Hotărârea nr. 158/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMERE CADASTRALE 151903, 151904, 151905, 151906, 151907, 151908, 151909, 151910, 151911, 151912, 151913, 151914, 151915, 151916, 151917, 151920, 151921, 151922, 151923, 151924, 151925 si 151926 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire de locuinţe individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată, persoană fizică


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMERE CADASTRALE 151903, 151904, 151905, 151906, 151907, 151908, 151909, 151910, 151911, 151912, 151913, 151914, 151915, 151916, 151917, 151920, 151921, 151922, 151923, 151924,

151925 si 151926 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire de locuințe individuale și împrejmuire pe teren proprietate privată, persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2135 din 23.07.2015;

Având în vedere cererea nr. 118156 din 22.11.2016 prin care doamna

ZAPODEANU DUMITRIȚA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMERE CADASTRALE 151903, 151904, 151905, 151906, 151907, 151908, 151909, 151910, 151911, 151912, 151913, 151914, 151915, 151916, 151917, 151920, 151921, 151922, 151923, 151924, 151925 si 151926;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 533 din 04.08.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din

10.02.2017;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 29/PUZ/2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 81 din 03.02.2017;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 40271 din 12.04.2017 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMERE CADASTRALE 151903, 151904, 151905, 151906, 151907, 151908, 151909, 151910, 151911, 151912, 151913, 151914, 151915, 151916, 151917, 151920, 151921, 151922, 151923, 151924, 151925 si 151926, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire de locuințe individuale și împrejmuire pe teren proprietate privată, persoană fizică. Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 17.873,00 mp, detinut de doamna

ZAPODEANU DUMITRIȚA conform contractului de vânzare cumpărare nr. 4562/27.05.2015, contractului de donație nr. 4555/27.05.2015 și actului de dezmembrare nr. 10845/02.11.2015.

Indicatori urbanistici:

•    regim de construire: discontinuu;

•    funcțiuni predominante: locuinte individuale;

•    H max = 7,00m masurat de la CTN la cornișa, regim de inaltime D+P+1E+M;

•    POT max = 30%;

•    CUT max = 1,2 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 5,50 m ( de la limita de proprietate) si

10,00 m din axul caii de acces;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 3,00 m;

•    retrageri minime față de limita posterioara: 5,00 m;

•    circulații și accese: accesul se realizeaza din DE 4275/1;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte individuale.

Art.4 In conformitate cu Plansa U4 (Proprietate asupra terenurilor), terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al municipiului Iasi, cu acordul proprietarilor. In acest sens, se va prezenta de catre proprietari, cartea funciara in care sa fie inscris drumul (calea de acces), documentatia cadastrala aferenta, oferta de donatie care va fi supusa aprobarii (acceptarii) Consiliului Local Iasi si se va incheia actul de donatie in forma autentica cu suportarea costurilor taxelor notariale de catre proprietari.

Art.5 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Arhitectura si Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, Doamnei ZAPODEANU DUMITRIȚA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Arhitectura si Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Găburici


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 158 din 24 aprilie 2017

nr. 158/2(117


PUZ - INTRODUCERE IN INTRAVILA IN VEDEREA CONSTRUIRI DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PE TEREN PROPRIETATE. ÎMPREJMUIRE

SITUAȚIA PROPUSA. REGLEMENTARI URBANISTICE


• LIMITA ZONA STUDIATA

-    LIMITE DE PROPRIETĂȚI

-    RETRAGERE ÎMPREJMUIRE PROPRIETĂȚI INVECINATE(TEREN LIVADA) PROPRIETĂȚI INVECINATE(CURTI CONSTRUCȚII) TEREN STUDIAT (TEREN LIVADA)1 Lv

