Hotărârea nr. 155/2017

HOTĂRÂRE privind încetarea calităţii Municipiului Iaşi de acţionar la SC FOTBAL SA, stingerea dreptului de uzufruct şi preluarea in folosinta si administrare directă, de catre DEP, a bunurilor proprietate privata a Municipiului Iasi, gestionate de către SC FOTBAL SA


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încetarea calității Municipiului Iași de acționar la SC FOTBAL SA, stingerea dreptului de uzufruct și preluarea in folosinta si administrare directă, de catre DEP, a bunurilor proprietate privata a Municipiului Iasi, gestionate de către

SC FOTBAL SA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

24.04.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de Fundamentare înregistrata sub nr. 31639

/21.03.2017

Având în vedere dispozițiile Legii privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil;

Având în vedere dispozițiile Legii privind finanțele publice locale

nr.273/2006

Avand in vedere HCL 60/29.03.1999 privind aprobarea bunurilor a caror uzufruct a fost cedat ca aport la capitalul social de catre Consiliul Local Iasi catre S.C.Iasi XXI SCA, in calitate de actionar comanditat;

Având în vedere art. 2.1. a HCL 173/19.07.2001 privind transformarea formei juridice a societatii din SC Iasi XXI SCA in SC Fotbal SA.;

Având în vedere HCL 83/2016 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere dispozitiile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificaile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba încetarea calității Municipiului Iași de acționar la SC FOTBAL SA, stingerea dreptului de uzufruct și preluarea in folosinta si in administrare directă de catre Consiliul Local Iasi, prin Directia Exploatare Patrimoniu, a bunurilor proprietate privata a Municipiului Iasi, gestionate in prezent de SC FOTBAL SA, identificate în Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) SC FOTBAL SA va proceda la convocarea adunării generale extraordinare în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

(2)    Se mandatează reprezentanții Municipiului Iasi-Consiliul Local in Adunarea Generală a Acționarilor la SC FOTBAL SA să inițieze și să aprobe cu celeritate toate operațiunile aferente încetării calității de acționar a municipiului Iași la SC FOTBAL SA, incetarea dreptului de uzufruct si preluarea in administrare directa de catre Consiliul Local Iasi, prin DAPPP, a imobilelor gestionate de către societate, conform prezentei hotărâri.

(3)    Reprezentanții Municipiului Iași-Consiliul Local in Adunarea Generală a Acționarilor SC FOTBAL SA vor informa in scris Consiliul Local cu privire la îndeplinirea mandatului special ce face obiectul art.2 alin.2.

Art. 3. Municipiul lasi se subroga in drepturile si obligatiile SC Fotbal SA cu privire la contractele de inchiriere, cuprinse in Anexa 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare, pana la data ajungerii la termen a acestora. Municipiul Iasi nu se subroga in obligatiile SC Fotbal SA privind contractele de finantare a cluburilor sportive.

Art. 4 (1) Preluarea bunurilor de la SC Fotbal SA se va face de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat. Ulterior bunurile vor fi predate prin protocol catre Directia Exploatare Patrimoniu, in vederea gestionarii.

(2) SC Fotbal SA va dispune toate masurile astfel incat sa nu intarzie termenul de predare a spatiilor, in caz contrar fiind raspunzatoare pentru orice prejudiciu adus bugetului public si pentru orice vatamare a intereselor autoritatii locale.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu; Directiei Exploatare Patrimoniu, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Direcției Juridice, SC Fotbal SA, reprezentantilor Municipiului Iasi - Consiliul Local in Adunarea Generala a Actionarilor SC FOTBAL SA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Iași, precum și de direcțiile, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, societățile și institutiile publice din subordinea Consiliului Local Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 155 din 24 aprilie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la HCL 155/24.04.2017

BUNURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI IASI APORT LA CAPITALUL SOCIAL AL SC FOTBAL SA

Nr.

Crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Data PIF

Valoarea de inventar

Numar de inventar

Situatia juridica

1

1.5.2.

Spatiu

comercial

Str. Impacarii nr. 2A,BL.907,Tr.

1,Suprafata:79,60 mp

01.03.1994

218.130,74

11730

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

2

0.1.

Teren

Aferent sp. com .Str. Impacarii

nr.2A,BL.907,Tr.1,S =15.92 mp

01.03.1999

14.181,72

80551

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

3

1.5.2.

Spatiu

comercial

Str. Nicolina nr. 26,BL.956, Sc.A, parter

Suprafata:121,46 mp

01.04.1987

195.077,67

11389

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

4

0.1.

Teren

Aferent sp.com. Str. Nicolina nr.26,BL.956,Sc.A,parter,S=24,29mp

01.03.1999

19.024,29

80552

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

5

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii nr.9, subsol Suprafata: 256,89 mp

01.12.1961

7.106,62

1815

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

6

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr.9, subsol

Suprafata: 23,35 mp

01.03.1999

44.770,12

80555

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

7

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii nr. 9, parter Suprafata:116,82 mp

01.12.1961

3.286,07

13482

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

8

0.1.

Teren

Aferent aferent sp. com.Piata Unirii nr.9, parterSuprafata: 10,62 mp

01.03.1999

17.389,62

80556

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

9

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii nr.9, mezanin Suprafata: 33,12 mp

01.12.1961

931,64

13540

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

10

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 9, mezanin Suprafata: 3,01 mp

01.03.1999

4.928,69

88941

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

11

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii nr.6, Sc. B, subsol Suprafata: 398,00 mp

01.07.1961

5.965,06

1802

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

12

0.1.

Teren

Aferent imob. Piata Unirii nr.6, Sc.B, subsol

Suprafata:44,23 mp

01.03.1999

62.746,25

80553

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

13

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii nr.6, Sc. B, parter Suprafata:99,75

mp

01.07.1961

1.495,01

1803

Folosinta S.C.Fotbal S.A

14

0.1.

Teren

Aferent imob. Piata Unirii nr.6, Sc. B, parter

Suprafata: 11,08 mp

01.03.1999

15.718,48

80554

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

15

1.5.2.

Spațiu

comercial

Piata Unirii nr. 6, Sc. B, parter Suprafata: 65,30

mp

01.07.1961

978,69

13541

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

16

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 6, Sc. B, parter Suprafata: 7,26 mp

01.03.1999

10.299,29

88942

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

17

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii nr. 6, Sc. C, parter Suprafata:

99,95

01.07.1961

9.758,75

13542

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

18

0.1.

Teren

Aferent Piata Unirii nr. 6, Sc. C, parter

Suprafata: 11,11 mp

01.03.1999

17.350,40

88943

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

19

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii, nr. 6, Sc. C, mezanin Suprafata: 102,48

01.07.1961

10.005,77

13543

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

20

0.1.

Teren

Aferent Piata Unirii nr. 6, Sc. C, mezanin

Suprafata: 11,39 mp

01.03.1999

17.787,68

88944

FolosintaS.C.Fotbal S.A.

21

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii nr.2, Sc. A, subsol Suprafata:

259,77 mp

01.12.1961

6.653,91

1816

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

22

0.1.

Teren

Aferent sp.Com.Piata Unirii nr.2, Sc. A subsol

Suprafata: 28,86 mp

01.03.1999

39.776,70

80549

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

23

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii nr.2, Sc. A, parter Suprafata:

223,93 mp

01.12.1961

5.737,16

13544

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

24

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii 2, Sc. A, parter

Suprafata: 24,78

01.03.1999

34.153,39

88945

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

25

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. C, subsol Suprafata:

315,86 mp

01.12.1961

8.090,64

13545

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

26

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 2, Sc.C, subsol

Suprafata: 35,1 mp

01.03.1999

48.377,06

88946

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

27

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. D, subsol Suprafata:

248,51mp

01.12.1961

6.365,49

13566

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

28

0.1.

