere în plen, în conformitate cu în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.

vizată spre neschimbe

SECRETAJ&JL JUDEȚULUI, Lăcrămioara VERNICĂ


ARHITECT ȘEF,

Ana Maria TÎRZIU

îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidy cu întocmitorul înscrisului.

ȘEF SERVICIU,

Anca MIHÂILESCU

îmi asum în totalitate resporeeibilitatea corectitudinii și legalității, in solidar cu intoctpitorul înscrisului


întocmit, arh Daqi/a Șlincu Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial.

Document creat la Direcția Arhitect Șef (1

Serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului

CONSILIUL LOCAL AU MUNICIPIULUI IAȘI

AVIZ COMISIE DE URBA

La solicitarea nr. 74529 din 18/07/2016 depusa de SC MILIBUZ SRL cu domiciliul in jud

^\CAU, STRADA ALECU RUSSO NR. 22, va comunicar data de 29/11/2016 documentația de urbanism PUZ - CI Construire locuințe colective pe teren proprietâte privată, STRADELA ARMEANA NR. 4-6, NUMĂR CADAS‘feĂLx151l

edinta Comisiei de urbanism dins^ :at

In urmatoal inditii:

- se va reface planșa de reglementari    pbsu portul ridicării topografice;

se va cota distanta de la limita de    ^onturul subsolului propus.

Achitat taxa Comisie de Urbanism

lei, cu chitanța nr.
MUNICIPIUL- IA$


■ N S T ■ T O T ■ A arhitectului


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200. Web: www.primaria-lasl.ro; e-mall' cabinet.primar@primaria-iasl.ro Cod Fiscal: 4541580


r inregistrare 19220/ os\-


AVIZ DE OPORTUNITATE


Privind lucrarea:Plan Urbanistic Zonal pentru Zonă Construi CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE


Date generale de identificare:

Denumirea lucrării; P.U.Z. C.P.- CONSTRUIRE LOCUINȚE Localizarea: municipiul lași, stradela Armeană nr. 4-6 , nu

Numele beneficiarilor: S.C. MILIBUZ S.R.L.

Proiectant: S.C. ARC DESIGN S.R.L.
ECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

I151011


Propuneri referitoare la documentația i aanfetica solicitată:

• Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Plai I Urbanistic Zonal:

705,00mp teren studiat.

Categoriile funcționale ale dez\/Qltâri\și eventuale servituti:

o Amenajări aferente: căi deaccesqarosabile și pietonale private, parcaje, etc.;

Reglementări obligatorii saudotări de interespublic necesare:

iaximW%, C.U.T.maxim 1,65 mpADC/mp teren; iistanțele față de vecinătăți se vor stabili în urma ilădirile învecinate și având în vedere caracterul

general al zonei;

o se vor pneferitâ^merisiunij^străzilor ce asigură accesul la amplasament conform H GR /nr/325/4^56srepublicată si se vor detalia accesele carosabile/pietonale la terenuljptudiat;

o Sewas    i¥parcare conform H.C.L.nr. 425/29.10 2007.


o Indicatorii urbani o Regimul maxim/d; studierii relatiil
recomandarea TU lași.. plariȘsqvizata>


ARHITECT ȘEF, arh. AnaMaFia Tîrziu


E-rnatl: urbanism@primaria-iasi ro Tel/fax: 0232-267582, 0232-267583, int. 126. 104. 169 0725321104, 0725321169


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


VOLUMUL 2

aferent PUZ CP - “Construire locuințe colective pe teren prop std. Armeană, nr.4-6, mun. lași, jud. lași


/. Dispoziții generale:

11. Aria de aplicare a regulamentului:

Regulamentul local de urbanism este piesa de bază ff întărește și detaliază sub formă de prescripții (permisiuni și restricții documentații de urbanism.

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică detaliata pentru zona mai sus amintită, asigurând corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei, cu prevederile Planului Urbanistic General al municipiukinâșjsi cu P.U.Z.-ul de zonă centrală, fiind o fază premergătoare realizării investițiilor/tețîe acest amplasament.

Prezentul Regulament constituie baza legală pentru obținerea autorizației de construire în zona de regulament definită îrfptenșa U2. Teritoriul sjdoperit de Regulament este marcat cu linie roșie în planșa de regulamer12. Alte prescripții complementare care pot acționa simultan cu regulamentul:

Regulamentul local de urbanism s^efaboreaz^Mn baza legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu bomOletările ulterioare, precum și a Ghidului de aplicare al RGU, aprobat prin ordinul MLPArn<J2T/N/10.04.2000.