t24\

1

745rV"\

• FP8&65


r\

30%\

2^

1.20

ss.oo

\oo


2 1' 1.2Cq

W


1

30%

5

1.20

12.0?b

4

^00


ZONÎFICARE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA

MP

PROCDIN

SUPRTOTALA

CONSTRUCȚII EXISTENTE

0.00

0,00*

PLATFORME BETONATE

0.00

0,00*

IIVAOA

16.230,00

90,81%

ARABIL

758,00

4.24*

DRUM

885,03

4.95*

TOTAL

17.873,00

100 OO*


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

ZORIFICAHE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚĂ

MP

PROC.DM 3UPR.TOTALA

CONSTRUCȚII PROPUSE

4946,70

K7.67*

CIRCULAȚII - PARCAJE

1420,00

7,94%

SPATII AMENAJATE

8652,60

48.42%

DRUM

2853,70

15.97%

TOTAL

17.873,00

100,00%


jAQQ\l 920W£


5Î8J0

L™ f 1    V'vePAy

>■" .    Lot'ff n+FM-iE>Nl

S=73Q«lp ;MUNICIPIUL IAȘI INSTITUȚIA ARHITEOTUUUISEF SERVICIUL. URBANISM


B-dul Ștefan cel Mare și Sfintnr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi ro; e-mail: cabinet primar@primaria-iasi ro Cod Fiscal: 4541580

Aviz Plan urbanistic zonalAVIZintravilan municipiul Iași proprietate privată,

DE VÂNT, NUMERE 1908, 151909, 151910, 151917, 151920, 151921, 151922,


Ca urmare a cererii adresate de ZAPODEANU DUMITRIȚA, cu s Sararie nr. 222, înregistrată la nr. 118156 din 22.11.2016, în prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriuHîbsi urbâ și completările ulterioare, se emite următorul: pentru Planul urbanistic zonal întocmit în ved pentru construire de locuințe individuale/Șiîmpr persoană fizică, generat de imobilul situatJnȚ^si, ZO CADASTRALE 151903, 151904, 151905, 15 151911, 151912, 151913, 151914, 1519 151923, 151924, 151925 si 151926;

Inițiatori: ZAPODEANU DUMITRIȚA;

Proiectant: SC PROJET-LOPIS SRL Specialist cu drept de semnătură Amplasare, delimitare, suprafaț NUMERE CADASTRALE 151903 151910, 151911, 151912, 151 151922, 151923, 151924.X54925

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 17.873,00 mp, detinut de doamna ZAPODEANU DUMITRIȚA conforrb contractului de vânzare cumpărare nr. 4562/27.05.2015, cofTÎrackilui de dbrfație nr. 4555/27.05.2015 și actului de dezmembrare nr. lOS^S/bz^lKZOlS.

Iau Lacatusu

P.U.Z.: Iași, ZONA MOARA DE VÂNT, 05, 151906, 151907, 151908, 151909, 51915, 151916, 151917, 151920, 151921,


Prevede^I^UG R.!

Extravilan municipiul Ia<probate anterior:

făta documentații urbanistice aprobate;

Prevederi P?U.Z. - R.L.U. propuse - UTR: LI- ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE retrase de la aliniament-cu regim de construire discontinuu; regim deconstruire: discontinuu;

îcțiuhkpredominante: locuințe individuale;

lax = 7,00m masurat de la CTN la cornișa, regim de inaltime D+P+1E+M; max = 30%;

"UT max = 1,2 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 5,50 m ( de la limita de proprietate) si 10,00 m din axul caii de acces;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 3,00 m;

•    retrageri minime față de limita posterioara: 5,00 m;

•    circulații și accese: accesul se realizează din DE 4275/1;

•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata parțial cu utilitati.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și data de 03.02.2017 se avizează favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglement spre neschimbare.


Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea da înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezencuhjhaviz, în 63 alin. (2) lit. ș) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teri tortul uhși. urb modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scbpul aprobai P.U.Z.


Documentația tehnică pentru autorizarea execut poate întocmi numai după aprobarea P.l^2> și cd prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emit certificatului de urbanism nr. 2135 din PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.


oată durata de valabilitate a bil pina la 23.07.2017) emis deROMÂNIA    FA

JUDEȚUL IAȘI

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘIBulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași TeL: 0232-235100:    Fax:0232 - 210336: www.icc.roNr. 3126/75/U    /^.<?/.2O17

Către,


ZAPODEANU DUMITRIȚA

AVIZ UNIC NR. ..2^......./P.U.Z./2017

cu respectarea condițiilor impuse prin avize


Denumire: P.U.Z.- introducere teren în intravilan în vederea construirihde locuin împrejmuire teren proprietate aflat în Iași, zona Moara de Vânt. nume 151903,151904, 151905, 151906, 151907, 151908, 151909, UJ910, 151912, 151913, 151914, 151915, 151916, 151917, 151920,

151923, 151924, 151925, 151926.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 178

Elaborator: S.C. PROJECT LOPIS S.R.L.