Teren

Aferent sp. com.Piata Unirii nr.2, Sc. D,

subsolSuprafata: 27,61 mp

01.03.1999

38.053,86

88981

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

29

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. C, parter Suprafata:

249,01

01.12.1961

6.378,30

13546

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

30

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 2, Sc. C, parter Suprafata: 27,67

01.03.1999

38.136,56

88947

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

31

1.5.2.

Spatiu

comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. D, parter Suprafata: 266,86mp

01.03.1999

6.835,52

13567

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

32

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr.2, Sc.D, parter

Suprafata: 29,65 mp

01.03.1999

40.865,52

88982

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

33

1.5.2.

Spatiu

comercial

Str. Primaverii nr.1 Suprafata: 1377,79 mp

01.12.1970

1.589.986,00

10129

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

34

0.1.

Teren

Aferent imob. Str. Primaverii nr 1 Suprafata:1528 mp

01.03.1999

200.924,53

80548

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

35

1.5.2.

Spatiu

comercial

B.dul Independentei nr.11-13, Sc. C, parter

Suprafata:520,44 mp

01.03.1999

1.223.070,25

11970

Folosint S.C.Fotbal S.A.

36

0.1.

Teren

Aferent sp. Com B.du Independentei nr.11-13,Sc.C,parter S=47,32mp

01.03.1999

81.534,32

80550

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

37

1.5.2.

Spatiu

comercial

B-dul. Independenței nr. 11-13,Sc.C, mezanin

Suprafata:497,69 mp

01.03.1999

1.169.606,16

13547

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

38

0.1.

Teren

Aferent sp. com. B-dul. Independenței nr. 11

13, Sc. C, mezanin Suprafata: 45,24 mp

01.03.1999

77.950,39

88948

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

39

0.1.

Teren

Moara de Foc nr. 32 Suprafata: 2487,00 mp

2003

359.508,92

80497

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

40

0.1.

Teren

Moara de Foc nr 22A Suprafata :640,00 mp

2003

75.214,89

88857

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

41

0.1.

Teren tenis

Pacurari nr.41 Suprafata:961,00 mp

01.12.2002

145.243,39

82554

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

Presedinte de Sedinta

Violeta Adriana Gaburici

S.C. FOTBAL S.A. IASI

B-dul Independentei 11-13

J22-1714-1992, CIF RO1969346


ANEXA 2 la HCL 155/24.04.2017


LISTA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE 21.03.2017

Nr

Persoana juridica care are in inchiriere

Codul de inregistrare fiscala

Adresa cladire

si/sau teren

inchiriat

Suprafața m.p.aflată în închiriere

Data încheiere contract închiriere

Suprafata construita

Suprafata

neconstruita

0

1

2

3

4

5

6

1

S.C. Unic 91 S.R.L

R1958673

P-ța Unirii nr.2

S utila-1073,17mp, din

care

S=556,52mp(subsol)

Nr.15/01.01.2010

(reînnoit)

2

S.C. Unic 91 S.R.L

R1958673

P-ța Unirii nr.2

S utila- 288,8 mp, din

care

S=59,45mp(subsol)

Nr.14/01.01.2010

(reînnoit)

3

S.C.

PRIMAS.CO.S.R.L.

RO15842392

P-ța Unirii nr.2

S=183,14 mp din care 125.19 mp subsol

Contract de inchiriere nr.120/01.11.2015

4

S.C. Casa Italiană Martino S.R.L.

R14544592

P-ța Unirii nr.9

S utila-144,07mp, din

care S-

60,14mp(subsol)

Nr.11/01.01.2010

(reînnoit)

5

S.C. Select Grup

S.R.L

R7585859

P-ța Unirii nr.9

S utila- 242,75 mp,

din care S-

120,66MP(subsol)

Nr. 11/01.01.2010

6

S.C. Micul Verde

S.R.L.

