Hotărârea nr. 145/2017

HOTĂRÂRE privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 230/2011


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 230/2011

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 24 aprilie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 41658/18.04.2017;

Avand in vedere adresa nr. 41667/18.04.2017 a Ateneului Tatarasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016,

privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Incepand cu data prezentei, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 230/2011 isi inceteaza efectele.

Art.2 Prevederile prezentei hotarari modifica si completează in mod corespunzător inventarul domeniului public al Municipiului Iasi, astfel:

-teren aferent Ateneului Tatarasi, str. Ion Creanga nr. 14 va avea suprafata de 1170 mp, valoarea de inventar 652.567,90 lei;

-teren aferent obiectivului (spatiu verde si alei pietonale), str. Ion Creanga nr. 14, va avea suprafata de 288 mp, valoarea de inventar 160.632,10 lei.

Art.3 Se aproba darea in administrare Ateneului Tatarasi din Iași a imobilului teren in suprafata de 288 mp situat in str. Ion Creanga nr. 14 in vederea amenajarii unui spatiu verde si alei pietonale.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Generale Economica si Finante Publice Locale, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Ateneului Tatarasi din lasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Ateneul Tatarasi din Iasi..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 145 din 24 aprilie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 145 din 24 aprilie 2017