Dosar nr. : 3126/75/U/02.02.2017 completat 22.03.201 Beneficiar: ZAPODEANU DUMITRIȚA 0Se constată că documentația a fost elaborată în co

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritc^ ulterioare;

-    Legii 50/1991 privind autorizarea execu modificările și completările ulterioare;

-    H.G.R. nr. 525/1996 privind apro 2002;

-    Ghidului GM-010/2000, aprobat c
Avizul își pierde valabilitatea în condițiile (în ^are

parcare reprezentate pe Planșa Reglementări Urb Consiliul Local al municipiului Jașkprhkstruci

publicului afectat de propunere^ prevederile Ordinului M.D.R;

47/19.01.2011.

Anexăm planșa „R^


Ja/f-


ale și dastrale 151911, 151922,


rărilor de construcții, republicată, cu general de urbanism, republicată în


nr. 176/N/2000.

se respectă numărul și configurația locurilor de nificare.

din subordine, va asigura informarea și consultarea de supunerea spre dezbatere în plen, în conformitate cu publicat în Monitorul Oficial al României, partea 1, nr.

ibanistice-zonificare “ vizată spre neschimbare.

SECRETARUL JUDEȚULUI, Lăcrămioara VERNICĂ

ARHITECT ȘEF,

Ana IVțâria TÎRZIU

îmi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu Întocmitorul înscrisului.

ȘEF SERVKfîl Anca MIHĂILE CU


întocmit, arh. Dantela Șlincu 31.03.2017 îmi asum responsabilitatea pentru fiindamcnțarca, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial. “

Document creat la Direcția Arhitect Șef Serviciu Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiJtatea Corectitudinii ilarul înscrisului

La solicitarea nr. 118156 din 22.11,2016 domiciliul in IAȘI, strada Sarariei nr. 222,va co din data de 10/02/2017 documentația de urbanism PUZ

Extindere intravilan municipiul lași pentp^cbostruirs d&idcuințe individuale și împrejmuire pe teren proprietate priva    â

ZONA MOARA DE VÂNT, NUMERE O* STRALE 151903+151926 Suprafața de teren studiata = 18.93X00 m

- se vor respecta condl continutului-cadr

Achitat taxa Comisie de Urbanism

solicitate conform metodologiei de elaborare si urbanistic zonal.lei, cu chitanța nr.PROJECT


»niwrt*j«w • d©$t(p MJ^ss-spKfTierîf ’


J 22-2568/2004. C.U I 16972919 Cot!! IBAN ROS7\lIRfWOOO7047373f)OOOl PROCREDIT B ANK

VOLUMUL II -

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PXfeI. DISPOZIȚII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism aferent P.U, baza in aplicarea P.U.Z, el intarind si detaliind re Prescripțiile cuprinse in R.L.U. sunt obligatorii pe intre' obiectul P.U.Z.2. Baza legala a elaborării

La baza elaborării Regulamentului afere

-    Regulamentul Generat de Urbanism aprobat 2002; n

-    Ghidul de aplicare a RegulamentuW Ordin MLPAT nr. 21/N/10.04.2000;

-    Ghid privind metodologia de elaborarăți c GM-010-2000;

-Legea nr. 50/1991, republicata, completata si modfficata cu legea 453/2001 privind "Autorizarea executării construbtrrioTți unele masuri pentru realizarea locuințelor".

se afla:

1996 si revizuit in

ism, aprobat prin


ul -cadru al PUZ, indicativextravilanul Municipiului "INTODUCERE IN IN COLECTIVE SI INDI Mun. lași, Zona unitatii teritoriale integranta din $ la N fia la