Reglementările cuprinse în PUG-ul municipiului lași și în prescripțiile Regulamentului local de urbansim aferente PUG-ul^/pențrîTzpna ceTace obiectul acestui PUZ constituie suportul legal al elaborării.


I 3. Divizarea în unități teritoriale de referință (UTR) și alte subunități (după caz):

Amplasamentul studiat face p^rte Hip zpFia CP2b - zonă centrală având configurația țesutului urban tradițional fopfiaTă^cIîn clădiri cu puține niveluri, dispuse pe aliniament și alcătuind un front relativ continuu la strac

Terenul studiat, îrisuprafață de 705,0 mp, are în componență o singură subzonă funcțională, având deșty^ațîî^rineipală de zonă de locuințe individuale și colective.

I 4. Alte condiționăTÎ (avize suplimentare):

La baza întocmiru Regulamentului local de urbanism se află avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism.

I 5. Defiriire POTșiCUT:

Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul șl^l'ciczvol tării durabile a zonelor urbane, se definesc și se calculează după ază:


ficient de7 utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construită (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu rictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate

protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile jtfe^ acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;

-    procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața constat e (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superjpșre) suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața con?

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT:

-    dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conțin* este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculje suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;

-    dacă o construcție este edificată pe o parte de teren    ată^

deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport ci    ul tel

adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcț

II. Dispoziții aplicabile în zonă:

II 6. Unitatea de referința si caracterul acesteia:

> »

Amplasamentul studiat face parte din zona CP2 țesutului urban tradițional formată din clădiri cu puți, alcătuind un front relativ continuu la stradă. Q

II 7. Natura ocupării și utilizării terenuluitrală având configurația use pe aliniament șiII 7.1 Ocuparea și utilizarea terdiHilui construcții existente neprotejate, spații necpnstruitâ

Pe teren se află o construcție nepr^tejață, din demolare.


strucții existente protejate, jate):

e de cărămidă, propusă spreservicii profesiOnateSzof și funcțiuni de (interes clădirilor;

-    echipament,

-    amena /artă un ^așteptare, 0>


X cu partiu adecvat pentru profesii liberale și saCTcuplate ce pot avea introduse funcțiuni publice jeheral care permit accesul publicului la parterul


pumjce sau de interes public; spațiildr fOLîblice cu elemente de iluminat urban, mobilier urban, aviment; amenajări vegetale pentru crearea unor zone de hrfsu joacă.7.3 Tipuri interzise de ocupare și utilizare:

activități poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul general; nstrucții provizorii de orice natură; en-gros;

depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din irculațiile publice sau din instituțiile publice;


staționarea și gararea autovehicolelor în construcții multietajate; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile riDblice și construcțiile de pe parcelele adiacente;    z\

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care « evacuarea , codarea apelor nr^or^

II 7.4 Condiționări diverse (vestigii arheologice probabile) și protectir '~XS£ poluare și alte riscuri:

-    se vor respecta respecta condiționările din Avizul 132/2016/Z ahOîrecțiej Județene pentru Cultură. Astfel, toate lucrările de săpătură necesare reaUzărFLobiectiv se vor efectua în regim de cercetare arheologică preventivă.

-    închiderile exterioare vor asigura în interiorul clădirii/ în condițiile linei temperaturi exterioare de -15°C, o temperatură de +20°C^CQnsumâhd 6 (cantitate de energie de maxim 50kJ. La limita parcelei, nivelul de zgomot admis exterior estede/50 dB, iar în interiorul construcției este de 30 dB. Apele uzate menajerele vorînscrie în Normativul C90/1998 și categoria III de calitate.


II 8. Condiții de ocupare a terenului:

II 8.1 Caracteristici ale parcelelor (formă, mărim

- pentru a fi construibilă, parcela stradă și o suprafață minimă de 150 m2
II 8.2 Implantarea construcțiilor în ra

-    aliniamentul clădirii către construcțiilor învecinate, resp față de axul stradelei Armeană

II 8.3 Implantarea construcțiilor construcțiilor:

-clădirile se vorz parcelei astfel încât sau altor norme teh

-    zona edificabilă proprietății pe față de lătur mai mare p breșă în/tăsut Turnul Gofiă.

ensiuni, declivități):

ronț minim de 12,0 m la


limitele separatoare ale

imitele laterale și posterioare ale ă condițiilor de protecție față de incendii


e va retrage cu 1,0 m față de limita de sud-'esț/unde se propune fațadă calcan, cu 2,0 m st și cu 10,1 până la latura de nord-est. Retragerea ceastâMptUră se datorează intenției PUG-ului de a creea o urban pentru a pune în valoare pespectiva spre Biserica și


II 8.4 Implantarea construcțiilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă:

' -    - clădirile amplasate pe aceeași parcelă se vor realiza la calcan sau la

oMistaoță demjrr)3m.