R27957671

P-ța Unirii nr.6

S utila- 298,35 mp, din care S=252,6 (subsol)

Contract inchiriere nr.36/15.02.2013

0

1

2

3

4

5

6

7

SC MOLDOVA TRAVEL

S.R.L

R21904406

P-ța Unirii nr.6

36

Contract

Nr.9/01.01.2012

8

SC GOLDEN FISH S.R.L

R18690752

P-ța Unirii nr.6

18

Nr. 5/01.07.2011 Acte

aditionale

9

S.C. AMI VIVA LM S.R.L.

R28973799

P-ța Unirii nr.6

60,87

Nr.18/01.01.2010 Acte aditionale

10

S.C. Medica MV S.R.L.

R15302317

P-ța Unirii nr.6

48,54

Nr.19/01.01.2010

11

S.C. Micul Verde

S.R.L.

R27957671

P-ța Unirii nr.6

115,58

Contract inchiriere nr.144/19.09.2014

12

S.C. Micul Verde

S.R.L.

R27957671

P-ța Unirii nr.6

Sutila- 226,82 mp, din care S=154,54 subsol

Nr.51/01.05.2011

13

S.C. PREVENTISIASI S.R.L.

RO271818349

B-d Independenței 11-13

551

Contract inchiriere nr.133/09.12.2015

14

S.C. Frarom S.R.L.

R1957490

B-d Independenței 11-13

237,24

Nr.26/01.01.2010

15

SC FOTBAL SA (sediu societate)

B-d Independenței 11-13

259,44

0

1

2

3

4

5

6

16

S.C. International Connection S.R.L

R9227571

B-d Primăverii nr.1

80,52

Nr. 8/01.01.2010

17

S.C. Agrochim MM S.R.L.

R1974229

B-d Primăverii nr.1

190,68

Nr.31/01.01.2010

18

S.C. CODOTEX BD S.R.L.

RO34064335

B-d Primăverii nr.1

138,22

Nr.54/19.02.2015

19

S.C. ICRTI S.A.

R1961113

B-d Primăverii nr.1

165,22

Nr.12/01.01.2010

20

S.C. Tehnomex S.R.L

R6607436

B-d Primăverii nr.1

213,48

78,37

Nr.28/01.01.2010

(reinnoit)

21

S.C. IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE S.A

R5945471

B-d Primăverii nr.1

132,39

Nr.29/01.01.2010

22

S.C. ALEXA POIANA S.R.L.

R3421233

B-d Primăverii nr.1

99,21

Nr. 114 /06.09.2016

23

Societatea civila medicala PRIMA

RUCM

nr.604371 din 06.10.04 cabinet cod 1003 Iasi

B-d Primăverii nr.1

140,38

Nr. 99/01.12.2013

24

S.C. Acanthis Impex S.R.L.

R7142193

B-d Primăverii nr.1

64

Nr.9/01.01.2010

0

1

2

3

4

5

6

25

S.C. Acum S.R.L.

R1960258

B-d Socola nr.17

26,95

Nr.21/01.01.2010

26

S.C. Holimark S.R.L

R1976513

Str. împăcării 2A

bl.907

93,83

Nr.24/01.01.2010

27

S.C. JUREX LV S.R.L

RO5945978

Șos. Nicolina

26,bl.956

125,87

Nr.53/19.02.2015

2S8.C.

S.C. REAL

FRESH S.R.L.

R25105878

Str. Moara de Foc nr.32(fosta n.35)

2487

Nr.3/01.01.2010

29

S.C. TENNIS PERJU S.R.L.

R17104715

Șos. Păcurari nr.41(teren tenis

neacoperit)

961

(terenuri tenis)

Nr.22/01.01.2010

30

S.C. AUTOALEX

S.R.L

R16447057

Str. Moara de Foc nr.22A(fosta n.35)

640

Nr.59/15.04.2010

Presedinte de Sedinta Violeta Adriana Gaburici