'•laVfera exclusiv la terenul situat in ituie ca PLAN URBANISTIC ZONAL EREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE EREN PROPRIETATE, ÎMPREJMUIRE",


neficiar Zapodeanu Dumitrita si se aplica elimitate de planul de reglementari ce face parte ent si care are următoarele limite si vecini: privat neconstruit Nr. Cad. 151902;

TeteqWvat neconstruit C.C. 4272/1 si D.E. 4275/1; ren privat neconstruit L4276/1 um de exploatare D.E. 4261/1

După aprobarea P.U.Z., prezentul Regulament devine baza legala oritate al Administrației publice locale. Baza legala si actul de ,te phvesc atat regimul tehnic si recomandările speciale din viitoarele te de urbanism cat si eliberarea viitoarelor autorizațiilor de construcție zonei, in condițiile precizate la art. 4.1. din prezentul Regulament.


PROJECT

LOPIS


Tel 0744 75 7582,

proiect.lopis@3mall.com


REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Autorizarea executării construcțiilor si amenjarilor pe tereni extravilan este permisa pentru funcțiunile si in condițiile stabilit prezentul Regulament.

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile â§cicdtedin int permisa pentru toate tipurile de construcții si amenajari specifice locs respectarea condițiilor impuse de lege.

Amplasamentul studiat nu este supus inundațiilor sau viiturît precipitații.

Utilizarea funcționala a terenurilor s-a reprezeplaL-grafic in P.U.Z. prin planșa de Reglementari - Zonificare funcționala.

Autorizarea executării construcțiilor si funcțiune, volumetrie si aspect arhitectura - plin, materiale utilizate, invelitoare, pe peisajului, este interzisa.


am ;onfor romatic5. REGULI CU PRIVIRE APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea executării constructiilORjs riscuri naturale cu excepția acelorai __oare a este interzisa conform articolului

Autorizarea executării o precum si in zonele de servit energie electrica, conductelor de g asemenea lucrări de infrastructura amenajările care au drept scop pre efectelor acestora conform artico

Autorizarea executării istri
CONSTRUCȚIILOR SI

a amenajărilor in zonele expuse la rdpt scop limitarea efectelor acestora


zonele expuse la riscuri tehnologice tie ale sistemelor de alimentare cu alizare, cailor de comunicație si altor terzisa. Fac excepție construcțiile si
îrea riscurilor tehnologice sau limitarea 4 din R.G.U.

ilor generatoare de riscuri tehnlogice se va


ului 12 din R.G.U. o - edilitare in


localitate se va face conform


arii construcțiilor se va face cu condiția asigurării ja construcției si funcțiunea dominanta a zonei conformarii construcțiilor se va face cu condiția respectării indicilor i C.U.T. stabiliți prin documentațiile de urbanism si precizați urbanism ( vezi art. 15 si Anexa nr. 2 din R.G.U.)

executării lucrărilor de utilitate publica se va face in baza ntatiilobc jrbanism aprobate si conforme cu art. 16 din R.G.U.PROJECT

LOPIS


Tel 0744 7 5 7 5 82

projecl.lopis@gmatl.com


J 22-2568/2004. C.U I 16972919 Cw'.l ili\\ R()S7\1lR(W(KIO7O47373b000l PIUX'RCDITB \NK


•Apcrtxan»• Jrs*xi •    • comutUna

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor si recomandărilor de orientare fata de punctele cardinale conform anexei nr^3\din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor in zona drumului public se poate avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice pentru:

Construcții si instalații aferente drumurilor publice, de deservirepledntretinere si de exploatare;    /

Parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanți si resurse dâ zenbrgie (inclusiv funcțiile lor complementare: magazine, restaurantele.); (j // j O

Conducte de alimentare cu apași de canalizare, Sisteme de tramsQort gaze, titei sau alte produse petroliere, rețele termice, electric^de telecomunicații si infrastructuri ori alte instalații ori construcții de acest gen.

