Hotărârea nr. 142/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Sala de sport la Scoala Gimnaziala nr. 17 „Ion Creanga”, str. Pacurari nr. 178, Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Sala de sport la Scoala Gimnaziala nr. 17 „Ion Creanga”, str. Pacurari nr. 178, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 24 aprilie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala, Invatamant, Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 35870/30.03.2017, întocmit de Serviciul Investiții;

Avand in vedere adresa de solicitare nr. 34891/29.03.2017 a Scolii Gimnaziale „Ion Creanga”, Municipiul Iasi, judetul Iasi;

Avand in vedere Proiectul tehnic nr. 912/2014, intocmit de SC Grupo SRL;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu

rectificarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Sala de sport la Scoala Gimnaziala nr.17 „Ion Creanga” str.Pacurari nr.178, Iasi.

(2) Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare, Directiei Generale Economice și Finante Publice Locale, Scolii Gimnaziale nr.17 „Ion Creanga” Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 142 din 24 aprilie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la HCL nr. 142/24.04.2017

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Sala de sport la Scoala Gimnaziala nr 17 „Ion Creanga”, str.Pacurari 178, Iasi

Suprafata amenajata:

- suprafata construita - suprafata desfasurata - Inaltime maxima

- regim de inaltime

Valoarea totala a investitiei din care: C+ M


= 625,8 mp

= 679,0 mp

= 7,8 m

= P+E (partial)

= 2.975,412 mii lei inclusiv TVA (19%) = 2.693,919 mii lei inclusiv TVA (19%)

Termenul de realizare a investitiei este de 9 luni.

Sursa de finantare fiind bugetul local al Municipiului Iasi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici

3/ 3 la H.C.L. nr. 142 din 24 aprilie 2017