II 8.5 POT - Proceqt maxim de ocupare a terenului:

POfrt

construcțiilor:Aspectul exterior al clădirilor:

- regimul de înălțime al construcțiilor va fi demisol, parter și 3 etaje, cu înălțimi maxime de 13,5 m;


-    noile obiective vor avea o structură durabilă, utilizând materiale de construcție și finisaje de bună calitate;

-    volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu carapterul zonei și cu vecinătățile imediate;

-    fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la

nivel cu fațada principală;    /\

-    se va asigura accesul auto în interiorul parcelei pentrif eventualelor incendii.

II 8.8 Accese și circulații:

-    pentru a fi construibilă parcela trebuie să aibă a publică, permițând accesul mijloacelor de stingere mijloacelor de transport greu.

II 8.9 Staționări și pavaje:

-    staționarea vehiculelor, atât în timpul lucrărilor fte construcții -reparații, cât și în timpul funcționării clădirii se va face în afara drumurilor publice, obiectivul având prevăzute în interiorul parcelei, spații de circulație și deservire;

-    parcajul amenajat va avea o ca normelor specifice prevăzute prin HC arhitectură. Se propune un /ddmăr d'

Ventilarea se va realiza naturăf/pria.qolurile1 sud-vest și parțial sud-est

II 8.10 Echipare cu rețele tehnico-edi

-    obiectivul va fi racon în zonă;

-    se va asigura rețeaua de canalizare/

-    toate branșai

-    pentru toate precauțiile impuse de stru)

-    deșeuriieseyor protejate.


ilită prin calcul, conform uncție de soluția de parcare în demisol, structură pe fațada de


rețelele tehnico-edilitare publice existente

și captarea apelor meteorice în

și telefonice vor fi subterane;


se va ține seama de condițiile și tehnică a terenului și de apele freatice; în containere metalice, dispuse în spații


II 8.11. Spații libere și âpații plantate:

- se/vorNd^nțifica, păstra și proteja în timpul executării arborii impoi/aoț^având peste 4,Om înălțime și diametrul tulpinii peste 15cm;

îuI tăierii unui arbore se vor planta în schimb 5 arbori în penrnetruhop^ratiunii urbanistice.


II 8.12/Spațihambpajate cu rolul de a proteja, a securiza, a izola sau a racorda zona sau sîibzona PUZ-utui față de vecinătăți agresive:

- împrejmuirile spre stradă, vor fi transparente, cu înălțimea dominantă a^Qnei, din care un soclu de 0,30m, și pot fi dublate de gard viu.

osibilitătilnaxime de utilizare a terenului:

i

CUT admis - Coeficientul maxim de utilizare a terenului:

naxim = 1,65II 9.2 Condiții de depășire CUT

CUT poate fi depășit doar prin realizarea unui nou Plan Urbanistic Zonal. Q

Anexe:

Lista amplasamentelor rezervate pentru obiective de utilitate publică:

-    instituții de interes general: zona studiată nu impune acest lucru.

-    echipamente publice: zona studiată nu impune acest lucru.

-    spații verzi publice: zona studiată nu impune acest lucru.


-    străzi și pietonale: zona edificabilă se va retrage față de latura de nori 10,1m, astfel încât să poată fi susținută intenția PUG-ului de a creea XbreȘăJn țe urban pentru a pune în valoare pespectiva spre Biserica și Turnul GoliLista servitutilor:

I

-    monumente istorice: zona studiată nu impune acest lut

-    perimetre arheologice: zona studiată nu impune acest lucî

-    interdicții diverse (de accese, de rețea, etc.): Orice rețea saîT^ortăde protecție a unei rețele care se intersectează cu amprenta clădirii, va fi deviată conformi unui studiu întocmit sau aprobat de administratorul rețelei. Astfel, la faza D.T.A.C. se vor hotărâ soluțiile tehnice care vor sta la baza autorizației de construi^ Ca alternativă la devierea rețelelor, proiectul tehnic va ocoli de aceste rețele împreurtSrcu zona lor de protecție.

-perturbări electromagnetice datorate transmisiilorrădioelectrice: zona studiată nu impune acest lucru.    Q