In sensul prezentului Regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fisiile de siguratasi fisiile de protecție.7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA

Autorizarea executării construcțiilor si ame numai daca:

•    exista posibilitatea de acce servitute, conform destinației co mijloacelor de stingere a incendii

•    se asigura accese pietonal construcției ( vezi art. 26 din


Rețeaua de drumuri precum si publice se va face conform actelor normativ domeniu: Legea nr. 37 /1975 si Ndrmafîvul de circulație din localitati si terit'

Organizarea circulației (s< documentațiile urbanistice P.U.G. si8. REGULI CU PI

Lucrările de imbji edilitate se vor reali caz, in condițiile cor

Proprietate

proprietate publida a munei,


OBLIGATORII

ice fel este permisa

ce direct sau prin ermiterea accederii .G.U.)

respunz^toare importantei si destinației

)

erea construcțiilor fata de drumurile statueaza direct sau indirect acest ental pentru elaborarea studiilor -C 242/1993.

conformitate cu propunerile din
REA EDILITARA

ndere sau mărire de capacitate a rețelelor investitor sau beneficiar, parțial sau in intregime, după cheiate cu consiliile locale;

r tehnico - edilitare aflate in serviciul public, sunt .ului sau județului, daca legea nu dispune altfel.


le delartirtdere a intravilanului:

nde exista conducte magistrale de gaz, titei, rețele electrice, lucrări atiri funciare, etc... se va avea in vedere obținerea avizelor

u exista rețele tehnico - edilitare, autorizarea realizării structiilor se va face numai in urma executării unui sistem centralizat de are cu apa si a realizării de fose septice individuale sau de grup.

REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE ^NURILOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Se vor menține actualele parcele, in special in zonele unde dimensiunile si trama stradala determina caraterul specific al zonei.
SG. HKOJfcCl • LOPIS S R L

PROJECT

LOPIS


IAȘI - ROMÂNIA Tel 0744 7 5 75 82

project.lopis@gmail.com

In caz de reparcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate incit sa permită amplasarea clădirilor in bune condiții ( orientare, insorire, vintutt dominante, etc... ) si cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil. zO

Aceste condiții se aplica atit parcelelor cu forme geometrice rea/jlate cit si celor neregulate.


Regimul de inaltime al construcțiilor:

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectare inaltime prevăzut in documentațiile urbanistice.

Regimul de inaltime va rezulta din inaltimea medie diferența de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua nivel imediat învecinate ( vezi art. 31 din R.G.U. )


In situații excepționale, in funcție de destinație si include, construcțiile pot avea si inaltimi mai mari cu con adoptate sa fie justificate din punct de vedere funcțional, corn urbanistic.

de

de


baza criteriilor prin capete le, etc...

or tehnologice sauInaltimea construcțiilor se stabilește funcționalitate, silueta localității, închiderea perspectiva, necesitatea obținerii unordomina

Limitarea regimului de inaltime se poate dato


productive ( unitati industriale, agro-comunala, construcții aferente, trans protecție a acestora, lucrări tehnico destinație speciala.


Aspectul exterior al construcțiilor: Autorizarea executării exterior nu depreciaza cu asp Prescripțiile vor urmări:

ermisa numai daca aspectul al zdnei ( vezi art. 32 din R.G.U.)•    Armonizarea const'i plin - gol, registre, acoperirii si

•    îmbunătățiri de mat

•    Racor extee cele invecinate ( finisaje, ritmari inaltime, detalii de arhitectura, tipul

compozițional si arhitectural prin folosirea ne

nalaintre clădiri sau intre clădiri si amenajările r public.

țULI CU Pi VIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

Parcajele?

lajele aferente oricăror funcțiuni se vor asigura in afara spațiului lublicXjnConformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea ^alitati urbane - P 132 / 1993 ( si proiect nr. 6970 / N / 1992 -’roiecfyșyespectarea prevederilor art. 33 si Anexa nr. 5 din R.G.U. Spatiile verzi si plantate:


/Autorizarea executării construcțiilor va dispune obligativitatea menținerii îreerii de spatii verzi si plantate in funcție de destinația si capacitatea tiei conform Anexei nr. 6 din R.G.U.


PROJECT

LOPIS


Tel 0744.75 75 82

proiect.lopisggmail.com


J 22-2568/2004, C.tl.l 16972919 Cent IB.W R()K7\1IR(XWOO7O473736flOO1 PROCRIDIT BANK


Se recomanda ca pe suprafețele neocupate cu clădiri sau rezervgfd\ pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica sa se asigure:

-    Plantarea cel puțin a unui arbore la fiecare 200 mp de zonele de protecție si amenajarea de spatii verzi plantate 30 % din suprafața de aliniament si clădiri

-    Plantarea cel puțin a unui arbore la fiecare 100 mp rezidențiala si de dotări, cu excepția zonelor cu desti

Dezvoltarea supr. plantate va cuprinde toate niveluril grădini) si funcționale (agrement, sport - turism, alinia protecție).

In cadrul Bilanțului Teritorial al unei localitati se con idera ca suprafețele ce depasesc 500 mp si cu una din laturi de 15

împrejmuirile:

Se vor respecta următoarele reguli:

•    Gardurile, strada vor avea inaltimea opac de 0,30 m si o parte transparent gard viu;

•    Gardurile spre limitele separative maxim 2,20 m care vor mascâ ^pre vecini


|,50 m din care un soclu m dublata sau nu dece cu inaltimi de ere, anexe.11. REGULI CU PRIVIRE LA AMRLASAF 'PATA DE OBIECTIVELE CU DESTINAȚIE SPECIALA.

•    In cazul apariției in extravilanKa unor obiective cu destinație speciala, construcțiile civile vor fi amplasate laminimum 2400 m fata de limita obiectivelor speciale apartinanOrt.Ap.N.>W. si S.R.I.

Documentația tehnica pentfiTautbn^area oricăror lucrări ce urmeaza a fi executate la mai puțin de 2400mTâîăNdeTjmita obiectivelor speciale aflate in extravilan se avizeaza de M.ApX, M.I.Jsi S.R.I. (Ordinul nr. 34 / N / M. 30 / 3422/4221 din 1995

•    M.Ap.N. prin St ijohQeneral, M.l. si S.R.I. avizeaza documentația

tehnica pentru aut    a oricărei lucrări, daca urmeaza a se executa in

vecinătatea obidei    speciale din intravilan - pe parcelele limitrofe,

precum si pe cete    pe cealalta parte a străzilor învecinate cu incinta

acestora. (O(âibl(l    <$>/ M. 30 / 3422 / 4221 din 1995 al M.Ap.N, M.l.

si S.@).


L III - ZONIFICARE FUNCȚIONALA

e face obiectul P.U.Z.-ului are o suprafața de 18.933,00


e terenul studiat se propun funcțiuni complementare, si ținând cont genitatea terenului si de suprafața relativ redusa, aceasta va fi tratata ca o Unitate Teritoriala de Referința.

eglementarile zonei se pot studia si in planșa aferenta Regulamentului


PROJECT

& LOPIS


Tel 0744.75 75 82.

projoct.lopis@ginail.comCAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITATIL

FUNCȚIONALE

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA Art. 1 - UTILIZĂRI ADMISE

L 1 - Locuințe individuale

D+P+1E+ M

Art. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

L 1 - se admit inserții si reconstruc funcțiunii rezidențiale sau / si a celor Art. 3 - UTILIZĂRI INTERZISELA 1- se interzic următoarele UTILIZĂRI:

-    funcțiuni comerciale si servicii profesionale'Xarkx depasesc suprafața de 500 mp ADC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, un program prelungit după orele 22.00 -produc poluare.

-    activitati productive poluante/ prin traficul generat (pșste 5 incintei pentru depozitare si producf prin programul de activitaț

-    construcții provizorii de orh

-    depozitare en gros;-    depozitari de mat

-    platforme de preo

-    depozitarea pentru inflamabile

-    activitati c vizibil din ci

-    autobaze

-    lucrări de tera spatiKe pubîte. si

-    ori a

refolosibiî

a deșeurilor urbane;

a unor cantitati mari de substanțe


pentru depozitare si producție, terenul sau din instituțiile publice; nere auto;

e natura sa afecteze amenajările din ctiile de pe parcelele adiacente; terasament, care pot sa provoace scurgerea vecine, sau care împiedica evacuarea siapelor meteorice.

zice utilizarea reclamelor si firmelor stridente care telor zonei protejate.


SECȚIUNE II ; CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE

lDI)

lul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, SIUNI)

L 1 - parcela se considera construibila daca se respecta cumulativ ele condiții:■/j PROJECT

LOPIS

WJ«x1krf tf-    » *trwcSur t


• comutMn)


i    c ii i

Corii IBA\ ROX7MIRTWOO07O473736OOOÎ PR(X RfDIT15 \\K


-    in cazul construcțiilor cuplate si izolate, o parcela are suprafața minima 200 mp si un font de strada de minim 10,0 m;

-    in cazul locuințelor colective mici formate din doua apartamente irpetadiri cuplate sau izolate, o suprafața minima de 400 mp si un front de strada de mfnim 7,0 m;

-    adancimea parcelei este mai mare sau egala cu latimea;

-    parcela este accesibila dintr-un drum public direct sau prin servitute, printr-o trecere de minim 3,0 m.

4.2 L 1 - se mențin dimensiune si forma parcelarului initiș    fe\de

9895.OOmp.    ~

Daca o parcela neconstruita situata intre doua parcele^conștruite areio^sup^afata si un front de dimensiuni mai mici se poate considera construîbila dacajerendj nu provine din subimpartirea anterioara a unei parcele de dimensiqnbnormaîepentru lotizarea respectiva, are o suprafața minima de 150 mp si un front lastrada de minim 10,0 m in cazul unei clădiri cuplate sau izolate.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚA DE ALINIERE


naltimea clădirilor sa e frontul opus; in aliniamente situație ea se va retrage cu


mai puțin de 3,0 m.

LIMITELE LATERALE SI


L 1 - clădirile se amplaseaza pe aliniament cu nu depaseasca distanta fata de orice punct a aii cazul in care inaltimea este mai mare decât di probabila in cazul fundaturilor cu un singur fifxarosa diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamșntexdar L 1- retragerile de la aliniament vor fi fie mini ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAT POSTERIOARE ALE PARCELELOR6.1 Aliniamente stradale Urbanistice - Zonificare

nsei U 02 - Reglementari


de protecție fata de incendiu si alte


1.    10.00 m fata

In toate cazurile se va tine sea norme tehnice specifice.


ARTICOLUL 7 - CIRC

7.1.    Accesul mijloa unui acces caros corespunzător, ce

7.2.    Se va solfq^ eliberarâjr autoriz întregii zone( urmarin

• asigurării unor inalti


CCESE

a incendiilor se va face prin intermediul drumul sătesc adiacent parcelei, dimensionat cesul mijloacelor de stingere a incendiilor; inistratia locala, in cadrul documentațiilor de

construcție planul de sistematizare verticala a in mod special:


de trepte exterioare de maxim 15 cm; pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu ații pietonate sau carosabile si canalizarea acestora;


terenului (platforme, ziduri de sprijin, etc.), pentru asigurarea canalizării apelor pluviale (rigole, canalizări, etc.); dirijării apelor pluviale către parcele învecinate; ealizarea in mod judicios a platfomelor carosabile si a parcajelor auto.A PROJECT

^LOPIS


J 22-2566,2004. C.U I 16972919 (’Ottl IBA\ R087MlR(XKK)070473736000i I'ROCRIDIT BANK


ARTICOLUL 8 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

8.1.    Staționarea vehiculelor se va face in interiorul parcelelor. Se recomand gruparea parcajelor, prin cooperare.

8.2.    Staționarea autovehiculelor atat in timpul lucrărilor de consinstalații cat si in timpul funcționarii clădirilor se va face in afara d publice.

ARTICOLUL 9 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDI

9.1. Inaltimea la streasina sau atic, a clădirii va fi cea prev de Regulament:

L 1 - inaltimea maxima admisibila va fi de 3 niveluri î șrane calcula demisolul, maxim 10,60m de la +0.00m;

- cota + 0.00 m poate fi la +1.40m de la C. T. A.

ARTICOLUL 10 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

10.1    Aspectul clădirilor va exprima caracterul si va răspunde exigentelor actuale al subordonat cerințelor si prestigiului inves

10.2    Volumele construite vor fi simple (îKse imediate.

10.3    Fațadele posterioare si laterale cu fațada principala.

10.4    Se interzic imitații stilistice dup' de materiale sau utilizarea improprie a


ARTICOLUL 11 - CONDIȚII

11.1. Toate clădirile vor fi cauta soluții pentru a suplini lipsa
tativitatea funcțiunii ropene si va fi

iza cu vecinătățile


ecturi străine zonei, pastise, imitații elor.


EDILITARA

telele edilitare existente si se vor


tie speciala problemelor vizuale ridicate de etele de gaze naturale, de termoficare sau

laze naturale sau tablouri electrice decât in zonele si numai in nise .

)d special evacuarea apelor pluviale de pe construit prin rigole spre canalizare.

11.5.    Nefiirtd'inpa poS+pila racordarea la o rețea de canalizare, se propune ca deversarea apelor uzate sa se efectueze intr-o fosa septica vidanjabila realizata conform normelor sanitare in vigoare.

11.6.    (SfstematizareaVerticala a terenului se va realiza astfel incat scurgerea acoperișuri, copertina si de pe terenul amenajat sa nu afecteze

inate.

Se va asigura epurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care de pe platforme, circulații, parcaje.


11.2    Se va acorda transportul energiei. N electrice aeriene.

11.3    Nu se admi


anexe, inaccesibili

11.4    ^Se va suprafețele de teri

PROJECT

LOPIS


Tel 0744 75 75 82 .

I.com

®to«n<,n0r>»«tt-,n3tj»a • urfca»»v ipC*fez»r»<    . c.r-TrBMl’.,


ARTICOLUL 12 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

12.1    L1- spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca de fațada;

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

- in zonele de versanti se recomanda speciile de salcșm^g, frasin; pentru alte specii se va cere un aviz de specialitate.

12.2    Spatiile exterioare , exclusiv cele pentru circulația piiâtânal amenaja ca spatii verzi pe cat posibil in baza unor studil de âmen

peisagistica, indiferent de suprafața acestuia.

♦ Se va evita impermeabilizarea exagerata a imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor

ARTICOLUL 13 - ÎMPREJMUIRI


13.1 L 1 - se va menține caracterul existent al/impreîmuhlQr astfel:

-    gardurile, strada vor avea inaltimea de 1,50 m dih care un soclu opac de 0,30 m si o parte transparenta de 1<£p m dublata/sau nu de gard viu;

-    gardurile spre limitele separative<(vdr putea fropace cu inaltimi de maxim 2,20 m care vor masca spre vecini^araje^ereTanexe.

SECȚIUNEA

TERENULUI


ARTICOLUL 14 - PROCENT TERENU


14.1 Procentul de Ocupare a Tere • Maxim 30% petrtru^enstr

ARTICOLUL 15 - C(

15.1    L 1 - CUT/ ADC/mp teren

15.2    Se vp adr depășirea/ QL(T-ulî Urbanistice


ICIENTMAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

îentru inaltimi de pana la D+P+1E+M = 1,20 mp

către âdbninistratia locala, construcția de imobile noi, cu i in cazuri justificate prin întocmirea de Planuri a>in Consiliul Local lași si Consiliul Județean lași.IFICARI ALE PUZ

odificare a PUZ - ului se face numai in cazuri bine justificate, actuâUzârea sa si numai prin avizarea noii teme de proiectare si a sa in LocaWasi si Consiliul Județean lași, si cu acordul proiectantului.


PROJECT

LOPIS


y<țyv»V»*

«re««teugn - wjifwtejwrwHH • czei«u(h«m


J 22-2568/2004, C U M6S72919 Cont IBAN R087MIR(XW00704737360001 l’RWREDIT BANK

SECȚIUNEA IV

ARTICOLUL 17 - RECOMANDĂRI SPECIALE PENTRU DETINAT TERENURI SAU IMOBILE IN ZONA PUZ - ULUI.

17.1 Se vor respecta recomandările si reglementările impu^ deținătorii de utilitati, Consiliul Local lași si Consiliul Județean l< de proiectare a prezentului P.U.Z.


întocmit, arh. Ceka X